Impotriva cipurilor cu date biometrice, premergatoare pecetluirii cu numarul Fiarei, 666 semna acum

In urma introducerii de la 1 ianuarie a obligativitatii aplicarii pe documentele romanilor a unui cip care contine detalii personale biometrice precum si alte date, ca si a codului de bare care poarta reprezentarea numarului 666, considerate acte premergatoare pecetluirii cu semnul Fiarei, conform profetiei, Parintele Iustin Parvu, Duhovnicul Ortodoxiei Romane, alaturi de obstea monahala si dreptcredinciosii carora le pasa de soarta actuala a acestui neam, mantuirea si invierea sa, se opun prin prezenta forma de actiune: strangerea de semnaturi destinate autoritatilor bisericesti si ale statului roman. Protest la nivel national pentru a fi schimbata aceasta lege - acesta este, momentan, primul pas al actiunii noastre! Urmariti forumurile autentic ortodoxe pentru a stii ce trebuie sa faceti in viitor.
Incurajam credinciosii sa se organizeze la nivel local, prin parohii, manastiri, organizatii civice, urmand ca apoi semnaturile stranse sa fie centralizate si trimise la Bucuresti, spre depunere in fata forurilor responsabile.
Folositi aceasta petitie on line aditional strangerii de semnaturi, pentru a va putea exprima, a ne putea contabiliza rezultatele la nivel national si a transmite mai departe baza documentara minima, formularele si indemnul la trezire si actiune al Parintelui Iustin Parvu. Doamne ajuta!

Apelul Parintelui Iustin Parvu catre poporul ortodox, ierarhi, preoti si cinul monahal:

Este vremea muceniciei!
Luptaþi pânã la capãt! Nu vã temeþi!

Iubiþi fii ortodocºi ai acestui neam

Cu multã durere ºi îngrijorare vin sã vã adresez aceste cuvinte, pentru care mã simt dator în faþa lui Dumnezeu ºi conºtiinþa ºi inima nu mã lasã sã trec nepãsãtor pe lângã acest val primejdios care s-a ridicat sã înghitã toatã suflarea omeneascã, chiar ºi pe cei aleºi, de este cu putinþã. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era sã vã aduc la cunoºtinþã aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipãstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacã ei trec aceste lucruri sub tãcere, având preocupãri mai de seamã decât are acest popor, eu nu pot sã trec cu vederea glasul vostru, al celor care aþi rãmas credincioºi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aþi aºteptat ºi mi-aþi cerut cuvântul în privinþa acestor realitãþi dureroase în care ne aflãm.
De aceea, fiii mei, vin ºi vã spun cã a sosit ceasul sã-L preaslãvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevãrat. Nu credeam cã voi trãi sã vãd ºi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iatã cã mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabã asupra noastrã, pentru toate pãcatele ºi fãrãdelegile pe care le-am sãvârºit. ªi vãd cum bieþii oameni nu sunt pregãtiþi sã facã faþã acestor capcane ale vrãjmaºului,a cãrui nouã lucrare acum este sã pecetluiascã sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toþi am citit Apocalipsa ºi înfricoºãtoarea profeþie – scrisã cu 2000 de ani în urmã: „ªi ea(fiara) îi sileºte pe toþi, pe cei mici ºi pe cei mari, ºi pe cei bogaþi ºi pe cei sãraci, ºi pe cei slobozi ºi pe cei robi, ca sã-ºi punã semn pe mâna lor cea dreaptã sau pe frunte. Încât nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adicã numele fiarei, sau numãrul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).
Vremea în care ne aflãm acum este premergãtoare acestei profeþii. Prin lege, prin ordonanþã de guvern, românii sunt obligaþi sã se încadreze într-un plan de urmãrire ºi supraveghere la nivel naþional ºi mondial, proiect care le rãpeºte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere sã-ºi punã pe paºapoartele, permisele auto ºi orice alt act personal cipul biometric ce conþine amprenta digitalã, imaginea facialã, ºi toate datele personale. Poate pentru mulþi dintre dumneavoastrã acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare ºi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagã dictaturã, un întreg plan demonic, prin care de bunã voie îþi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte mãsuri luate pentru controlul absolut al fiinþei umane. Dragii mei, dupã cum proorocesc Sfinþii Pãrinþi, primirea acestui semn este lepãdarea noastrã de credinþã. Sã nu credeþi cã putem sluji ºi lui Dumnezeu ºi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiþi acest însemn diavolesc care vã rãpeºte ceea ce vã aparþine prin moºtenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate ºi originalitate, al fiecãrei fiinþe umane! Trebuie sã vã apãraþi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi sã plãtiþi cu preþul vieþii voastre. În zadar câºtigaþi cele ale lumii, dacã vã pierdeþi sufletele voastre ºi ale copiilor voºtri, pentru cã Sfinþii Apostoli ne spun clar „se cuvine sã ascultãm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.
De aceea vã spun: este vremea muceniciei! Dupã pãrerea mea ne aflãm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul sã mãrturisim cu propria noastrã viaþã, pânã acum ar fi fost o risipã de energie. Din pãcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar ºi mai lipsit de vlagã ºi de reacþie. Se ºtie foarte bine cât de curajos au reacþionat grecii dar ºi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri ºi a sistemului însemnãrii ºi controlului total al identitãþii. Tinerii lor au fost formaþi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât ºi în ºcolile lor – ei au noþiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tatã-n fiu s-a predat aceastã tradiþie patristicã. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit cã rãmânem constanþi slugi altora, uitând de curajul ºi demnitatea românilor de altãdatã. Toate popoarele vecine au încercat sã scape de comunism, sã-ºi impunã cumva neatârnarea – ºi au reuºit într-o mãsurã oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovitã de fiara comunistã, al cãrei popor a îndurat cele mai cumplite crime ºi decimãri în lagãre ºi deportãri, a ajuns astãzi putregai. La noi în bisericã situaþia este destul de anevoioasã deoarece credincioºii nu sunt destul de informaþi cu privire la aceste provocãri ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacã îl mãguleºti un pic, nu mai þine cont de nici o normã evanghelicã. El este vinovat numai prin neºtiinþã deoarece dacã el n-are câtuºi de puþine cunoºtinþe de la bisericã, de la ºcoalã, din familie, din societate - ignoranþa e cuceritoare. Pentru cã el are un text în capul lui: „supuneþi-vã mai marilor voºtri”; la el trebuie sã meargã textul. Pãi, pe noi nu ne acuzau în puºcãrie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aºa cum fac ºi sectarii?– „Voi aþi fost încãpãþânaþi mãi, voi aþi fost rãzvrãtiþi, n-aþi ascultat de cuvântul Evangheliei – pãi, ce creºtini mai sunteþi voi? Voi vã pierdeþi viaþa zadarnic”. Aºa încercau sã ne reeduce comuniºtii roºii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniºtii de azi îmbrãcaþi cu haine albe.
Se vrea ºi se încearcã o desfiinþare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevãrului de credinþã prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea ºi uniformizarea pe model ateist a copiilor noºtri. Dacã îi spui acum unui cetãþean care are cinci copii în casã – „Mãi, nu mai lua buletinul sau paºaportul” – pãi el nu înþelege. „Pãi, pãrinte, eu ce le mai dau de mâncare”? ªi-l pui în faþa acestei situaþii grele. Suntem noi dispuºi ca Brâncoveanu de altãdatã sã facem sfinþi din copiii noºtri? Nu suntem pregãtiþi. ªi atunci cine poartã toatã aceastã vinã? Nu noi, biserica? Nu noi, mãnãstirile, care suntem în faþa altarului avem datoria sã spunem oamenilor adevãrul ºi sã-i prevenim la ceea ce-i aºteaptã pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbã sã se punã o astfel de problemã, eºti respins, eºti catalogat naiv ºi depãºit – ba chiar mai face ºi glume pe seama ta. Deci dacã preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce sã mai spui de bietul credincios care sãracu’ de-abia deschide Biblia de douã trei ori pe an, sau doar o datã-n viaþã? Vina este de partea tuturor celor ce rãspund de educaþia ºi formarea acestui popor – de la învãþãtori, profesori pânã la preoþi ºi miniºtri.
Vã cer, aºadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mãrturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mãrturisi-voi ºi Eu pentru el înaintea Tatãlui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepãda de Mine înaintea oamenilor ºi Eu Mã voi lepãda de el înaintea Tatãlui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), sã cereþi autoritãþilor române sã abroge legile care permit îndosarierea ºi urmãrirea electronicã a creºtinilor, renunþarea la libertatea cu care ne-am nãscut. Dar o sã primim plata pãcatelor noastre, moartea, osânda noastrã, care sã nu fie, fereascã Dumnezeu, de rãscumpãrat. Pentru cã Hristos ªi-a vãrsat sângele o datã pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaºii sãi, s-a ticãloºit pânã la culme, prin trãdarea tradiþiilor ºi credinþei strãmoºeºti. Iar noi am refuzat aceastã rãscumpãrare prin neprezentarea acestor adevãruri scripturistice; am fost deseori absenþi din fruntea micii oºtiri a Adevãrului.
Sã rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacã nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Sã ne pocãim ºi sã ne punem cenuºã în cap, ca sã ne dea Domnul harul ºi puterea de a primi mucenicia. Va trebui sã creãm mici fortãreþe, mici cetãþui de supravieþuire, la sate, acolo unde mai sunt încã oameni care pricep ºi îºi amintesc Rânduiala, unde sã avem pãmântul nostru, ºcoala noastrã – în care sã ne creºtem copiii în duhul aceasta ortodox, sã avem spitalele ºi moaºele noastre. Copiii încã de la naºtere trebuie protejaþi - pentru cã, dupã cum vedeþi, vor sã implanteze acest cip pruncului la naºtere.
Fiecare este dator sã-ºi mântuiascã sufletul. Fiecare sã se intereseze ºi sã vadã cã ne aflãm în faþa unui moment de cumpãnã în care ai de ales: sã-þi pierzi sufletul sau sã-þi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat pânã acum, nu e târziu încã sã afle ºi sã se dumireascã.
Acum e timpul jertfei, prin vorbãrie ºi prin conferinþe nu mai facem nimic.
Sã te duci, române drag, fãrã fricã, direct spre vârful sabiei, ca strãbunii noºtri cei viteji, sã te duci ca o torpilã japonezã, sã mori în braþe cu vrãjmaºul! Acum suntem exact ca în arena romanã cu fiare sãlbatice – stai aici în mijlocul arenei ºi aºtepþi, ca ºi creºtinii de odinioarã, sã dea drumul la lei. Aºteptaþi sã fiþi sfâºiaþi, rupþi, altã scãpare nu mai e! Lupta este deschisã. Luptaþi pânã la capãt! Nu vã temeþi! Aºa cum a început creºtinismul, aºa va ºi sfârºi – în dureri ºi în suferinþã. Pecetluiþi creºtinismul cu mucenicia voastrã!
Iubiþi fraþi întru cinul îngeresc ºi întru slujirea preoþiei, fac un apel cãtre frãþiile voastre sã întãriþi acest text cu semnãtura proprie, în numele mãnãstirii ºi parohiei pe care o pãstoriþi.

Mãnãstirea Petru Vodã, 14 Ianuarie 2009
Cuvioºii Mucenici uciºi în Sinai ºi Raith
Arhimandritul Justin Pârvu

Tabel anexã cu obºtile mãnãstirilor ºi preoþii parohi care se alãturã acestei scrisori prin semnãtura lor:.................................

Crestini, organizati-va! Formular de respingere a insemnarii electronice cu 666.

Catre
Autoritatile bisericesti si ale statului roman

Subsemnatul ..............................................,
conform tabelului alaturat, de credinta stramoseasca crestin-ortodoxa, prin garantarea demnitatii de catre STATUL ROMAN, art. 30, pct. 1 privind libertatea de exprimare si de constiinta, coroborat, dupa caz, cu art. 74 din Constitutia Romaniei, sustin /sau ma constitui parte la/ urmatoarea cerere, cu rugamintea sau, dupa caz, cu propunerea de initiativa legislativa de adaptare ori modificare a regimului permiselor de conducere auto, cardurilor de identitate si pasapoartelor in functie de convingerile religioase.
Dupa opinia noastra, documentele de mai sus, eliberate incepand cu data de 15.12.2008 si ulterior acestei date, ce cuprind codul de bare si cip cu date biometrice, incalca in mod flagrant libertatea individuala asa cum a fost stipulata de art. 23, pct. 1 din Constitutie. Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile.
Invatatura biblica ne interzice purtarea semnului lui Antihrist, inglobat in codul de bare - motiv pentru care noi depunem actele civile cu astfel de caracteristice informative sau vom refuza primirea pe viitor a acestor documente in continutul carora va figura codul de bare si stantarea electronica.
Un precedent legislativ s-a realizat inclusiv in materie penala, prin adoptarea art. 85, pct. 3, 4, 5 din Codul de Procedura Penala in functie de convingerea religioasa a individului. Daca in materie penala s-a produs o astfel de facilitate constitutionala, cu atat mai mult se justifica si o masura in cazul Dreptului Civil ori Administrativ.
Cererea noastra nu este in contradictie si incidenta ordinii de drept sau bunelor moravuri, motiv pentru care va rugam sa procedati pe cale de consecinta la cuvenita derogare sau, dupa caz, la modificarea caracteristicilor informatice a documentelor prezentate mai sus, care NU VOR CONTINE CODUL DE BARE SI UN CIP INVIZIBIL, in functie de convingerea religioasa a celor ce sustin prezenta cerere.
Apreciez ca un asemenea cod de bare si o asemenea insemnare electronica trebuie sa ramana aplicabila numai marfurilor si nu oamenilor!
Consider ca trebuie sa mi se respecte dreptul la libera alegere: cu sau fara insemnul 666.
Refuzul solutionarii favorabile a demersului constitutional va perturba grav viata monahala, a credinciosilor ortodocsi si a tuturor celor ce au aceasta convingere religioasa.
Totodata invocam si prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta cerere constitutind plangerea prealabila.
Parohia/persoana/organizatia care gestioneaza situatia de mai sus se numeste ..................................., ma reprezinta in fata Dvs, si poate fi contactata la....................................................

Cu stima,
Ion/Vasile/Marin

In cazul in care nu aveti unde sa depuneti semnatura dvs exprimati-va adeziunea prin posta la adresa:
Manastirea Petru Voda
Comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt

DOCUMENTARE:

Spuneti NU IAD-ului! Insemnarea electronica a natiunii trebuie sa aiba consimtamantul ei. Dezbatere contra stantarii biometrice prin cipuri invizibile

Primii din lume la Pasapoarte cu toate datele biometrice, incepand din acest an
Fila informatizata a noilor documente de calatorie contine un cip electronic invizibil

Fara a fi consultati si fara a aproba acest lucru, romanii vor avea pasapoarte cu date biometrice incorporate incepand din acest an. Oficial, prin date biometrice se intelege, intr-o prima faza, introducerea in fila informatizata a pasaportului a unui "cip electronic invizibil" care va contine aceeasi fotografie care exista pe fila respectiva, insa in format electronic. Este vorba despre o fotografie color cu dimensiunile 35mm/45mm continand imaginea faciala a persoanei privita din fata, cu capul descoperit si ochii deschisi. Ministerul de Interne a informat ca Uniunea Europeana adauga cel putin o masura suplimentara de identificare. Aceasta consta in incorporarea in cipul electronic aflat in pagina informatizata a documentului, alaturi de imaginea faciala, si a impresiunilor digitale ale degetelor de la fiecare mana. Agentia de presa Mediafax ne informeaza ca, noul ministru de Interne, Gabriel Oprea, nici nu si-a preluat bine functia si a si vizitat, la sfarsitul anului trecut, Centrul Naþional Unic de Personalizare a Paºapoartelor Electronice, unde începând cu 1 ianuarie 2009 se produc noile tipuri de paºapoarte, care conþin 50 de elemente de siguranþã, faþã de 32 existente pe actualele documente. Intre timp, ministrul a fost schimbat dar prevederile si interesele aitoritatilor, evident, raman aceleasi.
"Elementul de noutate" al paºaportului biometric este introducerea unui cip care include datele personale ale deþinãtorului. "Noile paºapoarte sunt dovadã a faptului cã România îºi poate îndeplini responsabilitãþile pe care le are cã þarã membrã a Uniunii Europene. Introducerea unor elemente suplimentare de siguranþã ºi, bineînþeles, controlul strict la graniþe au rolul de a împiedica exportul ºi importul de infracþionalitate", sustine ministrul Administraþiei ºi Internelor. Începând cu 31 decembrie 2008, România, cã stat membru UE, poate emite paºapoarte electronice în conformitate cu Regulamentul nr. 2252/2004 al Consiliului Europei, privind standardele pentru elementele de securitate ºi elementele biometrice integrate în paºapoarte ºi în documente de cãlãtorie emise de statele membre. Conform Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor mãsuri privind punerea în circulaþie a paºapoartelor electronice, precum ºi producerea altor documente de cãlãtorie, personalizarea paºapoartelor electronice se realizeazã de cãtre Centrul Naþional Unic de Personalizare a Paºapoartelor Electronice, care functioneazã în structura Direcþiei Generale de Paºapoarte a M.A.I. Conform aceluiaºi act normativ, producerea blanchetelor (paºapoarte în alb) se realizeazã de cãtre Compania Nationalã "Imprimeria Nationalã".
Potrivit sursei citate, România este singurul stat din lume care emite un model de paºaport electronic care cuprinde, chiar de la momentul introducerii, ambele elemente de identificare, respectiv imaginea facialã ºi impresiunile digitale, conchide Mediafax.

Numarul 2, dupa SUA, la amenintari teroriste?

Nu este foarte clar de ce noi suntem primii in toate, cum am fost si cu noile note bancare de plastic ale Leului, desi, teoretic - si tot fara consultanta populara - vom trece in curand la moneda europeana Euro.
Nu este foarte clar care este motivul acestei cheltuieli imense, in conditiile "crizei internationale", starii de subsiztenta a pensionarilor si a unei sub-salarizari a profesorilor, de exemplu.
In Statele Unite, presedintele George Bush invoca anul trecut, in Decretul sau de instituire a Biometriei informatizate, "Securitatea Nationala", la punctul 1, ca motivul principal al actului este "protejarea natiunii impotriva 'teroristilor cunoscuti si suspectati' ('known and suspected terrorists' - KSTs - Vezi White House: National Security Presidential Directive and Homeland Security ... - [ Tradu aceastã paginã ] SUBJECT: Biometrics for Identification and Screening to Enhance National Security). Daca in cazul american ratiunea este, cel putin oficial, o masura "anti-terorista", care sa fie la noi motivul: suntem o natiune de teroristi sau, dupa SUA, suntem a doua tara din lume ca risc al unei amenintari teroriste iminente?
Nu este foarte clar nici de ce nimeni, dar nimeni din Guvern, nu s-a gandit sa supuna aceasta tema dezbaterii publice, conform normelor de scena ale asa-zisei democratii la care suntem si noi niste figuranti, acolo. Chiar atat de mare este pericolul si nu stim noi? Sau insemnarea noastra, ca pe vite, este primul pas al unor alte masuri luate pentru controlul absolut al fiintei umane?
Ceea ce este clar este faptul ca noua reglementare incalca dreptul la intimitate si propria persoana, la viata si la libertate si, mai mult decat atat, incalca convingerile religioase ale peste 87\% din natiune ( Vezi http://www.razboiulnevazut.org/articol/51/Scrisoarea-Parintelui-Paisie-Aghioratul-referitoare-la-semnele-vremurilor-666.) Orice cetatean trebuie sa aiba dreptul la alegere, atunci cand i se pune viata intr-un cip - updatat la voia autoritatilor -, atunci cand este transformat intr-un simplu numar, mai ceva ca in statul comunist sau nazist.

Sa invatam de la sarbi: "Viata fara a fi insemnat",

In statul vecin ortodox, Serbia, in urma unei campanii pornite de o simpla organizatie de crestini, introducerea cipurilor biometrice a fost blocata. Biserica Ortodoxa Sarba a organizat o conferinta stiintifica, la care au participat experti in IT, profesori universitari si personalitati culturale, care au solicitat Guvernului, printr-un apel public, oprirea stantarii electronice a oamenilor pana la o dezbatere nationala pe aceasta tema. Dupa doi ani de lupte, si sprijin din partea comunitatii academice si bisericestu, victoria credinciosilor ortodocsi asupra autoritatilor a facut ca biometrizarea cu fierul rosu a sarbilor sa fie respinsa. Vezi Serbia rejects biometric ID cards EDRI. Bineinteles, asociatia care a reusita aceasta performanta, "Dveri" - Porti (http://www.dverisrpske.com/), nascuta in 1999la Facultatea de Filologia a Universitatii din Belgrad, a fost catalogata imediat de "prietenii" Serbiei (aceiasi cu cei ai Romaniei) drept fundamentalist-extremista si anti-mondializare, ca si cum globalizarea ar fi un lucru bun. Avocatul Dragoljub Djordjevic, promotorul campaniei anti-biometrie "Viata fara a fi insemnat", a mers mai departe, in 2008, contestand Legea abuziva la Curtea Suprema a Serbiei. Ceea ce trebuie sa facem si noi.

Studiind materialele accesibile pe Internet despre biometrie am dat si dun institut al carui nume spune tot, pentru romani: Information Acces Division, pe scurt IAD

Infiorati-va aici:
http://www.biometrics.gov/
http://www.biometrics.org/

DOCUMENTARE VIDEO
http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/documentar-video-noul-microcip-uman.html
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=279260406068094333&hl=en
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-2029681589148358971&hl=en
Cu subtitrarea in romana

Declaratia Sfintei Chinotite a Muntelui Athos

Considerat de catre toti credinciosii drept centru al Ortodoxiei, Sfantul Munte Athos a avut intotdeauna rolul hotarator in combaterea ereziilor si a invataturilor straine credintei apostolice. In legatura cu problema sistemului de identitate electronica Schengen, comunicatul de fata este al doilea care a fost emis de Sfanta Chinotita imediat dupa evenimentele din vara lui 1997. Indemnul si exemplul monahilor athoniti pastrand duhul declaratiei Sfantului Sinod al Greciei, sunt clare: vor refuza primirea noilor tipuri de buletine care ingradesc libertatea umana, injosesc personalitatea individuala si forteaza constiinta crestinilor. Ceea ce teebuie sa faca si dreptcredinciosii romani.

Karyes 21.08/3.09.1997
Sfanta Chinotita
Sfantul Munte Athos
Nr. Protoc. F2/32/1412

Comunicatul Stintei Sinaxe Duble Extraordinare a Sfantului Munte

Sfanta Sinaxa Dubla Extraordinara a Sfantului Munte Athos, cercetand iarasi importanta chestiune a Acordului Schengen si a buletinelor electronice de identitate, a socotit necesar ca, in continuarea declaratiilor sale nterioare, sa informeze cinstitul popor ortodox grec urmatoarele:

1. Impartasim nelinistea intregii Biserici, alaturandu-ne ritului recentelor comunicate ale Sfantului Sinod al Bisericii Greciei, Sfantului Sinod Eparhial al Bisericii Cretei si al multor altor Sfinte Mitropolii si Sfinte Manastiri.

2. Ca monahi ortodocsi, traim permanent in duhul rastignirii si al Invierii, duh al plansului de pocainta datator de bucurie si al asteptarii venirii Celui "care a pornit ca un biruitor sa biruiasca" (Apocalipsa 6, 2). Consideram de aceea necesar sa amintim fiecarui crestin ortodox ca implinirea datoriei fundamentale a marturisirii credintei noastre catre Domnul nostru Iisus Hristos nu se poate impleti cu un duh de tulburare si panica, duh care nu arata altceva decat lipsa credintei si a trainiciei harului din inima. Adancirea studiului semnelor vremii si constatarea cu certitudine a zilelor de pe urma, produc o buna neliniste ce are drept rezultat incercarea unei pocainte depline, a unei lupte hotarate pentru biruirea patimilor noastre aducatoare de moarte si a unei mai bune pregatiri pentru intrarea in Imparatia Mielului cel injunghiat.

"Fericiti cei ce spala vesmintele lor ca sa aiba stapanire peste pomul vietii si prin porti sa intre in cetate!" (Apocalipsa 22,14)

3. Caderea din dreapta credinta si secularizarea, spiritul general de apostazie si de inaintare in diverse rataciri si slujiri ale diavolului, saltul progresului tehnologic al sistemelor de inregistrare, arhivare si supraveghere, universalizarea economiei si constatarea incercarii de patrundere clandestina a simbolurilor anticrestine in domenii vitale ale vietii sociale, cum sunt produsele comerciale, tranzactiile economice si relatiile stat-cetateni, fac cu adevarat mult prea palpabile si apropiate cele pe care Sfantul Evanghelist Ioan le descrie in versetele 13: 16-18 din de Dumnezeu insuflata Carte a Apocalipsei. Indreptatita neliniste si protestele cinstitului popor nu au, desigur, scopul de a impiedica implinirea desavarsita a proorociilor la o vreme de care "nimeni nu stie, nici ingerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatal" (Matei 24,36).

4. Suntem insa ingrijorati si protestam deoarece raceala si indiferenta aratata fata de credinta si traditia spirituala a unui popor crestin ortodox de catre Guvernul sau si a reprezentantilor sai alesi, poate pune Biserica, chiar si Natiunea, intr-o incercare inoportuna si in confuzie.

5. Declaram inca o data ca datoria fundamentala a marturisirii credintei, dar si increderea in cele cate Mangaietorul le-a predat ca proorocii in Biserica crestina, ne obliga sa refuzam a accepta orice fel de buletin electronic de identitate cu Cod Numeric Matricol Unic (C.N.M.U.), ca aducand prejudicii libertatii persoanei si constiintei noastre crestine.

6. Chemam Guvemul si pe reprezentantii alesi ai poporului grec sa anuleze aplicarea, daunatoare Natiunii, dar deja votata de Parlamentui ales, a Acordului Schengen, deoarece nu contine o garantare deplina a respectarii secretului particular si a prezumtiei de nevinovatie a cetateanului si contribuie in cel mai inalt grad la degradarea ortodoxiei neamului nostru, de vreme ce introduce discriminari inadmisibile pentru cetatenii tarilor terte.

7. Declaram cinstitului popor grec ca traim "buna" neliniste intru Dumnezeu pentru cele petrecute, in post si rugaciune, stabilind in acest scop o priveghere de toata noaptea in Sfanta Biserica Protaton, duminica 8/21-9-97, de sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului.

8. Fie ca rugaciunile Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu, Mijlocitoarea tuturor si Acoperitoarea Sfantului Munte si a ortodocsilor de pretutindeni, sa-i intareasca pe toti credinciosli in lupta comuna a pocaintei, a sfarsitului crestinesc si a bunei marturisiri si sa alunge de la natiune orice noua ispita si evolutie a evenimentelor care duce departe de izvoarele datatoare de viata ale Traditiei noastre Crestine Ortodoxe.

Semneaza:

Reprezentantii si Proestamenii celor douazeci de Sfinte Manastiri ale Sfantului Munte Athos, prezenti la Sfanta Sinaxa Dubla Extraordinara.

Vezi si Apocalipsa 13 - Sfarsitul Libertatii Umane
http://www.razboiulnevazut.org/carte.php?id=97

urmariti pentru detalii

www.civicmedia.ro
si
www.razbointrucuvant.ro
si
www.victor-roncea.blogspot.com

Semneaza Petitia

O

Daca ai deja un continua conectarea, altfel inregistreaza-te si semneaza completand campurile de mai jos:
Emailul si parola vor fi datele contului tau, vei putea astfel sa semnezi si alte petitii odata ce vei fi conectat

Confidenţialităţii în motoarele de căutare? Aveţi posibilitatea să utilizaţi o poreclă:

Atentiune emailul trebuie sa fie valid pentru a putea confirma semnatura ta, altfel va fi anulata

Confirm înregistrarea și sunt de acord cu Utilizarea și limitarea serviciilor

Confirm că am citit Politica de confidențialitate

Sunt de acord cu Prelucrarea datelor cu caracter personal

Comentarii

Cine a semnat aceasta petitie a vizualizat si pe acestea:

Semneaza Petitia

O

Daca ai deja un continua conectarea

Comentariu

Confirm înregistrarea și sunt de acord cu Utilizarea și limitarea serviciilor

Confirm că am citit Politica de confidențialitate

Sunt de acord cu Prelucrarea datelor cu caracter personal

Semnaturi obiectiv
17 / 50000

Ultimele Semnaturi

ovark709De:
Natura şi MediuIn:
Destinatar petitie:
Autoritatile Statului Roman

Cuvinte Cheie

Cuvinte cheie lipsa

Distribuie

Invita prieteni din agenda ta

Coduri Incorporare

URL direct

URL pentru html

URL pentru forum fara titlu

URL pentru forum cu titlu

Widgets