Podniesienie składki rent. dla samozatrudnioncyh podpisać teraz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Niniejszym pragnę zwrócić się do Szanownego Rzecznika o podjęcie interwencji w sprawie podniesienia w 2012 składki rentowej po stronie pracodawcy o 2%. Powyższe działanie uważam, za sprzeczne z zasadami ustroju gospodarczego i społecznego Rzeczypospolitej oraz za różnicujące obywateli w ciężarze ponoszenia nakładów na wspólne dobro jakim jest stabilność finansów publicznych oraz zapewnienie emerytur.

Przyglądając się okresowi występowania kryzysu, nie można odnieść wrażenia, że pracownicy administracji, pracownicy spółek i kompani należących do Skarbu Państwa, emeryci dostali rzeczywiste (pomijając ich wysokość) podwyżki sowich wynagrodzeń lub emerytur, a osobą samozatrudnionym i przedsiębiorcą zafundowano, poprzez podniesienie składki rentowej po stronie pracoadawcy zmniejszenie ich uposażeń i zobligowano ich do poniesienia niewspółmiernych, nierównomiernych i niesprawiedliwych nakładów na ratowanie systemu ubezpieczeń społecznych, a przez to również budżetu państwa przed zapaścią finansową. Działanie to jest o tyle naganne, że nie zdecydowano się na niższe lecz równomierne podniesienie składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracownika, lecz właśnie na obciążenie konkretnych grup zawodowych.

Działania organów władzy w tym zakresie budzą niemiłe reminiscencje z poprzedniego systemu społeczno – gospodarczego, który różnicował obywateli oraz nierównomiernie rozdzielał przywileje pomiędzy „tych ciężko pracujących”, a „tych wyzyskujących” - co doprowadziło do pełnej zapaści ekonomicznej.

Przegotowując niniejszy wniosek pozwalam sobie podzielić jego uzasadnienie na dwie części:
1. Uchwalenie zmian o charakterze podatkowym bez wymaganego vacatio legis.
2. Dokonanie zróżnicowania i nałożenia niewspółmiernych obciążeń na wspólne i równoprawne zapewnienie zabezpieczenia socjalnego.

Uzasadnienie

W roku 2012 sejm ustawą z dnia 21 grudnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2011 r. Nr 291 poz. 1706, ogłoszono 30.12.2011) dokonał podwyższenia składki rentowej opłacanej po „stronie pracodawcy” o 2 punkty procentowe (dalej będzie użyte nie precyzyjne określenie o 2%).

I
Należy zauważyć, iż świadczenia społeczne otrzymywane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie posiadają charakteru prawa nabytego które obywatel uzyskuje z chwilą wpłacenia składki, bądź powstania obowiązku jej opłacenia, a są swoistą zapomogą wypłacaną z budżetu państwa – o ile możemy mówić o ogólnym prawie do emerytury lub renty, to jednak nie możemy stwierdzić, czy w przyszłości takową otrzymamy na zasadach obecnych oraz w jakiej wysokości. Jest to zauważalne śledząc zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i aktach wykonawczych. Najogólniej mówiąc osoba opłacająca składki przez pewien okres, wobec obowiązujących w ten czas przepisów, może otrzymać przyszłe świadczenie na zupełnie innych zasadach lub wcale.

Naturalną konsekwencją powyższego jest przyjęcie, że składki na ubezpieczenie społeczne nie posiadają charakteru opłaty za nabytą „usługę zabezpieczenia socjalnego”, lecz są daniną publiczną, czyli zwykłym podatkiem.

Istotny jest również fakt, że budżet państwa „dopłaca” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co oznacza, że system emerytalny w Polsce nie jest systemem samofinansującym się, więc nie można go traktować jako samoistnego tworu oderwanego od budżetu państwa, lecz jako system rozdzielania, choćby nawet w części, ale publicznych pieniędzy.

W związku z powyższym już w tym momencie należy stwierdzić, że podniesienie składki na ubezpieczenie rentowe nastąpiło w ciągu roku podatkowego i może naruszać zasadę ogłoszenia zmian podatkowych co najmniej na miesiąc przed nowy rokiem podatkowym. (Por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego K47/01, K 48/04).

II
W obecnych stosunkach społeczno-gospodarczych wytworzyła się metoda świadczenia pracy lub usług w oparciu o różne formy działalności gospodarczej, nie opierających się na umowach o pracę. Do tych form możemy zaliczyć w szczególności tzw. samozatrudnienie, czyli wykonywanie pracy w oparciu o przepisy dotyczące działalności gospodarczej. W roku 2011 ilość osób samozatrdunionych była szacowana na 1.6 mln.

Ustawodawca podwyższając składkę rentową po stronie pracodawcy doprowadził do podwyższenia opłat dla osób samozatrudnionych, gdyż w odróżnieniu od pracowników, którzy opłacają składki na ubezpieczenie społeczne tylko częściowo, osoby samozatrudnione opłacają składki w pełnej wysokości. Jednocześnie osoby samozatrdunione jak i pracownicy na chwilę obecną wyłączając szczególne zawody, nabywają prawo do emerytury na tych samych zasadach, w tej samej wysokości uzależnionej wyłącznie od kwoty opłaconych składek, jak również uzyskują prawo do uzupełnienia sowich przyszłych świadczeń z budżetu państwa poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o czym była mowa wcześniej.

Powszechnie również wiadomo, że polski system ubezpieczeń społecznych ma cechy piramidy finansowej, w której młode pokolenia finansują pokolenia starsze, w związku z ta specyfiką finansowania oraz jego powszechnością również składki powinny być równomiernie i sprawiedliwe rozłożone.

Przyglądając się uzasadnieniom do zmiany ustawy, będącej przedmiotem tego wniosku Prawodawca, wobec kryzysu gospodarczego i zachwiania stabilności finansów publicznych poprzez możliwą konieczność wprowadzenia nagłych cięć budżetowych spowodowanych koniecznością zastosowania się do art 216 Konstytucji zdecydował się na działania polegające na podwyższeniu o 2 punkty procentowe składki na ubezpieczenie rentowe. Jednakże tym samym dokonał wyjątkowo nierównomiernego obciążenia obywateli, koniecznością ratowania wspólnego dobra jakim jest stabilność społeczna w Rzeczypospolitej.

Nie można mówić, że Prawodawca dążył do ratowania finansów publicznych, gdyż ich stabilność gwarantowana jest właśnie przez art. 216 Konstytucji, lecz do niwelacji skutków społecznych (a w zasadzie konsekwencji politycznych) związanych z zastosowaniem w/w przepisu Ustawy Zasadniczej.

Nierównomierność i niesprawiedliwość podjętych działań objawia się tym, że osoba uzyskująca dochody w oparciu o umowę o pracę, nie ponosi kosztów zapobieżenia sytuacji uznanej przez Prawodawcę za niekorzystną, gdyż jej wynagrodzenie netto jest ciągle takie samo, natomiast wynagrodzenie netto osoby samozatrudnionej ulega obniżeniu, w związku z koniecznością zapłaty wyższych składek i może to nastąpić nawet pomimo tego, że efekt i charakter pracy obu osób jest taki sam.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
4 / 1000

Ostatnie Podpisy

 • 05 August 20124. Eukles (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 05 August 20123. waldemar szewczyk (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 04 August 20122. Adam Kalinowski
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 03 August 20121. RadekX
  Podpisuje się pod tą petycją

RadekXPrzez:
PracaIn:

Tagi

działalność gospodarcza, emerytura, renta, składka, zus

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets