Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin

Szanowny Panie Ministrze,

W kraju „rat 0%” i telefonów „za 1zł” o co można oskarżyć Marcina P. szefa Amber Gold? O to, że bez zgody KNF "wciskał ludziom ciemnotę"? W tym państwie jest powszechność celowego wprowadzania w błąd, jesteśmy rajem oszustów, a takie słowa jak bezpieczeństwo, gwarancja, lokata, złoto lub zysk utraciły swoje znaczenie.

Uważam, że przykład AG pokazuje upadek polskiego prawa i oderwania go od rzeczywistości. Normalny człowiek przecież wie, że nie ma czegoś takiego jak „rata 0%”, czyli normalny człowiek wie, że jest oszukiwany w zgodzie z prawem. Polska gospodarka powinna opierać się na wzajemny zaufaniu, a nie na karaniu za to, że „podpis dotyka brzegów ramki”.

Polskie prawo zezwala (lub jest nieskutecznie przeciwdziała), na:
- nieprawdziwe informowanie o skutkach umowy, np. „raty 0%, bezpieczne inwestycje, itp.
- przekazywanie nieprawdziwych konsekwencji skutków zawarcia umowy przez konsultantów i tzw. doradców
- wykorzystywaniu niepoczytalności ofiar wypadków spowodowaną lekami
- zlecanie czynności które są niemożliwe do wykonania i czerpanie z tego zysków np. zlecenie budowy domu na bagnie,
- świadome zlecanie osobą niedoświadczonym, głównie młodym, zadań i czerpanie zysków z kar umownych, lub niewypłacenie wynagrodzenia
- przerzucanie odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd na pracowników

Ustawodawca, który wydaje rocznie prawie 18 000 stron nowego prawa nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać oszustwom. Czyni to wybiórczo, poprzez narzucenie kolejnych wymagań formalnych w ściśle określonych dziedzinach, co przy należytym określeniu oszustwa byłoby zbyteczne. Dla przykładu ustawodawca tworzy kolejne wymogi formalne odnoście prędkości internetu, a co z prędkością na zniesławionej autostradzie A4 na odcinku Kraków – Katowice? Czy mamy tworzyć oszustwo od internetu, od autostrady i od czego jeszcze?

Takie podejście wymaga zatrudnienia kolejnych urzędników, kontrolujących, zwiększa koszty prowadzenia działalności, obciążenia budżetu i ogólnie nie przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju, a jak pokazuje rzeczywistość nie zapewnia również spodziewanego bezpieczeństwa.

Dlatego też, art. 286 (oszustwo) kodeksu karnego powinien przyjąć formę, która przeciwdziała wymienionym wyżej działaniom, a jednocześnie daje możliwość naprawy błędów, które nie powstały z premedytacją. W związku z tym pozwalam zaproponować inną definicję w/w artykułu:
1. Kto mową, lub znakiem, lub gestem werbalnym lub gestem niewerbalnym, lub pisemnie, lub za pomocą przekazu audio-wizualnego, lub za pomocą innych metod komunikacji, lub stosując kombinacje wyżej wymienionych wprowadza osobę w błąd co do skutków, z uwzględnieniem pkt. 7, podjętej czynności prawnej w wyniku której danej osobie wyrządzona jest krzywda materialna, lub niematerialna, z zastrzeżeniem pkt. 4, podlega karze grzywny lub karze od 6 miesięcy do lat 8.
2. Tej samej karze, z zastrzeżeniem pkt. 4, podlega ten kto będąc świadomym lub mogący przypuszczać na podstawie okoliczności faktycznych wykorzystuje stałą lub czasową niezdolność do pojmowania charakteru i skutków, z uwzględnieniem pkt. 7, danej czynności nakłania lub zawiera z nią daną czynnością cywilnoprawną. Za szczególne przypadki wymienionych stanów uważa się: widoczne upośledzenie psychiczne, widoczne zaburzenia w rozwoju umysłowym, widoczne oznaki spożycia alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
3. Tej samej karze podlega ten, kto
a) działa z góry powziętym zamiarem niewykonania, lub będąc świadomym niemożliwości wykonania, lub rażąco nienależytego wykonania głównych postanowień czynności cywilnoprawnej, rozumianych przede wszystkim jako przedmiot kupna lub sprzedaży lub świadczoną usługę lub ustaloną zapłatę za wcześniej wymienione taką czynność prawną zwiera, lub
b) mógł z dużym prawdopodobieństwem uzyskać świadomość o jakiej mowa w a) na podstawie uzyskanego wcześniej doświadczenia, w szczególności na podstawie wcześniej zawartych umów cywilnoprawnych, a uzyskanie takiej świadomości nie wiązałoby się z nadmiernymi kosztami po stronie sprawcy, lub
c) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, lub będąc jej pełnomocnikiem zawiera z nią lub w jej imieniu rażąco niekorzystną czynność cywilnoprawną.
4. Tej samej karze podlega, jak również za sprawcę tego samego czynu uważa się tego, kto mając znaczną możliwość wpływania na zachowanie osoby odnośnie czynu lub czynów określonych w pkt. 1. lub pkt. 2, lub pkt. 3 lub podjęcia informacji o takich czynach, w szczególności pracodawca, lub przełożony, lub zleceniodawca lub doradca, akceptuje popełnienie czynów określonych w pkt. 1 lub pkt. 2, lub pkt. 3 , lub do nich nakłania, lub im nie przeciwdziała.
5. Nie podlega karze sprawca, jeśli spełnione są następujące warunki:
a) sprawca lub sprawcy czynów niezwłocznie zaprzestają dalszego wprowadzania w błąd za pomocą użytych i skonkretyzowanych komunikatów określonych w pkt. 1 lub rażąco podobnych, jeśli takie były stosowane
b) sprawca lub sprawcy czynów niezwłocznie zaprzestają dalszego wyzyskiwania ograniczonego pojmowania określonego w pkt. 2
c) sprawca, lub sprawcy, lub inne podmioty dążą do naprawienia wyrządzonych szkód i naprawienie szkód jest możliwe w rozsądnym terminie
d) nie wypełnia wszystkich znamion podlegania karze, które są określone w pkt. 3
6. Sąd orzekając o winie sprawcy lub sprawców, jeśli istnieje możliwość spełnienia wszystkich warunków określonych w pkt. 5. może nie nałożyć kary pod rygorem spełnienia tychże warunków.
7. O ile mowa o skutkach czynności cywilnoprawnej rozumie się przez to, zarówno skutki bezpośrednie będące konsekwencją zawartej umowy, jak również skutki pośrednie rozumiane między innymi i przede wszystkim jako możliwość uzyskiwania korzyści, lub konieczność ponoszenia świadczeń lub brak tej konieczności z tytułu praw lub zobowiązań co do których sprawca wprowadził w błąd za pomocą metod o których mowa w pkt 1, lub wykorzystał ograniczoną zdolność pojmowania o której mowa w pkt 2.

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
7 / 1000

Ostatnie Podpisy

Tagi

amber, gold, oszustwo, prawo, sprawiedliwość

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets