Tecrit Rejimi ile ilgili Dьzenlemeler Geliюtirilmelidir sign now

TECRЭT REJЭMЭ ЭLE ЭLGЭLЭ DЬZENLEMELER GELЭЮTЭRЭLMELЭDЭR

Basэna ve Kamuoyuna;

2000 yэlэnэn Aralэk ayэnda Hayata Dцnью Operasyonu adэyla gerзekleюtirilen, ne var ki can acэtan bir ironi ile, onlarca insanэn цlьmь ve toplumun belleрine kazэnan travmatik gцrьntьler ile sonuзlanan cezaevi operasyonlarэ sonrasэnda, yaюamэmэza yeni bir yьzь ile giren tecrit kavramэ, yedi yэldэr, toplumsal bir sorun olarak farklэ цlзeklerde ve farklэ yoрunluklarda kendini var etti; tartэюэldэ. Tecrit modelini protesto edenlerin gerзekleюtirdiрi цlьm orucu eylemlerinde onlarca kiюi yaюamэnэ yitirdi; yьzlercesi organik ve psikolojik olarak tahrip oldu. Цlьm orucu eylemine baрlэ olarak, yьzlerce цrnekte yьz yьze kaldэрэmэz Wernicke-Korsakoff sendromu ise, literatьrde цrneрine rastlanmadэk юekilde yaygэn, derin ve daрэnэk bulgularэ ile, bizi bu sьrecin karmaюэk ve aрэr bir yanэ ile karюэ karюэya bэraktэ. F tipi cezaevlerinde fiziken ve ruhen saрlэklarэnэ yitirenler, tedavileri keyfi gerekзelerle engellenenler, bu yьzden kalэcэ saрlэk sorunlarэ yaюayanlar, tэbbi durumlarэ цlьm sэnэrэna yaklaюtэрэ halde tecrit rejiminin kimi hekimleri de зevreleyen algэsэ nedeniyle, tecrit koюullarэnda yaюamak zorunda bэrakэlanlar ve F tiplerindeki intiharlar, yэllar yэlэ tecrit yarasэnэ kapanmaz hale getirdi. Dahasэ, mahkumiyet koюullarэ sona erdikten sonra da etkisini sьrdьren tecrit, salэverilen bireylerde, зok зeюitli disosiyatif rahatsэzlэklara, (bilincin, kiюiliрin, benlik algэsэnэn, duyusal-motor davranэюlarэn bьtьnsel iюleyiюinde bцlьnme, parзalanma, зцzьlme) anksiyete bozukluklarэna, (kaygэ, korku, gerilim, sэkэntэ hali) depresyona, konsantrasyon ve uyku bozukluрuna, gцrsel-iюitsel halьsinasyonlara, biliюsel erimeye, dьюьnsel-entelektьel yetide zayэflamaya ve зok зeюitli semptomlara neden oldu.

Tecrit tipi hapsetme modeli, ruh saрlэрэ зalэюanlarэnэ birзok aзэdan ilgilendirmektedir. Tecrit, yani bireyi цzel bir rejim ile sosyal izolasyona tabi tutmak, insanэn цz deрerlerini koruyarak yaюantэsэnэ sьrdьremeyeceрi, bir insan olarak sэрmayacaрэ, insan onuruna yцnelen зok aрэr bir dayatmadэr. Mahkumiyet koюullarэnda yaюayan birey, zaten alэюэk olduрu sosyal baрlamdan koparэldэрэ halde, tecrit temelli bir infaz mekanizmasэ, hapis iзinde yeni bir hapsetme yaratarak, sosyalleюme deneyimleri ile kendisi olan bireyin asli niteliklerini tehlike altэnda bэrakmaktadэr. Tecrit modeli, algэ ve duyu kaynaklarэnэn зok dьюьk bir eюikle sэnэrlandэrэlmasэ esasэna dayalэ olduрundan, mahkuma yaюattэрэ aюэrэ psiko-sosyal yoksunluk, tecridi, bilimsel bakэю aзэsэyla net bir юekilde iюkence kategorisine sokmaktadэr. Tecrit rejimi, psikolojik olarak iюkence olmasэ ve derin psikolojik tahribatlara neden olmasэ itibariyle, kiюilik deрerlerini iрdiю ederek, mahkumlarэn sosyal, kьltьrel ve siyasal yapэlarэnэ deрiюtirmeyi hedefleyen psikolojik bir infaz konsepti olmasэ itibariyle, ruh saрlэрэ зalэюanlarэnэ yakэndan ilgilendirmektedir. Diрer yandan, tecrit modelinin yeni yьzьnьn vьcut bulduрu ilk cezaevi tipi olan F tipi cezaevlerinin hazэrlanmasэnda, F tiplerinin en ince psikolojik ayrэntэlarэna kadar dьюьnьlmью devasa bir tahkimata sahip olmasэnda bir disiplin olarak psikolojinin oynadэрэ belirleyici rol, biz, ruh saрlэрэ зalэюanlarэnэ gьndeme daha bir yakэn kэlmakta, F tiplerinde gцrevlendirilen kimi psikologlarэn mesleki duyarlэlэklarэmэzэ ezecek юekilde, tecrit koюullarэnэ gьvenceye alan, aрэrlaюtэran bir referans olarak зalэюmasэ konuyu bizler aзэsэnda daha da yakэcэ yapmaktadэr.

Geзtiрimiz hafta Adalet Bakanlэрэnca aзэklanan ve yedi yэldэr sьren цlьm orucu eylemlerine ara verilmesine neden olan genelgenin цngцrdьрь iyileюme, bir olumluluk olmakla birlikte, tecrit koюullarэnэ bьtьnьyle ortadan kaldэrmamaktadэr. Tutuklularэn birbirlerini gцrme saatlerinin arttэrэlmasэ ile sэnэrlэ bir dьzenlemeyi цngцren genelge, tecrit rejimine harз olan bir dizi hukuki hьkьmlerin halen varlэрэnэ sьrdьrmesi gibi, bu bildirinin doрrudan konusu olmayan tartэюmalardan ve uygulamadaki kuюkulardan baрэmsэz olarak, bilimsel bakэю aзэsэyla tecridin varlэрэna son vermemektedir. Halen, iзine зiзek koymak ьzere arttэrэlan ikinci bir pet юiюesine fazla olduрu gerekзesiyle el koyan zihniyet orta yerde durmakta; geliюim iзin юart olan uyarэmlarэn seyreltilmesi ve algэ kaynaklarэnэn sэkэca kontrol altэna alэnmasэ esasэna dayalэ tecrit politikasэ temelde sьrmektedir.

Bizler, aюaрэda imzasэ bulunan Ruh saрlэрэ зalэюanlarэ, Adalet Bakanlэрэnэn sorunu kabul edip adэm atmasэnэ olumlu bulmakla birlikte, yetkilileri, tecrit politikasэnэ ve anlayэюэnэ bir bьtьn olarak terk etmeye, bu yцnde daha kapsayэcэ yasal dьzenlemeler yapmaya зaрэrэyor; mesleki duyarlэlэрэmэz ve etik sorumluluрumuz nedeniyle, gьndemin ve sьrecin takipзisi olacaрэmэzэ duyuruyor, insan onurunun kaldэrmadэрэ tecrit kavramэnэ tamamen yaюamlarэmэzdan зэkaracak adэmlar atэlmasэ noktasэnda kamuoyunun bundan sonra daha bir sorumlu olduрunu hatэrlatэyoruz.

Saygэlarэmэzla..


****


Gazetede Yayэnlanmak Ьzere Эlan Metni:


Tecrit Rejimi ile ilgili Dьzenlemeler Geliюtirilmelidir

Hapsetmenin genel цlзьtleri olan, "hareket etme цzgьrlьрьnь kэsэtlama", "fiziken dэюarэdaki sosyal yaюantэdan koparma" юeklindeki formun зok цtesinde, kiюinin zaten oldukзa sэnэrlanmэю olan sosyal зevresiyle etkileюimini цzel ve aюэrэ bir mahrumiyet rejimine tabi kэlan, duyu ve algэ kaynaklarэnэn sэnэrlandэrэlmasэ ile psiko-sosyal yoksunluрa neden olan, insanэn benlik algэsэnэ, kiюiliрini tehdit edip, bireyi, kendisini var eden fikri ve yaюantэsal deрerleri kaybetme riski altэnda bэrakan tecrit modeli, mahkumlar ьzerindeki aрэr bedelleri ile, tecride muhalefet eden direnз odaklarэ ile, цzellikle son dцnemde kamuoyunda edindiрi tartэюma alanэ ile uzun sьredir gьndemde idi. Nihayet, 21 Ocak 2007 tarihinde Adalet Bakanlэрэnca yayэnlanan genelge itibariyle de bu gьndem yeni bir safhaya ulaюtэ. Sцz konusu genelgenin цngцrdьрь hьkьmler, her ne kadar olumlu birer adэm olsa da, tecrit юeklinde tarif ettiрimiz koюullarэ bьtьnьyle ortadan kaldэrmamaktadэr. Biz, aюaрэda imzasэ bulunan ruh saрlэрэ зalэюanlarэ, цzellikle F tipi cezaevlerinde olmak ьzere diрer tip cezaevlerinde de vьcut bulan ve insan olmanэn temel niteliklerine yцnelen tecrit temelli bir infaz rejiminin bir anlayэю olarak terk edilmesi gerektiрini, buna uygun daha kapsamlэ yasal dьzenlemeler yapэlmasэ gerektiрini, gelinen olumlu asama, bir adэm olarak kavranэp geliюtirilmediрi mьddetзe sorunun bilimsel bakэю aзэsэyla зцzьlmью olmayacaрэnэ beyan ediyor, mesleki duyarlэlэрэmэz ve etik sorumluluрumuz nedeniyle цnьmьzdeki sьrecin takipзisi olacaрэmэzэ duyuruyor, kamuoyunu, iyileюtirmelerin sьrmesi konusunda sesini yьkseltmeye зaрэrэyoruz".

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets