Sustinere speciala pentru legea mamelor sign now

SUSTINERE SPECIALA PENTRU LEGEA MAMELOR

Deputatul Lavinia Єandru, vicepreєedinte PIN, a initiat un proiect legislativ de modificare a OUG 148/2005, privind sustinerea familiei pentru cresterea copilului. PIN nu este de acord cu acordarea sumei de 8 milioane tuturor mгmicilor indiferent de veniturile pe care acestea le obюineau оnainte de a intra оn concediu de maternitate. Lavinia Єandru propune guvernului un proiect prin care tinerele mame sг poatг sг opteze fie pentru suma de 8 milioane, fie pentru 85\% din veniturile ultimelor 12 luni.

Reprezentanюii PIN sperг ca proiectul lor sг primeascг sprijin din partea societгюii civile, dar єi din partea mamelor politician, оn condiюiile оn care opinia executivului ar putea fi una negativг. Majoritatea parlamentarilor de sex feminin din cele mai multe partide, au semnat deja pentru sustinerea acestui proiect. Impreuna cu celelalte femei parlamentare, Lavinia Sandru va face toate demersurile astfel incat proiectul de lege sa treaca de urgenta prin Parlament si de la 1 ianuarie 2008 el sa intre in vigoare, putand sa avantajeze toate tinerele care anul viitor vor deveni mamici. Lavinia Єandru spune cг prin aceastг iniюiativг legislativг doreєte sг оncurajeze atat mamele cu venituri mici si foarte mici cat si mamele cu venituri medii si peste medie, acestea din urma fiind total dezavantajate de legea aflata in vigoare la ora actuala. Deputatul PIN єi-ar dori ca proiectul sг fie adoptat оn procedurг de urgenюг.

EXPUNERE DE MOTIVE
la iniюiativa de modificare a Ordonanюei de Urgenюг a Guvernului nr.148/2005
Оn conformitate cu prevederile Ordonanюei de Urgenюг a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susюinerea familiei оn vederea creєterii copilului, persoanele aflate оn concediu post-natal primesc o indemnizaюie lunarг de 600 de RON. Acest ajutor serveєte, parюial, acelor familii care оєi doresc sг aibг un copil, dar, mai ales, acelor familii care nu єi-ar putea permite оntreюinerea unui nou nгscut, dacг ar fi sг accepte concediul post natal fгrг niciun sprijin din partea statului. Оn ciuda beneficiilor pe care le aduce OUG 148/2005, nu considerгm cг prevederile acesteia contribuie suficient la ajutorarea, dar mai ales la stimularea tinerelor familii de a avea copii. Iniюiatorii acestui proiect de modificare considerг cг OUG 148/2005 nu respectг оn totalitate principiul echitгюii sociale.

Aceastг modificare vine sг aducг o respectare realг a principiului mai sus amintit, dar este єi o mгsurг menitг sг ajute la rezolvarea problemelor majore cu care Romвnia se confruntг оn ceea ce priveєte sporul negativ al populaюiei. Dupг cum a fost dovedit de o serie de cercetгri recente, disponibilitatea cuplurilor de a avea copii este tot mai micг. Conform datelor statistice, cele mai multe cupluri nu оєi doresc mai mult de doi copii. Dupг cum este cunoscut, оn cazul Romвniei, media naєterilor ar trebui sг fie de 2,1 copii pentru ca tendinюa de scгdere a numгrului populaюiei sг fie stopatг. Evaluгrile de specialitate aratг оnsг cг perspectivele sunt mai degrabг negative, оn lipsa unei strategii єi a unor mгsuri care sг stimuleze natalitatea. Propunerea de modificare asupra cгreia solicitгm votul Parlamentului reprezintг o astfel de mгsurг - punctualг єi probabil insuficientг, dar necesarг.

Piaюa muncii din Romвnia a devenit treptat una tot mai dinamicг єi bazatг pe concurenюг єi performanюг. Angajaюii cu vвrste de sub 40 de ani, care se aflг pe diferite trepte ale carierei lor profesionale, simt cel mai acut acest lucru. Este un mediu оn care intri dificil, dar e єi mai dificil sг te menюii єi sг avansezi. Aceste dificultгюi, coroborate cu permanenta problemг a nivelului de trai, pun, de cele mai multe ori, cuplurile оn faюa dilemei de-a alege intre a avea un copil, sacrificвndu-єi astfel cariera profesionalг, sau a se menюine оn cвmpul muncii, sacrificвndu-єi оnsг viaюa personalг.

Existг оn Romвnia femei єi bгrbaюi care, prin prisma studiilor pe care le-au fгcut єi/sau prin prisma eforturilor pe care le-au depus, au ajuns la un nivel de salarizare care оl depгєeєte pe cel al ajutorului oferit de stat оn cazul concediului post-natal. Aceєtia sunt єi oamenii pentru care opюiunea оntre viaюa profesionalг єi cea personalг este tot mai dificilг, pentru cг оntreruperea ciclului de muncг este considerat o ameninюare la adresa unui statut cвєtigat cu eforturi majore. Pe acest segment, оn majoritate format din oameni tineri, este necesarг impunerea unor mгsuri care sг stimuleze disponibilitatea cuplurilor de a avea copii.

Оn conformitate cu principiul echitгюii sociale, considerгm normal ca indemnizaюia acordatг lunar pentru perioada de concediu post-natal sг fie calculatг, la opюiunea beneficiarului, оn funcюie de nivelul veniturilor acestuia. Mгsura solicitatг nu este una discriminatorie, ci dimpotrivг. Calcularea opюionalг a indemnizaюiei este un rгspuns la contribuюiile, de nivel diferit, оn taxe єi impozite, pe care fiecare cetгюean aflat оn cвmpul muncii le plгteєte оn mod legal. Prin urmare, principiul echitгюii sociale devine respectat оn mod real, оn raport cu eforturile pe care le depune fiecare romвn plгtitor de taxe.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1000 / 10000

Latest Signatures

 • 20 February 20161000. Fifoiu M
  I support this petition
 • 20 February 2016999. Zub V
  I support this petition
 • 13 February 2016998. Mihaela T
  I support this petition
 • 07 February 2016997. Pislea R
  I support this petition
 • 04 February 2016996. Dobrica A
  I support this petition
 • 26 January 2016995. Malinici M
  I support this petition
 • 17 January 2016994. Vitriuc A
  I support this petition
 • 11 January 2016993. Beatrice Gabrielap
  I support this petition
 • 06 January 2016992. Tamasan Alexandrus
  I support this petition
 • 05 January 2016991. Lucian Nistorg
  I support this petition
 • 28 December 2015990. Turcu Mariac
  I support this petition
 • 27 December 2015989. Jurca Flaviusm
  I support this petition
 • 17 December 2015988. Ivona O
  I support this petition
 • 30 November 2015987. Dumitrescu M
  I support this petition
 • 29 November 2015986. Alice M
  I support this petition
 • 26 November 2015985. Nicu T
  I support this petition
 • 21 November 2015984. Dumitru C
  I support this petition
 • 20 November 2015983. Adam A
  I support this petition
 • 17 November 2015982. Draganescu A
  I support this petition
 • 16 November 2015981. Vulturariu I
  I support this petition
 • 16 November 2015980. Gabriela S
  I support this petition
 • 13 November 2015979. Cernea M
  I support this petition
 • 11 November 2015978. Galoiu S
  I support this petition
 • 11 November 2015977. Mihalcea E
  I support this petition
 • 08 November 2015976. Gabriela C
  I support this petition
 • 02 November 2015975. Liliana C
  I support this petition
 • 27 October 2015974. Alina A
  I support this petition

browse all the signatures

Georgina WeberBy:
Justice, rights and public orderIn:
Petition target:
Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets