Srebrenica: Poziv za podrku zahtjevu rtava Srebrenice za odtetom sign now

Srebrenica: Poziv za podrku zahtjevu rtava Srebrenice za odtetom


Ovo je poziv za podrku akciji pokrenutoj od strane rtava srebreniиkog genocida kako bi se dobilo priznanje odgovornosti i financijska odteta preivjelima, oboje od kljuиne vanosti za daljnji opstanak preivjelih srebreniиkih rtava.

Preivjele rtve srebreniиkog masakra, rasute po svijetu, dosada nisu primile nikakvu posebnu pomoж za obnovu svojih ivota. Oni ive u granicama krajnjeg siromatva, te nerijetko i u bespravnoj situaciji.

Srebreniиke ene ive sa svojom djecom u izbjegliиkim kampovima irom Bosne i Hercegovine pod stalnom prijetnjom deloacije i daljeg seljenja. One, preivljavajuжi u krajnjem siromatvu, i dalje nastavljaju traiti tijela svojih nestalih mueva, braжe, oиeva i sinova.

Naa je elja razviti mreu udruenja i individua koja bi podrala njihove zahtjeve, koji neжe imati potrebnu snagu ukoliko ih ne podri veliki broj ljudi.

Stoga su, 12.07.2004. preivjele rtve srebreniиkog masakra pokrenule posupak protiv Organizacije Ujedinjenih nacija, s glavnim ciljem postizanja prijateljskog sporazuma. Ukoliko Ujedinjene nacije odbiju odgovoriti na ovaj zahtjev u roku od dva mjeseca, ukoliko odbiju postizanje prijateljskog dogovora ili ukoliko zahtjev naiрe na utnju, francusko pravosuрe preuzet жe ovaj sluиaj .

Pokretaиi ovog postupka, koji su za ovu svrhu angairali francuskog odvjetnika, rtve su masakra poиinjenog 11.07.1995. nad razoruanim civilima Srebrenice. Srebreniиki masakr je zloиin bez presedana, i kao takav tiиe se Ujedinjenih nacija obzirom da je srebreniиka enklava proglaena sigurnosnom zonom 1993. god. odlukom Vijeжa sigurnosti, koja je jo uvijek bila na snazi u trenutku poиinjavanja zloиina. Iz ovog razloga civili su bili razoruani i pod zatitom Ujedinjenih nacija.

Ne samo da Ujedinjene nacije nisu zatitile, veж su doslovno predale, bez istinske odbrane, srebreniиku sigurnosnu zonu srpskim agresorima, иije je napredovanje i oruana akcija mjesecima prije javno konstatirana uprkos sporazumu o prekidu vojnog djelovanja.

Istraga иinjenica dokazuje da nedjelovanje predstavnika Ujedinjenih nacija, koji su odbili zatraiti od NATO-a zraиne napade u satima koji su prethodili padu enklave uprkos napadima na zemaljske trupe UN-a, kao takvo predstavlja istinsku dozvolu za ubijanje.

Moda su se ovi predstavnici osjeжali vie odgovornim prema naredbama vlada svojih drava nego prema onim koje su donijele Ujedinjene nacije i Vijeжe sigurnosti.
Meрutim, Ujedinjene nacije, u svojstvu meрunarodne organizacije, dune su odgovarati za manjak akcije od strane svojih predstavnika.

Ne radi se ovde o napadu na Ujedinjene nacije kao instituciju, veж o tome da se one suoиe sa svojom odgovornoжu i odgovornoжu svojih иlanova (pogledati izvjetaj Kofi Annan-a).

U Francuskoj i ostalim zemljama impliciranim u nesretna zbivanja, napose Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Sjedinjenim Ameriиkim Dravama, ali i vicarskoj, u kojoj se nalazi veliki broj izbjeglih rtava masakra, angaman se sastoji od mobiliziranja mass medija i javnog mnijenja oko pitanja pravne debate koja жe se neizbjeno desiti.

Na angaman se takoрer sastoji od toga da se potakne javna debata o meрunarodnoj politici koja je primjenjena tokom dueg niza godina u Bosni i Hercegovini i ire u bivoj Jugoslaviji (pitanje regionalnih problematika).
Francuska pralamentarna komisija mandatirana je da izradi izvjetaj koji je objavljen novembra/studenog 2001. god., kako bi se utvrdile taиne odgovornosti. Uprkos ovom izvjetaju, bitna pitanja jo uvijek nisu odgovorena i ostaju u vidu pretpostavki u traenju istine (jesu li pregovori u junu/lipnju 1995. imale za cilj dogovor o suspendovanju zraиnih napada ukoliko se zauzvrat oslobode zatoиeni francuski pripadnici UN-a?).

Imajuжi u vidu srazmjer i prirodu poиinjenog zloиina, koji je od strane Meрunarodnog kriviиnog suda za ratne zloиine poиinjene u bivoj Jugoslaviji u Haagu (19.04.2004.) okarakteriziran kao genocid, ostaje od kljuиne vaosti uhapsiti i privesti pred lice pravde njegove glavne protagoniste Radovana Karadiжa i Ratka Mladiжa, иija je sloboda neprihvatljiva za preivjele rtve u potrazi za pravdom.

Svrha ovog poziva jeste ostvariti odtetu za rtve masakra putem koordinacije to veжeg broja organizacija, udruenja i individua. Vaa podrka pomoжi жe stanovnicima Srebrenice da se vrate u svoje domove i zapoиnu novi ivot u humanijim uslovima.

Ja, dole potpisani/a, podravam pravni postupak protiv UN-a kako bi se ostvarila odteta za preivjele rtve.

Organizacije иlanice mree: Guernica ADPE (Fr), Europe Alternative (Fr), Udruga preivjelih Drina-Srebrenica (vicarska), Enfants Europe Bosnie (Fr), R.A.I. (Sp), Paul Garde, Reneo Lukiж

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
250 / 1000

Latest Signatures

browse all the signatures

Terry LaraBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
General Secretary of the UN

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets