Ratuj Tenczyn sign now

Urzd Miejski w Krzeszowicach

32-065 Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4

Pan Burmistrz Czesіaw BartlW nawizaniu do prowadzonej akcji ratowania zamku Tenczyn w Rudnie, ktуrej szczegуіy opisane s na stronie www.ratujtenczyn.pl.tl zwracamy siк z uprzejm prob o realizajcк nastкpujcych postulatуw:1. Przedstawienie dotychczasowych dziaіaс Gminy na rzecz zabezpieczenia i konserwacji zamku Tenczyn w Rudnie (zgodnie z ustaw o ochronie zabytkуw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568)) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (zgodnie z ustaw o dostкpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)).2. Przedstawienie planu zabezpieczenia, konserwacji i inwestycji przeznaczonych na zamek Tenczyn w Rudnie na najbliїsze lata na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (zgodnie z ustaw o dostкpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)).3. Zabezpieczenie zamku Tenczyn w Rudnie, ktуre skutecznie powstrzymaіoby dalsz dewastacjк obiektu, a jednoczenie umoїliwiіoby turystom jego bezpiecznie zwiedzanie (zgodnie z ustaw o ochronie zabytkуw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).4. Konserwacja zamku Tenczyn w Rudnie, ktуra obejmie nie tylko prace archeologicznie na terenie obiektu, ale i rуwnieї usuniкcie gruzu, rolin dziaіajcych erozyjnie na budulec oraz wszelkie inne prace objкte zaleceniami Maіopolskiego Wojewуdzkiego Konserwatora Zabytkуw (zgodnie z ustaw o ochronie zabytkуw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).5. Prowadzenie inwestycji, dziaіaс oraz wszelkich innych czynnoci, ktуrych celem bкdzie restauracja i rekonstrukcja ruin zamku Tenczyn w Rudnie, promocja zamku jako obiektu turystycznego i zabytkowego Gminy Krzeszowice.6. Podjкcie wspуіpracy w tym zakresie z czіonkami inicjatyw spoіecznych, stowarzyszeс oraz fundacji.Wyraїamy nadziejк, iї Pan Burmistrz, jako osoba, ktуrej na sercu najbardziej powinny leїeж losy zamku wesprze nasz inicjatywк oraz wykaїe siк odpowiedzialn postaw i zagwarantuje nam niїej podpisanym, systematyczn realizacjк postulatуw w moїliwie najszybszym terminie.Niїej podpisani:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Louella JensenBy:
Politics and GovernmentIn:
Petition target:
Pan Burmistrz Czesіaw Bartl

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets