Prostitución fóra das nosas escolas - Prostitución fuera de nuestras escuelas sign now

Como pais, nais e persoas preocupadas pola educación dos nenos, nenas e adolescentes, asistimos con preocupación ao reparto nas escolas e institutos de Galicia de xornais que fan apoloxía da prostitución e que difunden -con profusión gráfica explícita- unha imaxe de mercantilización das relacións afectivas e sexuais contraria aos valores sociais que, na nosa opinión, a escola debe fomentar.

Nunha etapa como a infancia e adolescencia, na cal se está formando o carácter e os menores son máis vulnerables ás influencias externas, a divulgación dese tipo de contidos a través de vehículos que gozan de prestixio social, como son os xornais, contribúe a dar unha visión deformada da maduración afectiva e da satisfacción persoal, con efectos moi negativos sobre os alumnos e alumnas. Efectos que a maioría das veces non se exteriorizan no ámbito doméstico e que, por iso mesmo, os pais e nais non podemos combater. Ademais, esas mensaxes interfiren na relación que os e as menores establecen cos seus iguais, dando a imaxe de que as chicas e mulleres son produtos que se poden comprar ou alugar por horas.

Por todo iso, solicitamos que a Consellería de Educación, a través do organismo que corresponda, dea instrucións para que os centros escolares sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia suspendan o reparto aos menores de idade de calesquera medios que inclúan anuncios de prostitución, sin que sea admisible xustificación algunha sobre o uso que se lles dea a estes xornais, dado que, dunha u outra forma, acabarán nas mans dos nosos fillos e fillas menores de idade.

OBS. Solicitamos aos pais e nais que leven esta proposta ás ANPAs e aos consellos escolares nos que participan, polo ben da educación dos nosos fillos e fillas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como padres, madres y personas preocupadas por la educación de los niños, niñas y adolescentes, asistimos con preocupación al reparto en las escuelas e institutos de Galicia de periódicos que hacen apología de la prostitución y que difunden -con profusión gráfica explícita- una imagen de mercantilización de las relaciones afectivas y sexuales contraria a los valores sociales que, en nuestra opinión, la escuela debe fomentar.

En una etapa como la infancia y la adolescencia, en la que se está formando el carácter y los menores son más vulnerables a las influencias externas, la divulgación de ese tipo de contenido a través de vehículos que gozan de prestigio social, como lo son los periódicos, contribuye a dar una visión deformada de la maduración afectiva y de la satisfacción personal, con efectos muy negativos sobre los alumnos y alumnas. Efectos que la mayoría de las veces no se exteriorizan en el ámbito doméstico y que, por ello, los padres y madres no podemos combatir. Además, esos mensajes interfieren en la relación que los y las menores entablan con sus iguales, dando la imagen de que las chicas y mujeres son productos que se pueden comprar o alquilar por horas.

Por todo ello, solicitamos que la Consellería de Educación, a través del organismo que corresponda, curse instrucciones para que los centros escolares mantenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia suspendan el reparto a los menores de edad de cualesquiera medios que incluyan anuncios de prostitución, sin que sea admisible justificación alguna sobre el uso que se dé a estos periódicos, dado que, de una u otra forma, acabarán en manos de nuestros hijos e hijas menores de edad.

OBS. Solicitamos a los padres y madres que eleven esta propuesta a las AMPAs y a los consellos escolares en los que participan, por el bien de la educación de nuestros hijos e hijas.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
66 / 1000

Latest Signatures

browse all the signatures

Amaro GendeBy:
Escuela y EducaciónIn:
Petition target:
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets