POBUDA ZA AKTIVNO VLOGO VLADE RS PRI VZPOSTAVLJANJU SOCIALNEGA BANCNISTVA V SLOVENIJI sign now

Predsednik Vlade RS, g. Borut Pahor
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorиiиeva 20
1000 Ljubljana


Ljubljana, 20. november 2010


POBUDA ZA AKTIVNO VLOGO VLADE RS PRI VZPOSTAVLJANJU SOCIALNEGA BANИNITVA V SLOVENIJI

Spotovani Predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Borut Pahor!

Na Konferenci Dnevi socialne ekonomije, ki sta jo pod pokroviteljstvom Predsednika drave dr. Danila Tьrka organizirala ENT Slovensko zdruenje za duevno zdravje in SKUP Skupnost privatnih zavodov konec oktobra 2010, je dr. Joe Mencinger v svojem govoru potrdil, da je socialno podjetnitvo prihodnost za gospodarstvo te drave, pomen socialne ekonomije pa so potrdili tudi zakljuиki konference. Zato smo predstavniki organizacij, ki delujemo na tem podroиju sklenili, da na vas naslovimo spodnjo pobudo.

Predstavniki organizacij s podroиja socialne ekonomije sodelujemo in elimo dejavno sodelovati pri ustvarjanju prihodnosti te drave, v katero verjamemo in za katero menimo, da ima prihodnost. S svojimi dejavnostmi smo v preteklosti dokazali, da je mogoиe tudi z najnujnejimi sredstvi graditi in spreminjati okolja, v katerih ivimo. Mi e od nekdaj delamo na kriznih podroиjih in se s krizo sooиamo pri oblikovanju proraиunov, vendar imamo voljo in pogum, da najdemo pot iz nje. Nae dejavnosti so nizkoproraиunske, nai rezultati pa velikokrat pozitivno presegajo tudi naa priиakovanja. Zaradi slednjega smo se odloиili, da elimo biti pri spremembah na bolje v drubi e bolj dejavni, vendar za veиjo uиinkovitost potrebujemo tudi spodbudno politiиno, finanиno in pravno okolje.

Socialne ekonomije namreи v Sloveniji ni mogoиe razvijati brez nekaterih podpornih mehanizmov, ki so ji tudi v svetu in dravah Evropske unije zagotovili pomembno mesto, tako glede delea zaposlenih kot tudi delea BDP. Med podpornimi mehanizmi v tujini je pomembno tudi socialno banиnitvo, namenjeno podpori in razvoju dejavnosti, katerih cilj ni zgolj pridobivanje dobiиka, temveи tudi ustvarjanje drubenih uиinkov in javne koristi. Zato imajo skoraj vse drave иlanice EU v svojem banиnem sektorju tudi banke, ki namenjajo posebno pozornost podroиju socialne ekonomije, posebej pa izstopajo dobre prakse v nai soseиini (npr. Banca Prossima in Intesa Sanpaolo v Italiji ter Erste banka v Avstriji)
Iz veи razlogov v Sloveniji al ni tako. Veliko naih naиrtov zato ostaja neuresniиenih zaradi иakanja na sredstva iz Evropske unije, na sredstva, ki jih prek razliиnih razpisov pridobimo za svoje dejavnosti, veliko pa preprosto zato, ker sredstev zanje sploh ni na voljo. V teh primerih bi nam bila podpora bank v veиinsko dravni lasti ter dostopnost njihovih storitev v veliko pomoи. al je ovira, da te socialne ekonomije in podjetnitva e ne prepoznavajo kot pomembne gonilne sile drubenega razvoja ter kategorije, ki bi bila lahko tudi ekonomsko zanimiva za njihovo poslovanje. Banиni produkti mikro-kreditiranja, ugodnih pogojev za najeme kreditov, izbranih brezplaиnih storitev itd. v Sloveniji niso razviti. Navedeno bo resna ovira tudi po napovedanem sprejetju Zakona o socialnem podjetnitvu, ki ga sicer z odobravanjem sprejemamo.

Prepriиani smo, da bi zato morala drava preko vzvodov, ki jih ima v bankah v veиinski dravni lasti, odloиilno prispevati k oblikovanju banиne ponudbe na podroиju socialnega banиnitva. Obenem se zavedamo, da je denar, ki ga bo vlada vloila v Novo Ljubljansko banko, delno tudi na, zato menimo, da je pobuda e toliko bolj utemeljena. Koristni takega razvoja potrjujejo primeri v sosednji Italiji, kjer so iz socialnega podjetnitva izla tevilna mala zasebna podjetja, ki danes delujejo samostojno in zaposlujejo tudi tisto skupino ljudi, ki je nekoи bila sinonim prihodnosti, danes pa ostaja na robu, to so mladi diplomanti in mladi nasploh, pomembno pa prispevajo tudi k vkljuиevanju drugih ranljivih skupin v drubo.

Predlagamo, da Vlada Republike Slovenije in vi kot njen najviji predstavnik ob dokapitalizaciji NLB, ob upotevanju vloge institucij (Agencija za upravljanje kapitalskih deleev drave) ter smernic dobrih praks (npr. OECD), zahtevate, da se banka strateko usmeri tudi k oblikovanju produktov socialnega banиnitva ter jih ponudi na trgu. Enako pa velja tudi za druge banke v veиinski dravni lasti. Menimo celo, da je v tem trenutku to vaa zaveza pri razvoju socialnega podjetnitva v dravi, tudi kot enega od ukrepov za izhod iz gospodarske in finanиne krize. Predstavniki organizacij, ki delujemo na tem podroиju imamo znanja ter vzpostavljena partnerstva s tujimi bankami ter organizacijami, ki smo jih pripravljeni ponuditi kot pomoи v tem procesu. Pobuda je tudi skladna s priporoиili iz tudije, za razvoj socialnega banиnitva v Sloveniji, ki smo jo nedavno pripravili.

Spotovani Predsednik Vlade. V иasu, ko moramo drati skupaj, elimo delati skupaj z vami. Prosimo za nekaj, kar se je e izkazalo kot koristno. Vi imate vzvod, da banиnike spodbudite in tudi v vaih rokah je prihodnost socialnega podjetnitva v tej dravi. Pripravljeni smo organizirati sreиanje s predstavniki omenjenih bank, v katerih sistem deluje in pripravljeni smo vam predstaviti projekte, ki ostajajo neuresniиeni zaradi pomanjkanja sredstev.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

 • 10 October 201550. Pela P
  I support this petition
 • 27 September 201549. Primo
  I support this petition
 • 27 May 201548. Luna Juranir
  I support this petition
 • 19 April 201547. Vojc Shah
  I support this petition
 • 13 April 201546. Tina N
  I support this petition
 • 28 March 201545. Vasja N
  I support this petition
 • 10 March 201544. Maja V
  I support this petition
 • 16 January 201543. Katjua Orozco
  I support this petition
 • 20 December 201442. Neli F
  I support this petition
 • 12 September 201441. Sonja Mcgee
  I support this petition
 • 11 July 201440. Esmeralda Ferrell
  I support this petition
 • 08 July 201439. Mojca Flynn
  I support this petition
 • 21 May 201438. Igor P
  I support this petition
 • 23 April 201437. Benjamin B
  I support this petition
 • 17 April 201436. Natalija Atkinson
  I support this petition
 • 25 March 201435. Bojan Yoder
  I support this petition
 • 15 March 201434. Alojzij T
  I support this petition
 • 03 March 201433. Barbara Z
  I support this petition
 • 23 February 201432. Vlasta B
  I support this petition
 • 03 January 201431. Andrejka Buckley
  I support this petition
 • 17 October 201330. Jana P
  I support this petition
 • 02 October 201329. Sani O
  I support this petition
 • 30 September 201328. Maja M
  I support this petition
 • 20 September 201327. Luka L
  I support this petition
 • 03 August 201326. Mateja K
  I support this petition
 • 30 July 201325. Anja
  I support this petition
 • 03 July 201324. Andreja S
  I support this petition

browse all the signatures

Chelsea AlvaradoBy:
City LifeIn:
Petition target:
NGO Slovenia

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets