Platforma Grupului de initiativa independent sign now

Prioritгюi pentru dezvoltarea unei strategii culturale оn sprijinul creaюiei artistice contemporane єi a activitгюii ONG-urilor culturale єi a artiєtilor independenюi

Оn 11 ianuarie 2005, 53 de manageri culturali єi artiєti independenюi au adresat doamnei Mona Muscг, ministrul culturii, оn scrisoarea deschisг Pentru o reformг realг a culturii, o serie de recomandгri privind оmbunгtгюirea mecanismelor de suport a culturii оn Romвnia. Constatвnd cu regret cг la o lunг de la momentul adresгrii scrisorii deschise, Ministerul Culturii єi Cultelor nu a formulat un rгspuns oficial la acest apel єi cг, prin acюiunile sale recente, continuг sг ignore propunerile sectorului independent, Grupul de iniюiativг al organizaюiilor culturale єi al artiєtilor independenюi lanseazг conducerii ministerului o nouг invitaюie la dialog. Pornind de la nevoia dezvoltгrii unor politici culturale care sг sprijine activitatea sectorului artistic independent, au fost formulate urmгtarele prioritгюi:


I. Elaborarea de cгtre Ministerul Culturii єi Cultelor a unei strategii culturale la nivel naюional care sг aibг ca prioritгюi pentru perioada 2005 2008:
a. susюinerea sectorului independent (ONG-uri culturale єi artiєti independenюi);
b. susюinerea creaюiei artistice contemporane.

II. Dezvoltarea unor mecanisme de finanюare a activitгюii ONG-urilor culturale єi a artiєtilor independenюi prin:
2.1 Crearea unui fond special destinat susюinerii creaюiei artistice contemporane єi a programelor єi proiectelor iniюiate de artiєti independenюi єi ONG-uri culturale
2.2 Crearea unui Fond de dezvoltare organizaюionalг pentru finanюarea parюialг a cheltuielilor operaюionale (chirie birou, salarii personal angajat, cheltuieli comunicaюii, utilitгюi etc) a ONG-urilor cu activitate recunoscutг din fiecare domeniu artistic;
2.3 Crearea unui Fond pentru finanюarea programelor єi proiectelor culturale iniюiate єi organizate de artiєti independenюi єi ONG-urile culturale pe termen scurt (1 an), mediu (2 ani) єi lung (4 ani);
2.4 Crearea unui Fond de mobilitate care sг faciliteze colaborarea оntre diferiюi operatori culturali din Romania (artiєti, manageri culturali) cu organizaюii culturale internaюionale єi care sг faciliteze circulaюia produselor culturale romвneєti оn spaюiul european єi internaюional.
2.5 Acordarea de burse artistice tinerilor artiєti independenюi.

III. Crearerea unui departament specializat pentru sectorul independent оn cadrul Ministrului Culturii єi Cultelor cu buget propriu єi personal specializat

IV. Modificarea metodologiei de acordare a finanюгrilor prin:
4.1. Asigurarea corectitudinii єi transparenюei оn acordarea finanюгrilor prin:
- publicarea ghidului metodologic cu privire la acordarea finanюгrilor, care sг conюinг informaюii despre criteriile de evaluare, termenele limitг, modul de selecюie a proiectelor єi a procedurilor de raportare єi evaluare;
- identificarea de prioritгюi єi obiective specifice pentru fiecare selecюie de proiecte;
- publicarea bugetului alocat fiecгrei runde de finanюare;
- publicarea componenюei juriului care realizeazг selecюia;
- anunюarea sesiunilor de selecюie a proiectelor cu cel puюin o lunг оnainte de data de depunere a solicitгrilor de finanюare prin publicarea оn presг єi pe site-ul MCC;
- publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanюare єi a sumelor alocate;
4.2. Eliminarea garanюiei de 10 \% din valoarea finanюгrii, care trebuie blocatг оntr-un cont pe perioada derulгrii proiectului finanюat de Ministerul Culturii єi Cultelor;
4.3. Includerea оn categoriile de cheltuieli finanюate de Ministerul Culturii єi Cultelor a chiriilor de spaюii, a salariilor personalului ONG-urilor, a cheltuielilor pentru comunicaюii єi utilitгюi;
4.4. Оnlocuirea sistemului de decontare a cheltuielilor la finalul proiectului cu un sistem de platг eєalonatг, iar cuantumul єi numгrul tranєelor sг fie calculate оn funcюie de mгrimea bugetului alocat єi durata proiectului.

V. Elaborarea Statutului Artistului care sг prevadг modul оn care instituюiile statului (Ministerul Culturii єi Cultelor, Ministerul Sгnгtгюii, Ministerul Muncii єi Protecюiei Sociale) vor sprijini creaюia artisticг (autor єi interpret) din punct de vedere financiar, protecюie socialг, asistenюг medicalг, etc.

VI. Constituirea unui program de finanюare prin care sг se acopere contribuюia partenerilor romвni оn proiectele finanюate prin programele europene (Cultura 2000/2007) єi оntreprinderea demersurilor necesare pentru participarea Romвniei la programul Media Plus al Uniunii Europene.


Grupul de iniюiativг al ONG-urilor culturale єi al artiєtilor independenюi

Cosmin Manolescu, Fundatia culturalг Proiect DCM
[email protected]

Luigi Gageos, Asociatia Jeunesses Musicales Romania
[email protected]

Vlad Nancг, artist vizual, Galeria 2020
[email protected]

Romelo Pervolovici, Fundatia META
[email protected]

Irina Cios, Centrul International pentru Arta Contemporana
[email protected]

Rarita Szakats, Fundatia AltArt
[email protected]

Mihai Mihalcea, Asociatia Solitude Project
[email protected]

Vava Stefanescu, Fundatia Multi-Art-Dans
[email protected]

Irinel Anghel, Asociatia Pro Contemporania
[email protected]

Stefan Cosma, artist vizual
[email protected]

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Pat YuBy:
SustainabilityIn:
Petition target:
Ministerul Culturii si Cultelor

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets