Petycja "starych maturzystуw" sign now

W imieniu osуb, ktуre ubiegaj siк o miejsca na Akademiach Medycznych w caіej Polsce na Wydziaіach Lekarskich oraz Lekarsko-Stomatologicznych w roku studenckim 2006/2007, legitymujcych siк tzw. star matur, zwracamy siк z uprzejm prob o zajкcie siк spraw wynikуw postкpowania rekrutacyjnego.

Powodem naszego wystpienia jest powtarzajcy siк drugi raz z rzкdu fakt dyskryminacji osуb ze star matur podczas rekrutacji na wyїsze uczelnie. Zauwaїamy zdecydowan rуїnicк w stopniu trudnoci nowych matur i pisanych przez nas egzaminуw wstкpnych. Naіoїony na nas obowizek egzaminacyjny teoretycznie miaі wyrуwnaж szanse na podjкcie studiуw kandydatom ze star i now matur. Niestety, tak siк nie staіo. Rezultat jest wrкcz odwrotny, zostalimy pozbawieni szans na studiowanie wybranego kierunku. Opisywana sytuacja utrzymuje siк od momentu wprowadzenia nowych metod przyjmowania na studia i jest na tyle powaїna, їe dotyczy wielkiej liczby koleїanek i kolegуw, ma zakres ogуlnopolski.
Dowodem tego s chociaїby tegoroczne statystyki przyjкж na studia medyczne. Znaczna wiкkszoж przyjкtych na studia to osoby ze zdan matur w nowym systemie, podczas gdy kandydaci przystкpujcy do egzaminu wstкpnego (ze star matur) maj do pokonania tak wysoko ustawion poprzeczkк punktow, їe s dyskwalifikowani z naboru nawet na studia niestacjonarne. Nie zostaje zachowana proporcja w przyjкciach. W takim wypadku same nasuwaj siк pytania o to, co stanowi bezporedni przyczynк dyskredytowania starych maturzystуw i w jaki sposуb moїna temu zaradziж.

Czujemy siк ofiarami nagіej zmiany istniejcego przez wiele lat systemu rekrutacji na studia. Gіуwn przyczyn takiego stanu rzeczy staіo odejcie od uczelnianych egzaminуw wstкpnych jak i nadanie osobom zdajcym maturк w nowym systemie licznych przywilejуw. Na przykіad, podczas naboru, brane s pod uwagк najlepsze wyniki uzyskane przez zdajcego. W zupeіnoci nie liczy siк, czy zostaіy one zdobyte podczas wіaciwego egzaminu maturalnego, czy teї na kolejnej poprawce. Warto przy tym wspomnieж, їe niektуrym uczelniom udaіo siк wyeliminowaж ten problem dziкki udostкpnieniu czкci miejsc starym maturzystom. Nie staіo siк tak jednak na їadnej z uczelni medycznych.

Dlaczego osoby przygotowujce zasady nowego systemu rekrutacji nie chc zauwaїyж, jak wysoki jest poziom pytaс na egzaminach wstкpnych i o ile іatwiej w porуwnaniu z nim uzyskaж bardzo dobre stopnie na maturach. Dowiadczylimy tego na sobie, zdajc wczeniej matury i obecnie ponowny raz egzaminy na uczelnie. Ciekawi jestemy, ile punktуw na tych egzaminach uzyskaliby obecni maturzyci, nawet ci najlepsi (czy byіy prowadzone takie badania, jeli mуwi siк o wyrуwnywaniu szans jednej i drugiej grupy?).

Wrуd nas s osoby, ktуre, po ukoсczeniu czteroletniego liceum, przez kolejne dwa lata po zdaniu matury przygotowywaіy siк do trzech wybranych przedmiotуw i doksztaіcaіy siк nawet w orodkach akademickich. Naleїy przyjж, їe w ten sposуb nabyіy wiкcej wiadomoci teoretycznych i praktycznego dowiadczenia niї nowi maturzyci jedynie po trzech latach liceum.
Jestemy rozgoryczeni. Mimo naszych ambicji i wіoїonego w naukк wysiіku, czujemy siк niedowartociowani i odrzuceni przez system nauczania. Mniej nas interesuje, kto ponosi odpowiedzialnoж za ten stan rzeczy, choж i to naleїaіoby wyjaniж. Waїniejsz dla nas spraw jest nasza przyszіoж i marnowane kolejne lata їycia.

Std nasz apel do osуb na najwyїszych szczeblach o zajкcie siк przedstawianym problemem i pilne jego rozwizanie w taki sposуb, ktуry nie bкdzie nas pomijaі przy tegorocznej rekrutacji.
Rozwizaniem moїe byж udostкpnienie wіaciwej liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kandydatуw ze star matur. Podkrelamy, їe reprezentujemy grupк osуb, ktуrym naprawdк zaleїy na studiowaniu danego kierunku, w zwizku z czym prosimy o powaїne potraktowanie naszej proby.

Jestemy w peіni przekonani, їe przy dobrej woli i zaangaїowaniu osуb kompetentnych problem niesprawiedliwie prowadzonej rekrutacji jest moїliwy do rozwizania jeszcze w tym roku, i propozycji takiego rozwizania bкdziemy oczekiwaж.

Zgodnie z wіaciwoci omawianej sprawy, dotyczcej rekrutacji na pierwszy rok studiуw (punkt 23 zakresu dziaіania DSW w MNiSW), zwracamy siк bezporednio do Dyrektora Departamentu Szkуі Wyїszych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyїszego, Pani Ewy Teresy Sieczek.
Podajemy pismo do wiadomoci i prosimy o wsparcie Ministra Edukacji Narodowej, Pana Romana Giertycha. W Jego Ministerstwie trwaj obecnie prace nad nowelizacj ustawy o systemie owiaty, a rozwizanie poruszanego przez nas tematu przyczyni siк niewtpliwie do przywrуcenia elementarnego іadu w polskiej szkole, rozumianego teraz przez nas jako zіagodzenie skutkуw ubocznych wprowadzania reform.
Liczymy na szczegуlne zaangaїowanie siк w rozwizanie naszego їyciowego problemu i pomoc Dyrektora Wydziaіu Edukacji i Nauki w Urzкdzie Marszaіkowskim Wojewуdztwa Dolnolskiego, Pana Zenona Tagowskiego. Do Jego kompetencji naleїy w szczegуlnoci wspуіpraca ze szkoіami wyїszymi na naszym terenie.
Nikt z nas nie kwestionuje wynikуw przebytego egzaminu, jednak dyskredytowanie starych matur w obecnym systemie rekrutacji upowaїnia nas do przekazania naszego stanowiska rуwnieї Jego Magnificencji Rektorowi Akademii Medycznej we Wrocіawiu, Panu prof. dr hab. Ryszardowi Andrzejakowi.

Z wyrazami szacunku,
raz jeszcze prosimy o pomoc.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Lidia ChandlerBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets