Pastrarea religiei ca disciplina obligatorie la liceu sign now

Marginalizarea Religiei in invatamantul contemporan: Atitudine faţă de proiectul Legii Оnvăţămвntului Preuniversitar care elimină Religia de la liceu

Cunoasteti desigur faptul ca se afla in dezbatere publica proiectul legii invatamantului preuniversitar. In forma actuala acest proiect legislativ elimina Religia de la liceu. Am pregatit un document cu scopul de a apara si de a clarifica rolului Religiei la liceu, pe care il trimit atasat. Va rog, in masura posibilitatilor, sa prezentati acest document sau o argumentare proprie la dezbaterile care se afla in curs in scoli, si nu numai. Cred ca fiecare putem avea un punct de vedere public clar. Este poate momentul unei marturisiri de credinta mai puternice. Dumnezeu sa ne ajute sa pastram statutul actual al Religiei, intr-o lume care tot mai putin mai vede si tot mai putin intelege intelege prezenta Lui in lume.
pr.prof.dr. Dorin Opris si prof.dr. Monica Opris


Marginalizarea Religiei оn оnvăţămвntul contemporan.
Consideraţii pornind de la statutul Religiei оn proiectul Legii Оnvăţămвntului Preuniversitar

pr.prof.dr. Dorin Opriş, ISJ Alba
prof.dr. Monica Opriş, Şc. cls. I-VIII Ion Agвrbiceanu Alba Iulia


Оn contextul dezbaterilor asupra proiectului Legii Оnvăţămвntului Preuniversitar constatăm cu regret faptul că оn оnvăţămвntul liceal Religia a fost eliminată dintre disciplinele de оnvăţămвnt, parte a trunchiului comun (conform art. 10 al. 1). De asemenea, decizia de a frecventa totuşi la liceu Religia, ca disciplină facultativă, este trecută exclusiv оn seama elevului, după ce acesta a оmplinit vвrsta de 16 ani (cf. art.10 al.2).

Religia este o creaţie divină menită să-i deschidă omului оn mod deplin perspectiva divinităţii. Religia reflectă chipul spiritual al existenţei generale, umane şi universale, reprezintă o organizare cu totul superioară a existenţei, descrie o realitate supremă şi completă a lumii, pentru toată dimensiunea existenţei sale, оncepвnd cu creaţia.

Din punct de vedere social, оntr-o lume caracterizată de o tot mai mare diversitate etnică şi religioasă, educaţia religioasă propune cunoaşterea propriei identităţi, dar оn egală măsură şi a celor de alte credinţe şi convingeri, favorizează incluziunea socială şi contribuie la depăşirea prejudecăţilor şi a oricăror forme de discriminare. Оnvăţătura creştină promovează respectul reciproc şi valorizarea semenilor ca principii fundamentale, iar o educaţie religioasă bazată pe acestea poate contribui оn mod decisiv la formarea unei societăţi pluraliste, a convieţuirii оn armonie cu aproapele.

Fără оndoială, fiecare om se raportează la realitate оn mod pragmatic, prin voinţă, acţiune, dar şi la nivel spiritual, prin credinţă, atitudine. De aceea, nici un sistem educativ nu poate atinge plenitudinea оn condiţiile оn care marginalizează sau omite una din componentele ei fundamentale; o educaţie integrală presupune, pe lвngă latura intelectuală, morală, estetică, tehnologică, şi o componentă religioasă. Raportul dintre aceste laturi ale educaţiei şi modul оn care fiecare dintre acestea contribuie la atingerea idealului şi a finalităţilor educaţionale оntr-un anumit sistem social sunt precizate prin normative legale, aşa cum se doreşte noua lege privind оnvăţămвntul preuniversitar.

Prezenţa Religiei оn planurile cadru ale ţărilor din Uniunea Europeană este o realitate, o tradiţie chiar. Оn faţa noilor provocări ale lumii moderne, оn special a terorismului şi a extremismului religios determinat оn special de interferenţele dintre populaţii cu religii şi culturi diferite, sistemele educative europene, pregătesc abordări noi, cu un rol sporit al religiei, care să conducă la realizarea unor raporturi sociale favorabile, inclusiv prin valorificarea potenţialului formativ-educativ al religiei оn general, şi al celei creştine, оn special.

Оntr-un context cum este cel al actualelor dezbateri, credem că trebuie să se pună problema unei congruenţe оntre spiritul şi structura Legii Оnvăţămвntului Preuniversitar, aflată оn plină dezbatere. Оn art. 3 al.1-2 se afirmă faptul că оnvăţămвntul urmăreşte realizarea idealului educaţional оntemeiat pe valorile democraţiei, ale diversităţii culturale, pe aspiraţiile individuale, sociale şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale оn contextul valorilor europene. Idealul educaţional al şcolii romвneşti constă оn dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalităţii individului оn vederea integrării eficiente оn societatea cunoaşterii. Analiza acestor aspiraţii ale proiectului noii Legi conduce la următoarea оntrebare: Care este fundamentul pe care se urmează să se sprijine latura formativ-educativă a sistemului de оnvăţămвnt pe care doreşte să-l construiască pentru tвnăra generaţie noul sistem legislativ?

Оn mod evident, realizarea idealului educaţional propus de actualul proiect de lege nu este posibilă fără o formare a personalităţii elevilor care să cunoască valorile оnvăţăturii creştine, cea care оl conduce pe om spre respectarea conştientă, pe baza unei motivaţii interioare pozitive, a valorilor democraţiei, a diversităţii culturale sau religioase, de sprijinire a semenilor pentru atingerea aspiraţiilor individuale şi sociale. Legea оşi propune şi să contribuie la păstrarea identităţii naţionale оn contextul valorilor europene. Este binecunoscut faptul că identitatea naţională şi valorile pe care le respectă şi promovează оn lume poporul nostru au izvoare creştine. O educaţie religioasă la liceu nu este doar un demers religios, social şi cultural, ci este şi o cale pentru formarea unor reprezentări corecte şi temeinice privind cultura naţională şi universală, stimularea dialogului intercultural din perspectiva libertăţii şi egalităţii оntre semeni pe care le propune la modul cel mai оnalt religia creştină, educarea оn spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, pentru cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral civice, faţă de arte şi a respectului faţă de natura şi de mediul оnconjurător, care sunt de fapt finalităţi ale legii (art. 4, al. c-e).

Educaţia religioasă constituie un mijloc de promovare a drepturilor omului, оn baza valorilor şi atitudinilor pe care aceasta le propune. Educaţia religioasă reprezintă şi un mijloc de cunoaştere a trecutului istoric şi a valorilor culturale produse de creştinism vreme de două milenii. O оnţelegere superioară a Religiei, a capacităţii sale formative excepţionale prin valorile pe care le promovează poate contribui оn mod decisiv la atingerea finalităţilor pe care legea оn discuţie şi le propune. Este de mirare deci că o lege care оşi propune оn partea sa pedagogică un ideal şi finalităţi оn concordanţă cu valorile religiei creştine, elimină disciplina Religie la anii marilor оntrebări ale vieţii, ai unei оnţelegeri оn esenţa acesteia, la vвrsta la care se poate forma o spiritualitate superioară, autentică.

Articolul 6 al.1 al proiectului Legii la care facem referire prevede оn mod explicit faptul că frecventarea obligatorie la forma de zi a оnvăţămвntului preuniversitar оncetează la vвrsta de 18 ani. De asemenea, la art. 133 al. 1-2 se stabileşte faptul că părintele sau tutorele legal instituit are dreptul de a alege forma de оnvăţămвnt şi felul educaţiei copilului minor. Asupra dreptului copilului minor de a urma şcoala оn limba romвnă sau оn limba unei minorităţii naţionale, hotărăşte părintele sau tutorele legal instituit. Constatăm o incoerenţă internă a proiectului de lege: pe de o parte hotărăşte imposibilitatea unui elev minor de a-şi alege singur forma de оnvăţămвnt sau limba de studiu, decizii dealtfel importante pentru viaţă, dar оn acelaşi timp оi oferă acestuia оntreaga responsabilitate оn a-şi alege religia sau confesiunea, fapt ce constituie o decizie cel puţin la fel de importantă şi cu efecte majore pentru toată viaţa.

Liceul trebuie să ofere elevilor posibilitatea de a alege оn cunoştinţă de cauză valorile promovate de educaţia religioasă, оn urma prezentării corespunzătoare a acestora оn cadrul şcolar. Pornind de la faptul că оn perioada liceului elevii studiază la diferite discipline de оnvăţămвnt din cadrul trunchiului comun, оntre care Biologia, Geografia, Istoria sau Filosofia, teorii ştiinţifice şi concepţii privind originea şi evoluţia vieţii şi a omului, iar acest lucru este considerat firesc, chiar dacă unele dintre acestea sunt reformulate periodic оn urma dezvoltării ştiinţei, prin eliminarea Religiei din оnvăţămвntul liceal se оncalcă principiul nediscriminării, enunţat la art. 8 al.1 lt.f din proiectul Legii, оntrucвt elevii sunt privaţi de o informare şi de o formare din perspective multiple (inclusiv din punct de vedere religios), pe baza eticii educaţionale.

Părinţii aşteaptă din partea şcolii o ofertă educaţională care să includă educaţia religioasă ca factor de apropiere faţă de adevăratele valori şi tradiţii religioase şi culturale, de echilibru faţă de asaltul nonvalorilor morale din societatea noastră şi faţă de promovarea tot mai agresivă a violenţei şi imoralităţii prin mass-media. Reprezintă deja o realitate pentru societate probleme precum recrudescenţa cazurilor de suicid la elevi, creşterea toxicomaniei şi a infectării cu HIV/ SIDA оn rвndul tinerilor, оnmulţirea alarmantă a cazurilor de violenţă оn care sunt implicaţi tineri, оn şcoală şi оn afara acesteia, accelerarea maturizării tinerilor, оn special ca urmare a vizionării de programe TV inadecvate vвrstei acestora, fără o оnţelegere adecvată a efectelor complexe ale sexualităţii asupra оntregii personalităţi. Оn aceste condiţii considerăm că o educaţie religioasă la liceu poate să ofere tinerilor o оnţelegere superioară a vieţii şi a valorii acesteia, precum şi un suport puternic pentru rezolvarea propriilor probleme.

Forma actuală a Legii Оnvăţămвntului Preuniversitar identifică dezvoltările din domeniul ştiinţelor educaţiei, adaptate la contexte variate de practică şcolară, drept fundamente pentru realizarea finalităţilor şcolii romвneşti (art. 4 al.2). Оn acest sens, considerăm că interesul constant al ultimilor ani pentru domeniul educaţiei religioase, atвt оn plan internaţional, materializat prin derularea de proiecte europene de mare anvergură centrate pe studiul domeniului, precum şi оn plan naţional, concretizat prin apariţia, оn ultima perioadă, de multiple lucrări privind educaţia religioasă, didactica religiei, precum şi de lucrări privind cercetarea pedagogică оn domeniul educaţiei religioase, elaborate de către cadre didactice universitare din domeniile pedagogiei şi teologiei, este de natură să contribuie nu numai la fundamentarea educaţiei religioase, ci la dezvoltarea sistemului educaţional romвnesc, оn ansamblul său.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Lily HayesBy:
MusicIn:
Petition target:
Ministerul Educatiei din Romania

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets