No a la massificaciу per part de les indъstries de les terres de l'Ebre sign now

El passat 6 de marз, la Comissiу Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, va aprovar el projecte d'un nou parc fotovoltaic a la poblaciу de Flix, junt al Parc Natural de SEBES a prop del riu.

En aquesta zona ja es produeix el 70\% de lenergia consumida a Catalunya. Aquesta deslocalitzaciу de les centrals fins en aquest territorri succeix per quи йs aquн on hi ha un dels preus mйs baixos del terreny de tota Catalunya, perт, hem de pensar que tambй hem de mirar altres punts per a justificar la posada en marxa duna central. I йs que a menys de 10km tй dos centrals nuclears, una central quнmica (que lany passat va donar molt de ressу per quи en dиcades anteriors havia produпt un abocament incontrolat al riu de residus amb una gran part de mercuri en la seva composiciу), dos centrals hidroelиctriques, una daquestes йs de les mйs potents de tot el tram baix del riu Ebre, i finalment dir que estа en projecte aprovat la construcciу duna tиrmica a la banda del riu de terres de cultiu de Riba-roja dEbre.

Aquest ъltim cas provocarа una pиrdua de treball per a moltes persones i famнlies, i ocasionarа que els terrenys del voltant de la fаbrica es revalorin a pitjor, pel fet que no es podrа treballar, a causa del fort soroll que tindran els seus motors, entre altres. Si aixт no fos poc, les terres que seran expropiades (http://www.gencat.net/diari/4681/06171097.htm) cobraran una misиria, ja que hem de tenir en compte que les terres elegides sуn les que estan a la vora del riu, les que rendeixen mйs per als pagesos, i per tant, les que donen mйs beneficis. Aixн, si els volen donar 12.000 per hectаrea, quan potser una hectаrea de fruiters dуna 8.000 (per no parlar dels olivars), aquesta tиrmica estа fent perdre un patrimoni familiar, a nivell histтric, perquи aquestes finques normalment shan obtingut per herиncia, i tambй a nivell econтmic, perquи els beneficis que pot donar la tиrmica no sуn en cap cas equiparables als del manteniment de la mateixa parcella.

I si parlem del Parc Fotovoltaic que estа projectat a Flix, podem dir que a part docasionar la pиrdua de massa forestal i de camps de conreu, tambй comportarа el manteniment dunes noves lнnies dalta tensiу, que passaran a prop daquesta Reserva Natural. No йs ser pessimista, perт hem de recordar que lany passat, el 20 dagost del 2005, va ser, justament, per culpa duna lнnia dalta tensiу, lincendi mйs gran de lany 2005 en terres catalanes: mйs de 600ha cremades en terres de Riba-roja dEbre i altres pobles de la zona.
No ens hem doblidar que, en aquesta zona normalment es justifica la massificaciу dindъstries al fet que ens fa falta feina per a poder viure en condicions i no fugir a les ciutats. Doncs, la manutenciу daquesta fotovoltaica йs mнnima, ja que lъnic que fan йs recollir lenergia solar i transformar-la en energia elиctrica. Lъnica gent que els fa falta йs la de manteniment, perт que no sol ser molta. Igual passa amb les hidroelиctriques de la zona. La gent ja estа farta de quи els prenguin el pиl.

Impacte ecolтgic, acъstic, visual (xemeneies de la nuclear, xemeneies de la tиrmica, plaques solars a tort i a dret, centrals hidroelиctriques que impedeixen la remuntada dels peixos autтctons i que faciliten la propagaciу del musclo zebra (Dreissena Polimorpha) i de la mosca negra, per no parlar que no sestа fent res per evitar lextinciу de les espиcies autтctones aquаtiques de peixos i de la minvada dels aquаtics i dels foranis en general, com tampoc de la forta eutrofitzaciу (contaminaciу ambiental produпda perquи laigua no йs mou i contй massa matиria morta que allibera substаncies perjudicials per al medi). Sense dubte, aixт repercutirа (i ja estа repercutint) a la fauna que habita a la reserva natural, provocant fugides despиcies habituals en иpoques de migracions.

Ja vam lluitar fa uns quants anys per quи no es construнs una tиrmica a Mora dEbre (a 20km de Flix), i ara nhi volen encolomar una altra a Riba-Roja dEbre. Quи shan pensat, que som imbиcils?

I perquи volem nosaltres mйs tиrmiques, si ja ni han 3 a la provнncia de Tarragona?:
ENDESA GENERACIУN (cicle combinat 400 MW): polнgon sud de Tarragona. Abastament de les indъstries quнmiques IQA i La SEDA.
TARRAGONA POWER (cicle combinat 400 MW): polнgon sud de Tarragona, consorci entre IBERDROLA i l'alemanya RWE, per abastir BASF SONATRACH (filial de BASF).
GAS NATURAL SDG (cicle combinat 800 MW): polнgon Plana del Vent de l'Hospitalet-Vandellуs, per abastir a no se sap qui...

I a mйs, n'hi ha 4 projectes mйs en camн, a part del de Riba-roja d'Ebre:
ENDESA GENERACIУN (cicle combinat 860MW): Faiу (provнncia de Saragossa, vall del riu Ebre, a 30 km de Riba-Roja, conca Matarranya-Ebre)
CARBONНFERAS ENERGIA (tиrmica de lignit-carbу de 37 MW, filial de la catalana Carbonнferas del Ebro): Mequinensa (provнncia de Saragossa, vall del Riu Ebre, a 50 km de Riba-Roja, conca de l'Ebre)
GLOBAL PEAKER (cicle combinat 800 MW): Ballobar (provнncia d'Osca, vall del riu Cinca, a 72 km de Riba-Roja, conca del Cinca-Segre-Ebre )
VIESGO GENERACION (cicle combinat 800 MW): Escatrуn (provнncia de Saragossa, vall del riu Ebre, a 146 km de Riba-Roja, conca de l'Ebre).

Finalment, volem recordar que es vol construir un parc eтlic a la Fatarella, a 15km de Flix (impacte visual i acъstic, ja que per molt bonics que siguin, fan molt de soroll, i com йs el cas de la resta dels pobles, la Fatarella йs un poble agrнcola), i una nova lнnia dalta tensiу que connecti amb la central Hidroelиctrica de Riba-Roja dEbre, a prop de lincendi del 2005.

Dades de producciу disponible i consum d'energia elиctrica a la comarca de la Ribera d'Ebre, de l'any 2004 (Cedides per l'ICAEN):

Producciу disponible a la Comarca: 15.653.525 MWh
Consum d'energia elиctrica a la Comarca: 641.717 MWh

No estem fent una lluita per evitar un edifici que tacaria el nostre territori. Estem defensant que ja hem callat durant massa temps. Ja йs hora que algъ altre solucioni els problemes del paнs. Com que aquesta part del paнs no tй ni veu ni vot йs la que acaba perjudicada. Com que no som milions dhabitants als poderosos no els importa. Йs bу sacrificar uns pocs per la supervivиncia dels molts. Tan poc important йs una reserva natural. Si йs reserva serа per quи hi ha espиcies ъniques al mуn i en perill dextinciу. No demanem la clausura de totes les centrals establertes fins ara. Demanem un respir. Ja estem massificats fins a mйs no poder.

Diguem no a la massificaciу del nostre territorri!

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Leon CunninghamBy:
School and EducationIn:
Petition target:
Ministeri d'Indъstria i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets