nхies kirбlyt йs fйrfias rudast sign now

NХIES KIRБLYT, FЙRFIAS RUDAST!
PETICIУ

A felъjнtott Rudas gyуgyfьrdх esйlyegyenlхsйgi, gazdasбgossбgi, turisztikai йs kulturбlis-hagyomбnyхrzйsi szempontokat egyarбnt figyelembe vevх optimбlis hasznosнtбsa kapcsбn kialakult tбrsadalmi vitбban javasoljuk a Fхpolgбrmesteri hivatal, valamint a Budapest Gyуgyfьrdх йs Hйvizei Rt. szбmбra, йs alбнrбsunkkal tбmogatjuk az alбbbiakat:

1) a Rudas gyуgyfьrdх хrizze meg hagyomбnyosan kialakult vendйgkцrйt йs nyitvatartбsi rendjйt, azaz (az йjszakai koedukбlt fьrdйs, a hйtvйgi csalбdi napok, йs alkalmi rendezvйnyek kivйtelйvel) tovбbbra is elsхsorban a fйrfi-kцzцnsйg elхtt бlljon nyitva.

2) a nхi kцzцnsйg jogos йs mйltбnyos, piacilag is szбmottevх igйnyeinek a kiszolgбlбsбra, az esйlyegyenlхsйgrхl szуlу tцrvйny szellemйben, a jelenleg vбltott napos rendszerben mыkцdх Kirбly gyуgyfьrdх a felъjнtбsбt kцvetхen vбljйk nхi hasznбlatъ fьrdхvй (a Rudasйhoz hasonlу mйrtйkы koedukбlt fьrdйsi lehetхsйggel)

3) az elхzх pont megvalуsнtбsбt megelхzх, бtmeneti idхszak alatt a Rudas gyуgyfьrdх felvбltva fogadjon nхi йs fйrfi vendйgeket, a kiterjedt piackutatбsok sorбn felmйrt, valуs igйnyek arбnyбban.

INDOKLБS

A tusarok.org internetes oldal fуruma бltal kezdemйnyezett petнciу 2005. decemberйben valуs tбrsadalmi problйmбra irбnyнtotta rб a figyelmet. Egyйrtelmыvй tette, hogy a minden бllampolgбr elemi йrdekйt kйpezх nemek kцzцtti egyenjogъsбgйrt nem elйg csak az olyan legkirнvуbb estekben kьzdenьnk, mint a munkahelyi diszkriminбciу vagy a csalбdon belьli erхszak - de a hйtkцznapi йlet olyan csekйlyebb horderejы (бm a bevett felfogбst legalбbb annyira befolyбsolу) terьletein is maximбlisan йrvйnyre kell azt juttatnunk, mint amilyen a gхzfьrdхk hasznбlata. A problйma jogi szemszцgbхl legkйzenfekvхbbnek tыnх megoldбsa, a koedukбciу, azonban tцbb szempontbуl kivitelezhetetlen йs nem kнvбnatos.

Egyrйszt a kьlцnbцzх nemыek fьrdхruha nйlkьli kцzцs fьrdхzйse sem a kellх tбrsadalmi elfogadottsбggal, sem pl. a skandinбv orszбgokra jellemzх tцrtйnelmi hagyomбnyokkal nem bнr. Ha pedig a koedukбciу a kцtelezх fьrdхruha - viselet bevezetйsйt vonnб maga utбn, az gyakorlatilag йlvezhetetlennй tennй a gхzfьrdхk nyъjtotta szolgбltatбsok nagy rйszйt, a csalбdi fьrdхzйssel a tцrцkfьrdх meditatнv jellege tыnne el, йpнtйszeti pуtmegoldбsok vбllnak szьksйgessй a koedukбciу mбs igйnyeinek megfelelхen. A Rudas йs a Kirбly, akбrcsak az art-mozik, mбr mйretьknйl fogva is csupбn egy rйtegigйny kielйgнtйsйre alkalmasak, ezйrt piaci szempontbуl sem reбlis, hogy versenyre kelhetnйnek a nбluk nagyobb befogadуkйpessйgы koedukбlt gyуgyfьrdхinkkel (Szйchenyi, Lukбcs, stb.). Vйgьl, ha a koedukбciу rйvйn a Rudas megszыnne a fйrfigхzfьrdхk egyik utolsу hнrmondуja lenni, azбltal azt az unikбlis, idegenforgalmat generбlу kuriуzum jellegйt is jуrйszt elveszнtenй, ami az egyik fх turisztikai vonzerejйt adja.

Бm a jelenleg kнsйrleti jelleggel bevezetett vбltott napos rendszert sem tartjuk ideбlisnak. Ez ugyanis kiiktatja azt a fьrdхkultъra szerves rйszйt kйpezх spontaneitбst, amelynek rйvйn a lбtogatуk jelentхs rйsze nem elхre megtervezett programkйnt, hanem egy fбrasztу munkanap elхtt vagy utбn цtletszerыen tйr be a fьrdхbe. A Rudas az eddigi fйrfinapok alkalmбval is gyakorta elйrte a telнtettsйgi kьszцbцt, nem ritka a vбrakozбs a bejutбsra, ezйrt a koedukбlt fьrdх plussz bevйtelt generбlу hatбsбnak sincs semmifйle realitбsa. E megoldбs ugyanakkor elejйt veszi annak is, hogy a Rudas-fьrdх kцrй szйles tцrzskцzцnsйg szervezхdjцn (illetхleg a jelenlegi fennmaradjon), hiszen megnehezнti azt, hogy azok a barбti tбrsasбgok kцzцs idхpontot talбljanak, amelyek mindeddig a Rudasban szoktak цsszejбrni. Ezбltal a fьrdх csak a lecsupaszнtott kцzegйszsйgьgyi funkciуjбt хrzi meg, бmde elveszнti az ezzel azonos fontossбgъ kцzцssйgteremtх, szociбlis йletet gerjesztх szerepkцrйt. A "hely szellemйnek" йs szubkultъrбjбnak fokozatos elsorvadбsa pedig nemzeti цrцksйgьnk e felbecsьlhetetlen йrtйkйnek vonzуkйpessйgйt csцkkenti a budapestiek йs a turistбk szemйben egyarбnt, akiknek a nehezebben бttekinthetх йs elaprуzott nyitvatartбs szintйn gondokat okozhat. Vйgьl, a kьlцnbцzх nemы vendйgeknek a kiegйszнtх szolgбltatбsokkal kapcsolatos eltйrх igйnyeit sem lehet egyforma szнnvonalon, mindenkinek a megelйgedйsйre biztosнtani. Нgy ez a rendszer hosszъtбvon a vendйgek kцrйben kisebb elйgedettsйghez, йs нgy alacsonyabb lбtogatottsбghoz vezethet.

Amennyiben a nemi diszkriminбciу kikьszцbцlйsйnek a javaslatunkban foglalt mуdja elfogadбsra talбlna, a Kirбly йs a Rudas fьrdх йpнtйszeti йs mыemlйki йrtйkeinek, alapterьletйnek йs gyуgyvнzцsszetйtelйnek kцzel azonos jellemzхi garantбlhatnбk, hogy az бllampolgбrok e kйt csoportja, amely a gхzfьrdхk бldбsait a fenti okokbуl nem йlvezheti kцzцsen, a Budapest Gyуgyfьrdх йs Hйvizei Rt. Szolgбltatбsaiban kьlцnbцzх helyszнnen, de egyenlх idхtartamban йs azonos szнnvonalon rйszesьlhessen. (A kйt fьrdх vizei csak radon tartalomban kьlцnbцznek, a Rudas erхsebb radioaktivitбsa rбadбsul gyerekek йs terhes nхk szбmбra tцbbnyire ellenjavallott). Mivel a Kirбly fьrdх jelenleg felъjнtбs elхtt бll, a rekonstrukciу йpнtйszeti tervezйse sorбn a nхi kцzцnsйg specifikus igйnyeit (fokozottabb higiйnia, toalett, szolgбltatбsi specifikumok, stb.) is nagyobb mйrtйkig figyelembe lehetne venni.

Habбr a nхi fьrdхzйsnek jelenleg valуban nincsenek mйg olyan kialakult hagyomбnyai, mint a fйrfiaknбl, йs ez kezdetben talбn lбtogatottsбgi problйmбkat okozhat, egy idejekorбn elkezdett, cйlzott marketing- kampбny ezt a gondot is orvosolhatja: ne feledkezzьnk meg rуla, hogy a Rudasba jбrбs jelenlegi szokбsrendjйnek a kialakulбsбhoz is legalбbb 70 йvre volt szьksйg! Az itt vбzolt keretek kцzцtt lбtjuk csak biztosнtottnak azt, hogy az esйlyegyenlхsйg, a kulturбlis hagyomбnyхrzйs йs a gazdasбgossбg egyarбnt fontos, бm egymбssal szembe nem бllнthatу szempontjai azonos hangsъllyal йrvйnyesьljenek. Egy nхi fьrdхkultъra kialakнtбsa rйvйn ъj йrtйket teremthetьnk Budapesten - egy meglйvх йrtйk elveszнtйse nйlkьl, mikцzben Budapest mбs koedukбlt gyуgyfьrdхiben, йs a kijelцlt a kйt fьrdхben kijelцlt napokon a koedukбlt fьrdхzйs feltйtelei messzemenхen biztosнtottak maradnak. Javaslatunk megvalуsнtбsбval egy esйlyegyenlхbb, de egyben sokszнnыsйgйben annak eurуpai vonatkozбsban is egyedьlбllу, tйnyleges vonzerхt jelentх fьrdхvбrosi rangra emelhetjьk Budapestet.

[kцszцnjьk tбmogatу egyьttmыkцdйsйt йs alбнrбsбt! A 'name' feliratъ sorba valуdi йs teljes nevйt kйrjьk szerepeltetni. Kйrjьk kьldje tovбbb ezt a levelet ismerхseinek.]

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Marquita ZamoraBy:
Culture and SocietyIn:
Petition target:
Budapest Gyуgyfьrdх йs Hйvizei Rt.

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets