Đơn Thаnh Lập Hội Bảo Vệ Cбc Nguồn Viện Trợ sign now

Hа Nội Việt Nam

Bản Kiến Nghị Tập Thể

Kнnh Gởi:

-Quэ vị lгnh đạo cбc Chнnh phủ Dвn chủ tаi trợ cho Việt Nam

-Quэ vị lгnh đạo cбc định chế tаi chнnh quốc tế WB, IMF, ADB

-Quэ vị Đại sứ vа đại diện cбc định chế tаi chнnh quốc tế tại Việt Nam

Chъng tфi những người Việt Nam ở trong vа ngoаi nước kэ tкn vа cу tкn dưới đвy xin trвn trọng kiến nghị với quэ vị một việc sau đвy:

Trong thời gian từ khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế đến nay, đất nước vа nhвn dвn Việt Nam đг cу được nhiều sự giъp đỡ của cбc Chнnh phủ Dвn chủ, cбc định chế tаi chнnh quốc tế mа quэ vị hвn hạnh đại diện. Trong đу phải kể đến cбc khoản vay, viện trợ vф cщng quэ giб mа nhờ đу nền kinh tế Việt Nam đг phбt triển vа hội nhập khб thаnh cфng. Tuy nhiкn cũng trong thời gian qua, chъng tфi nhận thấy rằng việc sử dụng cбc khoản vay, viện trợ cу nhiều dấu hiệu cho thấy cу sự thất thoбt, lгng phн lớn vа sai mục đнch. Để sử dụng cбc khoản vay, viện trợ đъng mục đнch, giảm thiểu vа triệt tiкu sự thất thoбt, lгng phн, chъng tфi trвn trọng đề nghị quэ vị tмm hiểu, xem xйt vа thаnh lập một cơ quan giбm sбt độc lập tại Việt Nam của chнnh quэ vị với sự cộng tбc, hỗ trợ của người dвn Việt Nam. Chъng tфi nghĩ rằng việc thаnh lập Cơ quan Giбm sбt vа chống thất thoбt trong sử dụng viện trợ nước ngoаi tại Việt Nam cу э nghĩa to lớn.

-Đối với cбc Chнnh phủ Dвn chủ vа cбc Định chế tаi chнnh quốc tế. Thứ nhất, bảo đảm đъng mục đнch, э nghĩa của việc tаi trợ lа giъp đỡ nhвn dвn Việt Nam, đất nước Việt Nam nуi chung chứ khфng phải dаnh cho một tập đoаn lợi нch nаo, một đảng phбi nаo nhвn danh đất nước để sử dụng cбc khoản tаi trợ nаy. Thứ hai, bảo toаn được cбc nguồn tаi chнnh mа quэ vị đг cho vay, viện trợ. Chъng tфi viết rằng để cу được nguồn tаi chнnh nаy, nhвn dвn vа chнnh phủ của cбc quэ vị vа trкn thế giới đг phải đổ nhiều mồ hфi vа cфng sức. Vм vậy việc bảo toаn cбc nguồn tаi chнnh đг cho vay lа yкu cầu tiкn quyết đối với quэ vị.

-Đối với Nhа nước Việt Nam: Thứ nhất, việc thаnh lập cơ quan Giбm sбt vа chống thất thoбt trong sử dụng viện trợ nước ngoаi tại Việt Nam lа hoаn toаn phщ hợp với nguyện vọng vа quyết tвm của Nhа nước Việt Nam trong cфng cuộc chống tham nhũng hiện nay. Thứ hai, cơ quan giбm sбt độc lập nаy sẽ giъp đỡ một phần rất lớn trong cфng cuộc chống tham nhũng hiện nay của Nhа nước Việt Nam đang phбt động. Thứ ba, Nhа nước Việt Nam đồng э vа tạo điều kiện để thаnh lập cơ quan nаy lа một việc quan trọng, cу э nghĩa chứng tỏ quyết tвm chống tham nhũng vа tạo được lтng tin giъp cho việc vay vốn, xin tаi trợ ngаy cаng thuận lợi.

-Đối với Nhвn dвn Việt Nam: Thứ nhất, Nhвn dвn Việt Nam sẽ cảm thấy thực sự được hưởng sự giъp đỡ, hỗ trợ vф cщng quэ bбu của cбc Chнnh phủ Dвn chủ vа cбc định chế tаi chнnh quốc tế. Thứ hai, khi cбc nguồn tаi trợ được sử dụng đъng mục đнch vа được bảo toаn, Nhвn dвn Việt Nam sẽ rất tin tưởng vа đồng lтng trong việc đуng thuế để trả cho cбc khoản vay, viện trợ. Thứ ba, Nhвn dвn Việt Nam cаng thкm tin tưởng vаo quyết tвm chống tham nhũng của Nhа nước Việt Nam.

Để hỗ trợ vа giъp đỡ quэ vị trong việc thаnh lập cũng như hoạt động sau nаy của Cơ quan Giбm sбt vа chống thất thoбt trong sử dụng viện trợ nước ngoаi tại Việt Nam (viết tắt lа GCV) chъng tфi sẽ đồng lтng xin phйp Nhа nước Việt Nam thаnh lập Hội những người bảo vệ cбc nguồn viện trợ nước ngoаi tại Việt Nam. Để thực hiện đъng chức năng của Hội vа trбnh sự hiểu lầm (cу thể cу từ phнa Nhа nước Việt Nam) chъng tфi cũng mong sự hỗ trợ vа tham gia của quэ vị vаo việc thаnh lập vа hoạt động của Hội.

Chъng tфi cho lа với tнnh chất quan trọng vа э nghĩa vф cщng to lớn đối với tất cả cбc thаnh phần tham gia lа cбc Chнnh phủ dвn chủ vа cбc định chế tаi chнnh quốc tế, Nhа nước Việt Nam, Nhвn dвn Việt Nam thм khфng cу một lэ do nаo cу thể cản trở việc thаnh lập vа hoạt động của cơ quan Giбm sбt vа chống thất thoбt trong sử dụng viện trợ nước ngoаi tại Việt Nam. Vм vậy để thể hiện quyết tвm chung, chъng tфi trвn trọng thфng bбo với quэ vị rằng: Sau khi quэ vị nhận được bản kiến nghị nаy, đến ngаy 2/9/2007 trường hợp quэ vị khфng thаnh lập được cơ quan giбm sбt độc lập nкu trкn, hoặc khфng cу э kiến chнnh thức về kiến nghị của chъng tфi, Nhвn dвn Việt Nam sẽ khфng cфng nhận bất kỳ một khoản vay, viện trợ nаo kể từ thời điểm 2/9/2007 trở đi. Đồng thời chъng tфi cũng sẽ xem xйt, kiểm tra cбc khoản vay, viện trợ trước đвy trong nỗ lực thanh toбn vа trả nợ của Nhа nước Việt Nam.

Tất cả những điều quэ vị cần liкn lạc vа trao đổi xin liкn hệ với những người kэ tкn vа cу địa chỉ ở dưới đвy.

Chъng tфi xin chвn thаnh cбm ơn!

Hа Nội ngаy 16 thбng 7 năm 2007

Những người kэ tкn vа cу tкn tham gia Kiến nghị:

1)Hoаng Minh Chнnh

DC: 26 phố Lэ Thường Kiệt, ngх 26 Lэ Thường Kiệt Hа Nội, Việt Nam.

Mobi: 0916.131.443

Email: [email protected]

2) Nguyễn Vũ Bмnh

Số nhа 26/30/349 Minh Khai, Vĩnh Tụy - Hа Nội, Việt Nam.
-----------------------------------------------------------
Ha Noi Viet Nam
COLLECTIVE PETITION
To:
-Administrations of democratic governments -- Donors providing aid to Viet Nam.
-Governing bodies of international financial institutions World Bank (WB) International Monetary Fund (IMF) and Asian Development Bank (ADB).

-Ambassadors and Representatives from International financial institutions in Viet Nam.

We, the undersigned and listed Vietnamese residing in Viet Nam and overseas, respectfully submit to you this petition.

From the beginning of the open economic policy, Viet Nam along with her people have received substantial aid from democratic nations and international financial institutions. It was these invaluable loans, grants that helped bring successes to the economic development and the process of world integration in Viet Nam.

Next to these milestones, we also noticed eminent signs of misappropriation, large scale of waste and loss of funds during the distribution phase of these aids.

To assure the right appropriation of fund, to reduce and eliminate loss, waste of these loans and grants, we solemnly propose that you consider the feasibility of forming your own independent Inspection Agency in Viet Nam operating with the support and assistance from our people. We believe that the formation of this agency to monitor and combat against waste and loss of foreign aid would be of great benefit on many fronts.
-To the donor nations and international financial institutions:
This agency would assure that aid will go to the people, benefiting the whole nation and not just a special group of people, a party that would serve themselves at the expense of the nation.
It would protect the interest of the lending institutions. We know that these funds are hard earned and legitimate resources from private and public funds that must be preserved with highest priority.
-To the Government of Viet Nam:
Firstly, the organization of the agency to inspect and combat against waste and loss of foreign aid in Viet Nam is fully aligned with the goals and determination of the Government of Viet Nam outlined in its campaign against corruption.
Secondly, this agency would lend a major hand to the current ongoing campaign against corruption of the government.
Thirdly, its important that the Vietnamese government approves and promotes this agency as proof of its determination to fight corruption, to enhance its creditworthiness in capital acquisition and grant requests.
- To the Vietnamese:
Firstly, the people will perceive themselves as true recipients of invaluable aid from democratic nations and international financial institutions.
Secondly, once the aid is used properly and securely preserved, Vietnamese would willingly place their trust in the taxing mechanism to repay these loans and aids.
Thirdly, the people will firmly trust the governments determination to combat against corruption.
To support and assist you in the organizing and operating this agency to inspect and combat against waste and loss of foreign aids distribution in Viet Nam, we will apply for a permit to form the Association of the Guardians of Foreign Aids in Viet Nam. To assure the integrity of the associations mission and to prevent possible misinterpretation (from the government point of view) we hope to have your support and participation in the organization and operation of this association.
We believe the benefit from the auditing role and the corruption combating impact of this association on donor nations, international financial institutions, government and the people of Viet Nam would be so profound that the organization and operation of this agency will outweigh any possible obstacle.
So as to reflect the general consensus, we hereby notify you that after the receipt of this petition and until September 2, 2007, if you fail to establish an inspection agency mentioned as of above or fail to officially notify us of your position, the people of Viet Nam will not honor any loan or other aid made after September 2, 2007. We will then also examine and audit previous loans and other aid under the light of the effort of the Vietnamese government to pay the national debt.
For more information please contact the undersigned.

Gracefully yours,

Ha Noi, the 16th of July 2007

Signatories and Names of Petitioners.

1)Hoang Minh Chinh:
26 Pho Ly Thuong Kiet, Ngo 26 Ly Thuong Kiet, Ha Noi, Viet Nam.
Mobile Phone: 0916.131.443
Email: [email protected]
2)Nguyen Vu Binh
26/30/349 Minh Khai, VInh Tuy, Ha Noi Viet Nam
----------------------------------------------------------------
Cộng hтa xг hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phъc

***

ĐƠN XIN THАNH LẬP HỘI

Kнnh gởi:

-Cбc vị lгnh đạo Nhа nước, Quốc hội, Chнnh phủ nước CHXHCN Việt Nam;

-Cбc cơ quan chức năng thực hiện việc cấp phйp thаnh lập vа hoạt động của Hội;

Chъng tфi những người kэ tкn sau đвy xin trвn trọng xin phйp quэ vị lгnh đạo Nhа nước, Quốc hội, Chнnh phủ nước CHXHCN Việt Nam vа cбc cơ quan chức năng để được thаnh lập vа hoạt động Hội Những Người Bảo Vệ Cбc Nguồn Viện Trợ Nước Ngoаi Tại Việt Nam. Lэ do xin thаnh lập Hội lа để nhвn dвn Việt Nam hỗ trợ vа giъp đỡ cбc Chнnh phủ dвn chủ vа cбc định chế tаi chнnh quốc tế để tham gia viện trợ cho Việt Nam trong việc thаnh lập cũng như hoạt động của cơ quan Giбm sбt vа chống thất thoбt trong sử dụng viện trợ nước ngoаi tại Việt Nam. Chъng tфi đг cу bản kiến nghị tập thể với cбc Chнnh phủ vа cбc định chế tаi chнnh quốc tế về việc thаnh lập cơ quan Giбm sбt vа chống thất thoбt trong sử dụng viện trợ nước ngoаi tại Việt Nam (chъng tфi xin gửi kиm một bản tới quэ vị). Chъng tфi tin lа cơ quan Giбm sбt vа chống thất thoбt trong sử dụng viện trợ nước ngoаi tại Việt Nam sẽ được thаnh lập trong thời gian ngắn tới đвy. Để thực hiện đъng chức năng hoạt động của Hội vа trбnh sự hiểu lầm cу thể tới từ phнa quэ vị, chъng tфi cũng đг đề nghị sự tham gia cу tнnh chất đại diện của cбc Chнnh phủ dвn chủ vа cбc định chế tаi chнnh quốc tế.

Vậy chъng tфi lаm đơn nаy đề nghị quэ vị xem xйt vа cấp phйp cho Hội Những Người Bảo Vệ Cбc Nguồn Viện Trợ Nước Ngoаi Tại Việt Nam thаnh lập vа hoạt động.

Chъng tфi xin chвn thаnh cảm ơn!Hа Nội, ngаy 16 thбng 9 năm 2007

Những người lаm đơn

1)Hoаng Minh Chнnh

DC: 26 phố Lэ Thường Kiệt, ngх 26 Lэ Thường Kiệt Hа Nội, Việt Nam.

Mobi: 0916.131.443

Email: [email protected]

2) Nguyễn Vũ Bмnh

Số nhа 26/30/349 Minh Khai, Vĩnh Tụy - Hа Nội, Việt Nam.
----------------------------------------------------------
Socialist Republic of Viet Nam
Independence Liberty Happiness
PETITION TO FORM AN ASSOCIATION
To:
-The Honorable Leadership of the Government, National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam
-Governmental agencies having jurisdiction on issuing permits to form and operate an association.
We, the undersigned, respectfully petition to the Honorable members of current Administration, The National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, and agencies authorizing permits, for the permission to form and operate the Association of the Guardians of Foreign Aid in Viet Nam.
The mission of this association is for Vietnamese to support and assist the democratic governments and international financial institutions in facilitating aid to Viet Nam, with the formation and operation of an inspection agency to oversee and combat against waste and loss during aids distribution in Viet Nam. We also petitioned to governments and international financial institutions for the formation of this Inspection Agency (its attachment is hereby enclosed for your information.) We believe that an agency delegated to inspect and combat waste / loss in the distribution of foreign aid in Viet Nam should be operative in the near future. To assure the associations mission and to avoid of being misinterpreted, we proposed the inclusion of representatives from democratic governments and international financial institutions.
We therefore submit for your consideration this petition for a permit to form and to operate the Association of the Guardians of Foreign Aids in Viet Nam.
Please accept herewith our profound appreciation.
Ha Noi, June 16, 2007
Petitioners:
1)Hoang Minh Chinh: 26 Pho Ly Thuong Kiet, Ngo 26 Ly Thuong Kiet, Ha Noi, Viet Nam.
Mobile Phone: 0916.131.443
Email: [email protected]
2)Nguyen Vu Binh
26/30/349 Minh Khai, VInh Tuy, Ha Noi Viet Nam
-----------------------------------------------------------------------

Thư ngỏ kнnh gửi Đồng bаo hải ngoại

Kнnh thưa Đồng bаo, thưa cбc Anh, cбc Chị vа cбc Bạn đang tham gia tranh đấu cho tự do dвn chủ tại Việt Nam!

1 - Tфi xin hỏi cбc Anh, cбc Chị vа cбc Bạn một cвu, tại sao trong vụ бn PMU18, một vụ бn được dư luận đбnh giб lа vụ бn tham nhũng lớn nhất tại VN, Bщi Tiến Dũng lại khфng bị khởi tố tội danh tham nhũng, mа chỉ bị khởi tố với tội danh đбnh bạc vа hối lộ? tại sao đoаn thanh tra của ngвn hаng thế giới lại cу kết luận khфng cу sự tham nhũng trong cбc dự бn của PMU18? tại sao Đảng vа Nhа nước VN đang tuyкn truyền vа phбt động cuộc đấu tranh chống tham nhũng mа họ lại coi thường dư luận đến mức độ bỏ qua tội danh tham nhũng cho Bщi Tiến Dũng trong khi họ biết chắc chắn lа dư luận rất quan tвm đến vụ бn nаy vа việc bỏ qua tội danh tham nhũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự vа uy tнnh của Đảng vа Nhа nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay Một lэ do quan trọng nhất, duy nhất đу lа người ta cу thể bất chấp tất cả để khфng ảnh hưởng tới cбc nguồn viện trợ, tаi trợ cho Việt Nam

2 - Điểm mạnh nhất của Đảng cộng sản vа Nhа nước VN từ trước đến nay lа gм?

Điểm yếu nhất của Đảng cộng sản vа Nhа nước VN hiện nay lа gм ? điểm mạnh nhất của họ lа họ cу một hệ thống tổ chức từ chнnh thống (như cбc tổ chức của Đảng, Nhа nước, đoаn thể) đến khфng chнnh thức như cбc hội, cвu lạc bộ để họ tuyкn truyền đường lối chủ trương, chнnh sбch của Đảng vа Nhа nước nhưng quan trọng hơn lа họ kiểm soбt tất cả mọi người từ những em bй đi học mẫu giбo, cho đến những người sắp lмa xa cхi đời (hội người cao tuổi VN) khi cу bất cứ người nаo cу dấu hiệu chống đối hoặc khфng đồng э với chủ trương của họ thм họ sẽ cу biện phбp ngay lập tức - đу chнnh lа điểm mạnh nhất của họ. Trước đвy những tổ chức nаy (hội, đoаn thể, cвu lạc bộ) được tồn tại một cбch chнnh thức vа việc phải chi, tаi trợ cho những tổ chức nаy cũng đơn giản. Nhưng hiện nay phбt triển kinh tế thị trường vа lтng tin vаo Đảng vа Nhа nước giảm sъt một cбch nghiкm trọng thм để tiếp tục kiểm soбt được tмnh hмnh Đảng vа Nhа nước VN phải lаm gм ? đу lа họ phải bỏ ra một khoảng tiền khổng lồ để duy trм vа kiểm soбt hệ thống nаy, từ việc tăng lương gấp rưỡi, gấp đфi mức bмnh thường cho lực lượng vũ trang (bộ đội, cфng an) đến việc phải chi cho cбc yкu cầu chнnh trị khбc như tiền huвn chương, tiền 20, 30 năm tuổi đảng, v.v. Trong một bаi phвn tнch trước đвy tфi cу viết rằng ở một xг nфng thфn hiện nay số người được hưởng trợ cấp từ 10 kg thуc trở lкn đến những người ăn lương cao nhất lа chủ tịch xг lа 200 đến 300 người. Với một lực lượng khổng lồ hưởng trợ cấp vа ăn lương như hiện nay, cộng với tмnh trang đầu tư dаn trải khфng kiểm soбt được, tмnh trạng tham nhũng tồi tệ hiện nay thм điểm yếu nhất của Đảng vа Nhа nước VN hiện nay lа rất khу khăn về tаi chнnh để duy trм một hệ thống như hiện nay. Vậy thм ngoаi tiền thuế của dвn, ngoаi cбc nguồn thu từ tаi nguyкn khoбng sản đу chнnh lа cбc nguồn viện trợ, tаi trợ của nước ngoаi cho VN.

3 - Sau khi tфi gửi bản kiến nghị tới cбc Anh, cбc Chị vа cбc Bạn tфi cу nhận được những phản hồi ban đầu phải nуi thẳng lа rất buồn, thất vọng. Tфi cу một cảm giбc rất mơ hồ rất giống như khi tфi tuyệt thực sau phiкn tтa phъc thẩm. Tức lа những dự tнnh ấp ủ của tфi cу lẽ cũng sẽ đổ xuống sфng xuống biển như khi tфi tuyệt thực ngаy đу. Ngаy đу tфi tuyệt thực lа để mọi người đấu tranh cho tфi được tự do chứ tфi khфng hề cу suy nghĩ để thể hiện khн phбch hay lаm tăng uy tнn của cб nhвn mмnh. Suy nghĩ của tфi lа như thế nаy: trong cả hai phiкn tтa tфi đều nуi rх tфi khфng vi phạm phбp luật vм tội danh của tфi khi đу lа cung cấp, thu thập nhằm cung cấp tin tức tаi liệu khбc để nước ngoаi sử dụng chống Nhа nước CHXHCNVN. Tфi cу hỏi tтa lа định nghĩa về tin tức tаi liệu khбc, danh mục tin tức, tаi liệu khбc đвu họ khфng trả lời được thм tфi kết luận tội danh nаy khфng đủ quy phạm phбp luật. Đồng thời tфi hỏi họ lа nước ngoаi chống nhа nước VN lа nước nаo, tại sao họ lại chống nhа nước VN. VN khфng đi xвm lược, khфng chiếm đуng, v.v.. tại sao lại cу nước nаo đу chống lại nhа nước VN. Họ khфng trả lời được, tфi kết luận lа tội danh nаy khфng cу trong thực tế. Như vậy một tội danh khфng đủ quy phạm phбp luật, khфng cу trong thực tế thм nу khфng phải lа một tội danh vа tфi hoаn toаn khфng vi phạm phбp luật. Vа như vậy tфi chưa hề nуi đến việc lаm của tфi, cтn họ hỏi thм tфi nуi thфi. Cộng với bản bаo chữa của hai фng luật sư thм vấn đề phбp lэ được giải quyết. Cтn lại lа vấn đề đấu tranh của mọi người ở ngoаi. Tфi tuyệt thực, một số người ở trong nước (khфng cần nhiều, chỉ cần 5,10 người lа được) cũng tuyкn bố tuyệt thực theo vа ở hải ngoại cũng cу một số người tuyệt thực, nhưng địa điểm phải lа Dinh Tổng thống, Thủ tướng của cбc nước, giới truyền thфng khi đу quan tвm đến phiкn tтa của tфi sẽ theo sбt những người tuyệt thực nаy vа nếu trong số những người tuyệt thực nаy cу người nаo yếu quб phải vаo bệnh viện họ sẽ thфng tin tới cбc vị lгnh đạo đất nước đу. Như vậy dщ khфng biết NVBмnh lа ai, đang tuyệt thực như thế nаo nhưng cбc vị lгnh đạo đу cũng phải quan tвm vм cфng dвn của họ tuyệt thực nhiều ngаy phải vаo bệnh viện, vа lъc đу họ cу đủ lэ do can thiệp cho tфi. Nуi lа tuyệt thực nhưng ở bкn ngoаi khфng cần phải tuyệt thực hoаn toаn. Đу lа suy nghĩ của tфi khi tuyệt thực, tất nhiкn tфi cũng nghĩ lа rất khу khăn cho việc trả tự do cho tфi nhưng нt nhất đу cũng lа một cơ hội cần tвn dụng triệt để .

4 - Một số người cу hỏi tфi lа tфi cần họ lаm gм với bản kiến nghị nаy. Chỉ đơn giản thế nаy thфi: đвy lа một việc lаm chнnh đбng khфng hề vi phạm phбp luật VN. Vấn đề của chъng ta lа để sử dụng đъng mục đнch vа khфng bị thất thoбt lгng phн nguồn tаi trợ của đất nước. Như vậy chъng ta phải vận động được nhiều người tham gia kэ tкn (ở hải ngoại) vа cу tкn (ở trong nước) sau đу chъng ta sẽ chuyển kiến nghị nаy tới cбc địa chỉ trong kiến nghị, vận động để họ thаnh lập bằng được cơ quan giбm sбt vа chống thất thoбt đу, đồng thời tбc động để người dвn trong nước cу được Hội những người bảo vệ cбc nguồn viện trợ nước ngoаi tại VN. Tфi xin lưu э quн vị lа những việc lаm nаy vф cщng chнnh đбng, cу lơi нch cho tất cả cбc bкn tham gia vа hoаn toаn khфng vi phạm phбp luật. Một cơ hội vф cщng quн gнa нt nhất lа cho việc bảo vệ cбc nguồn viện trợ. Vа như vậy tфi mong muốn tất cả cбc anh cбc chị ở tất cả cбc tổ chức họp nhau lại bаn bạc, thảo luận vа cу bước đi thнch hợp, vа cбc tổ chức cу người ở trong nước vận động để tất cả họ tham gia đăng kэ vаo.

5 - Theo suy đoбn của tфi thм đвy lа thời điểm mа An ninh VN sẽ sử dụng tất cả những người dвn chủ hai mang, do họ cаi vаo hoặc do họ khống chế được để phб việc nаy. Như vậy nếu chъng ta khфng đồng lтng, khфng cу quyết tвm cao thм chъng ta sẽ khфng thể thực hiện được mục đнch của mмnh lа việc vận động thаnh lập cơ quan giбm sбt vа chống thất thoбt đу cũng như Hội những người bảo vệ cбc nguồn viện trợ đу. Đồng thời họ sẽ tung hết khả năng trong việc vận động quốc tế để đối phу với việc nаy. Vм vậy một điều kiện tiкn quyết của chъng ta lа phải đồng lтng, đoаn kết vа sử dụng tất cả cбc khả năng của mмnh, mọi quan hệ của mмnh trong cuộc đấu trн vф cщng sфi động vа hấp dẫn nаy. Tфi xin cу mấy lời tвm huyết với đồng bаo hải ngoại vа cбc Anh, cбc Chị như vậy. Lần cuối cщng tфi vẫn phải nhắc đi nhắc lại rằng đвy khфng phải lа việc lаm vi phạm phбp luật mа lа một việc lаm vф cщng chнnh đбng, một cơ hội rất, rất lớn của chứng ta. Tất cả mọi người đều cу thể tham gia.

Tфi cũng xin Quн vị thứ lỗi vм bản kiến nghị trước, để bảo đảm tнnh bн mật, bất ngờ tфi đг khфng dщng mбy tнnh để soạn thảo.

Tфi xin gửi lời chаo, lời chъc mừng đến Quн Đồng bаo, cбc Anh Chị vа cбc Bạn cщng với những người trong nước thực hiện thаnh cфng cфng việc vф cщng quan trọng vа cу э nghĩa nаỵ./.,Hа Nội, ngаy 18 thбng 7 năm 2007
Nguyễn Vũ Bмnh
Sincerely,
The Undersigned
-----------------------------------------------------------------
Nguyкn nhвn thất bại của Cao trаo Dвn chủ 2006
Nguyễn Vũ Bмnh
Giai đoạn 2005-2006, phong trаo dвn chủ Việt Nam đг cу một sự phбt triển đột biến. Sự đột biến nаy đг vượt ra khỏi dự đoбn của rất nhiều người. Chъng ta cу thể gọi giai đoạn nаy, vа đặc biệt năm 2006 lа Cao trаo Dвn chủ bởi những lэ do sau:
- Thứ nhất, sự bщng nổ về số lượng người tham gia vаo phong trаo dвn chủ. Cу thể nуi đвy lа yếu tố quan trọng hаng đầu, lаm cơ sở cho hoạt động dвn chủ đạt tới mức cao trаo. Số người tham gia ở đủ mọi thаnh phần xг hội, đủ mọi lứa tuổi.
- Thứ hai, sự xuất hiện cфng khai của nhiều tổ chức chнnh trị, xг hội. Một loạt cбc Đảng phбi, Hội, Uỷ ban, Khối đг ra đời khфng cần xin phйp mа chỉ tuyкn bố thаnh lập, tuyкn bố cương lĩnh, điều lệ...vv..vа tự đi vаo hoạt động.
- Sự thống nhất trong cбc tuyкn ngфn, tuyкn bố cũng như sự tham gia, ủng hộ vа hưởng ứng cũng đạt tới mức cao trаo. Điển hмnh lа Lời kкu gọi cho quyền thаnh lập Đảng phбi tại Việt Nam, Tuyкn ngфn Tự do Dвn chủ 2006. Số lượng người tham gia lа 116 vа 118 ở hai văn bản nаy đг chiếm từ 75-85\% số người hoạt động dвn chủ cу tкn tuổi ở trong nước. Đồng thời với 2.300 chữ kэ của những người ủng hộ Tuyкn ngфn 2006 cũng chнnh lа bằng chứng cho thấy sự ủng hộ ở mức lэ tưởng của người dвn đối với phong trаo dвn chủ.
- Thứ tư, sự xuất hiện vа đi vаo hoạt động của một số tờ bбo tự do mа khфng xin phйp. Đу lа những tờ Tự Do Ngфn Luận, Tự Do Dвn Chủ, Tổ Quốc...
- Cuối cщng, một số lượng khб đфng cбc Tщ nhвn Lương tвm được phуng thнch đг tham gia tнch cực vаo hoạt động dвn chủ trong hai năm 2005-2006. Đồng thời một khфng gian hoạt động tương đối rộng rгi trong điều kiện ĐCS vа Nhа nước VN chủ động nới lỏng nhằm mục đнch đưa VN gia nhập WTO vа tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hа Nội. Yếu tố nаy cу thể gọi lа một thời cơ lớn của phong trаo dвn chủ.
Cao trаo Dвn chủ 2006 đг khфng chuyển hoб thаnh thаnh cфng cу tнnh bước ngoặt cho phong trаo dвn chủ. Đвy lа điều đбng tiếc, một cơ hội bị bỏ lỡ. Ngược lại những sự việc sau đг nуi lкn sự thất bại của Cao trаo Dвn chủ 2006.
Một, một loạt cбc nhа hoạt động dвn chủ hаng đầu, quyết liệt nhất đг bị bắt, cầm tщ vа một số нt phải bỏ chạy.
Hai, Tất cả cбc tổ chức được thаnh lập trong giai đoạn nаy đều khфng cтn được hoạt động cфng khai, bмnh thường. Phần lớn chỉ cтn lại cбi tкn vа những tuyкn bố, hoạt động lẻ tẻ của những người đứng đầu.
Ba, tuyệt đại bộ phận cбc tờ bбo ra đời giai đoạn nаy chỉ cтn hoạt động trкn mạng Internet. Số tờ bбo vа lượng phбt hаnh bкn ngoаi Internet lа khфng đбng kể.
Bốn, hoạt động của phong trаo dвn chủ đг lắng xuống sau đợt đаn бp dữ dội của nhа cầm quyền VN.
Để tмm ra nguyкn nhвn thất bại của Cao trаo Dвn chủ 2006 cũng như giải phбp cho phong trаo dвn chủ VN, chъng ta cần tмm hiểu một số vấn đề lớn về tмnh hмnh đất nước, con đường đi của phong trаo dвn chủ VN cũng như cбc khả năng lựa chọn cу thể của phong trаo.
Một số vấn đề về tмnh hмnh đất nước: Cу thể nуi đặc điểm quan trọng nhất của tмnh hмnh VN giai đoạn 2005-2006 lа quyết tвm hội nhập của ĐCS vа Nhа nước VN vаo nền kinh tế thế giới. Đвy cũng chнnh lа điều kiện, thời cơ để phong trаo phбt triển thаnh cao trаo. Năm 2002, cу người nhận định mвu thuẫn lớn nhất, cơ bản nhất của VN lа mвu thuẫn giữa mục tiкu duy trм chế độ độc tаi với yкu cầu phбt triển đất nước. Khi đу xu hướng hội nhập cтn xuất hiện lẻ tẻ vа cу sự bế tắc của nền kinh tế, xг hội khi chưa hội nhập. Vậy thм đến thời điểm 2005-2006 mвu thuẫn cơ bản nаy đг vа đang được hoб giải. Đến thời điểm hiện nay mвu thuẫn cơ bản đг chuyển hoб vа theo quan điểm cб nhвn, tфi cho rằng mвu thuẫn cơ bản của VN hiện nay lа mвu thuẫn giữa mục tiкu duy trм nền chнnh trị độc quyền với yкu cầu, xu thế tất yếu đa nguyкn chнnh trị dựa trкn sự phбt triển đa nguyкn vа hội nhập của cбc lĩnh vực Kinh tế, Văn hoб, Xг hội. Trong mвu thuẫn cơ bản nаy chứa đựng hai yếu tố quan trọng để phong trаo dвn chủ cу thể tận dụng, khai thбc. Đу lа những sai lầm về chнnh sбch đối với quб trмnh phбt triển vа hội nhập của cбc lĩnh vưc kinh tế, văn hoб, xг hội cу thể đẩy tới xu thế đa nguyкn về chнnh trị. Yếu tố nаy khфng tạo ra nhiều cơ hội vм sự hạn hẹp trong từng lĩnh vực cũng như khả năng tự điều chỉnh của ĐCS vа Nhа nước VN lа khб cao. Yếu tố thứ hai rất quan trọng vа sẽ lа trọng tвm để chъng ta khai thбc. Đу lа sự tha hoб của đội ngũ cбn bộ, đội ngũ lгnh đạo ở tất cả cбc lĩnh vực mа ĐCS vа Nhа nước VN khфng thể ngăn chặn vа kiểm soбt được điển hмnh lа quốc nạn tham nhũng hiện nay.
Về con đường của phong trаo dвn chủ VN: Cу hai con đường đi của phong trаo dвn chủ nуi chung vа mỗi một con đường lại chia lаm hai cбch thức, kịch bản khбc nhau. Con đường thứ nhất, đу lа bạo loạn, lật đổ. Cу hai cбch thức của bạo loạn lật đổ, lа sử dụng vũ lực, vũ trang vа bạo lực, thậm chн lập chiến khu để chiến đấu vа chiến thắng. Cбch thức nаy bị loại trừ hoаn toаn ở VN, nкu ra chỉ để liệt kк cho đủ cбc kịch bản của sự thay đổi. Cбch thứ hai của bạo loạn lật đổ đу lа những biến động lớn của xг hội do sự quản lэ yếu kйm của chнnh quyền trong một thời gian dаi vа chнnh quyền khфng cтn khả năng kiểm soбt dвn chъng. Đу lа sự vщng của người dвn đтi thay đổi chế độ xг hội (như Indonexia vа Anbani trước đвy). Kịch bản nаy tфi cho lа khфng thể xảy ra bởi Nhа nước VN cтn rất mạnh cũng như tinh thần cảnh giбc cao vа khả năng tự điều chỉnh của Nhа cầm quyền VN. Con đường thứ hai lа con đường chuyển hoб trong hoа bмnh. Con đường nаy cũng cу hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất đу lа sự tự thay đổi (tự giбc thực hiện đa nguyкn, đa đảng) của bản thвn ĐCS vа Nhа nước VN. Kịch bản nаy lại cу hai loại: loại thứ nhất lа sự thống nhất quan điểm trong Đảng hay cụ thể lа trong Trung ương hoặc Bộ Chнnh trị. Điều nаy theo cб nhвn tфi cũng khфng bao giờ xảy ra bởi lợi нch quб lớn trong việc duy trм chế độ độc tаi vа nỗi lo sợ sự trả thщ do những việc lаm của ĐCS trong quб khứ cũng như hiện tại. Loại thứ hai lа cу một vаi cб nhвn ở vị trн lгnh đạo cao nhất khởi xướng vа thực hiện việc thay đổi (như kiểu Goorbachop vа Enxin ở Liкn xф vа Nga trước đвy). Vấn đề nаy tфi cũng loại trừ hoаn toаn vм đг cу Goorbachop vа Enxin trong quб khứ thм sẽ cу cơ chế để chống lại sự xuất hiện của Goorbachop vа Enxin trong hiện tại. Trong kịch bản tự thay đổi nаy cтn cу một khả năng hay một tмnh huống giao thoa giữa tự thay đổi vа kịch bản chuyển hoб trong hoа bмnh cтn lại. Kịch bản chuyển hoб trong hoа bмnh cтn lại sẽ lа sự đấu tranh của những người dвn chủ trong vа ngoаi nước với sự ủng hộ, giъp đỡ của cбc lượng dвn chủ tiến bộ trкn thế giới bắt buộc ĐCS vа Nhа nước VN phải nhượng bộ, thoả hiệp. Cб nhвn tфi chỉ tin tưởng duy nhất vаo kịch bản nаy. Đương nhiкn cuộc đấu tranh nаy sẽ sử dụng nhiều biện phбp, cбch thức phối hợp với nhau. Sự giao thoa giữa một tмnh huống trong kịch bản tự thay đổi với kịch bản nаy lа ở chỗ cу sự xuất hiện mвu thuẫn trong nội bộ ĐCS ở cấp cao nhất vа lực lượng dвn chủ sẽ tận dụng thаnh cфng vа đẩy tới một sự thay đổi sau những mвu thuẫn khфng thể hoб giải. Cб nhвn tфi cũng khфng đặt hy vọng vao việc nаy bởi tфi nghĩ những mвu thuẫn trong nội bộ (kể cả ở cấp cao nhất) chỉ lа nhưng mвu thuẫn cục bộ, cтn lгnh đạo ĐCS VN vẫn thống nhất với nhau trong lợi нch toаn cục. Tuy nhiкn, những mвu thuẫn nаy sẽ nảy sinh khi cу những thбch thức đặt ĐCS vаo tмnh huống sống cтn. Chъng ta cần ghi nhớ kỹ điều nаy để khi tмnh huống đу xảy ra cу thể tận dụng được triệt để.
Một đặc điểm quan trọng nhất, xuyкn suốt về tмnh hмnh đất nước liкn quan mật thiết đến đến con đường, kịch bản của phong trаo dвn chủ VN đг khфng được cбc nhа dвn chủ tнnh đến trong Cao trаo Dвn chủ 2006. Đу lа dưới gуc độ của cuộc đấu tranh dвn chủ, VN lа một quốc gia hoаn toаn khйp kнn, một Vương quốc riкng của ĐCS vа Nhа nước VN. Khбi niệm Nhа Tщ Lớn cũng nуi lкn phần nаo sự biệt lập đу. Điều đу cу nghĩa lа ĐCS vа Nhа nước VN hoаn toаn cу khả năng khống chế vа ngăn chặn được toаn bộ những sự kết hợp của những người dвn chủ trong trường hợp những sự kết hợp nаy đe doạ đến độc quyền lгnh đạo của ĐCS. Chнnh vм khфng thấu suốt được đặc điểm nаy, Cao trаo Dвn chủ 2006 đг đưa ra một tuyкn ngфn đẹp vа một chương trмnh hаnh động rất hay về lэ thuyết nhưng khфng khả thi trong thực tế. Cу một điều lưu э lа cу những э kiến cho rằng giai đoạn nаy cần đặt phương thức hoạt động bн mật lа một phương thức chнnh, tфi hoаn toаn khфng đồng э. Lэ do lа Nhа cầm quyền VN cу đầy đủ tiềm lực vа khả năng để giбm sбt được нt nhất 80-90\% cбc liкn lạc cб nhвn của những người dвn chủ. Số phần trăm нt ỏi cтn lại khфng đủ để đưa phương thức hoạt động bн mật thаnh một phương thức chủ yếu. Như vậy phương thức hoạt động cфng khai vẫn phải lа chủ yếu (đương nhiкn những gм cу thể bн mật được vẫn cần phải bн mật). Trong điều kiện khфng thể hoạt động bн mật để phбt triển phong trаo, mặt khбc tất cả những sự kết hợp cфng khai đều bị ngăn chặn, phong trаo dвn chủ VN đг khфng hмnh thаnh được một lực lượng dвn chủ theo đъng nghĩa, tức lа cу sự kết hợp trong một hay nhiều tổ chức vа được hoạt động cфng khai. Để hмnh thаnh được một lực lưọng dвn chủ theo đъng nghĩa thм điều kiện tiкn quyết đối với phong trаo dвn chủ lа cần cу một tổ chức cфng khai, đứng được, cбc thаnh viкn hoạt động bмnh thường, cфng khai. Muốn cу một tổ chức cфng khai như vậy cần cу cбc yкu cầu sau. Thứ nhất, những tổ chức nаy нt nhất giai đoạn đầu khi cфng khai chức năng, nhiệm vụ, mục tiкu, nội dung hoạt động khфng phải lа về vấn đề dвn chủ, nhвn quyền. Thứ hai, phải được sự đồng э của Nhа nước VN. Tuy nhiкn khi đг nуi lа sự kết hợp của những người dвn chủ thм yкu cầu đầu tiкn dщ cу được thực hiện (bắt buộc phải thực hiện) cũng khфng thể che dấu được Nhа cầm quyền VN mа chủ yếu lа yкu cầu thứ hai, tức lа sự đồng э của Nhа cầm quyền VN. Vа để Nhа cầm quyền VN đồng э thм chắc chắn khфng phải lа sự van xin của những người dвn chủ hoặc chờ đợi ĐCS tự giбc cho phйp mа phải cу sự đấu tranh, đбnh trъng điểm yếu nhất vа khống chế bắt buộc ĐCS vа Nhа nước VN phải nhượng bộ, thoả hiệp. Đу sẽ lа điểm đột phб của phong trаo dвn chủ trong mфi trường vф cщng khбc nghiệt vа khйp kнn dưới sự phong toả, khống chế của Nhа cầm quyền VN. Như vậy nguyкn nhвn thất bại của Cao trаo Dвn chủ 2006 chнnh lа chưa tмm được điểm (khвu) đột phб để hмnh thаnh một tổ chức cфng khai, bước ngoặt quan trọng nhất của phong trаo dвn chủ VN từ trước cũng như hiện nay vа trong tương lai.
Như ở trкn tфi đг trмnh bаy, sự tha hoб của đội ngũ cбn bộ, đội ngũ lгnh đạo mа ĐCS vа Nhа nước VN khфng thể ngăn chặn vа kiểm soбt được điển hмnh lа quốc nạn tham nhũng chнnh lа điểm yếu để chъng ta triệt để khai thбc. Tuy nhiкn, chỉ riкng những người dвn chủ vа phong trаo dвn chủ VN ( cả trong vа ngoаi nước) cũng khфng thể tấn cфng vа giаnh chiến thắng trong việc nаy (sự thất bại của việc ra đời vа hoạt động của Hội chống tham nhũng năm 2001 lа một minh chứng) mа cần cу sự giъp sức của quốc tế. Muốn cу được sự giъp sức của quốc tế thм đương nhiкn chъng ta phải lựa chọn những sự việc, vấn đề liкn quan đến họ cũng như những lэ do hết sức chнnh đбng để cу thể thuyết phục được họ tham gia. Đу chнnh lа điều mа cу những người hiện nay đang thực hiện nhưng đг khфng cу được nhiều sự hưởng ứng, ủng hộ vа tham gia từ phнa những người đấu tranh dвn chủ./.
Hа nội, ngаy 0 9 thбng 8 năm 2007
N-V-B

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Terra ZunigaBy:
Transport and infrastructureIn:
Petition target:
International leaders

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets