Memorandum prvej ponovembrovej generбcie slovenskej mlбdee sign now

My,

obиania Slovenskej a Иeskej republiky,

vyjadrujeme z prнleitosti blнiaceho sa dvadsiateho vэroиia tzv. „Nenej revolъcie“ zo 17. novembra 1989, svoje sympatie a svoj sъhlas s nasledovnэmi 17 bodmi memoranda, v ktorэch prvб ponovembrovб generбcia artikuluje svoje svetonбzorovй uchopenie ivota tэchto dnн:

1) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee nevnнma 17. november 1989 ako „…prudkэ, zбsadnэ a nбsilnэ vnъtornэ obrat v ъstrednэch hodnotбch a mэtoch spoloиnosti, v jej politickэch intitъciбch, spoloиenskej truktъre, vodcovstve, sprбve иinnostн a jej spфsobe konania”[1], a teda 17. november 1989 rovnako nepovaujeme za bod vэraznejej zmeny fundamentu celej spoloиnosti. Z nбho pohadu sa hodnoty slovenskej spoloиnosti tэmto tak oslavovanэm „demokratickэm prevratom“ vфbec nezmenili, naopak, myslнme si, e v obdobн privatizбcie zaиiatkom devдdesiatych rokov dvadsiateho storoиia sa len zбkonne legitimizovala „krбde na nбrode a slunom иloveku“, ktorб tu prebieha kontinuбlne od roku 1948 v rфznych formбch celэch esdesiat rokov a mб za nбsledok, e nai dedovia a otcovia, ktorн budovali nau krajinu z niиoho, nemajъ dnes prostriedky na to, aby mohli vies dфstojnэ ivot.

2) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee preto nevnнma ani po dvadsiatich rokoch zmenu v spoloиenskej truktъre a v ekonomickom postavenн obyиajnэch slovenskэch rodнn, ktorъ naim otcom subovali spoloиensko-politickй elity ponovembrovэch dnн. Tieto suby neboli ani reбlne, pretoe u poиas komunistickйho reimu dolo k novйmu prerozdeleniu majetku a spoloиenskэch zdrojov medzi vedъce osoby Komunistickej strany Иeskoslovenska a na obyиajnй rodiny sa ako vdy zabudlo. A napokon, vieme dnes naisto poveda, e zavedenнm eura nepokraиovali politickй elity len v пalej fбze „krбdee na nбrode a slunom иloveku“ ?!

3) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee na vlastnej koi pociuje, e ani dvadsa rokov po tom tak oslavovanom „demokratickom prevrate“ nedolo k prekonaniu uпom do podvedomia celэch tyridsa rokov vtepovanэch jednostrannэch boevickэch mэtov o pre nбs zбsadnэch spoloиenskэch tйmach historickйho vedomia, ako je tzv. „Slovenskй nбrodnй povstanie“ иi Slovenskэ tбt zo 14. marca 1939, kde нrenie tэchto subjektнvnych pseudovedeckэch stereotypov predstavuje dnes svojнm pфsobenнm naprнklad Nadбcia Milana imeиku иi Intitъt pre verejnй otбzky (et alii).

4) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee nevidн ani po dvadsiatich rokoch vэraznъ ideovъ, morбlnu иi personбlnu zmenu v obsadenн, vedenн a konanн politickэch intitъciн, pretoe tieto neboli bezprostredne po revolъcii dekomunizovanй a dodnes na najvyнch politickэch prieиkach pфsobia a nбrodu sa do tvбre vysmievajъ bэvalн komunisti so stranнckou knikou.

5) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee sa obбva opдtovnйho nбvratu cenzъry, ktorб sa tentokrбt potajme zavбdza, temer ako v orwellovskom newspeaku, pod novэm pojmom tzv. „politickej korektnosti“. To, иo dnes nemono poveda nahlas, nemono poveda preto, e je to „politicky nekorektnй“. Ak mб by vravie pravdu nie korektnэm, teda nesprбvnym, potom je v tejto chorej spoloиnosti vojnou mier a dva plus dva sъ pд. Domnievame sa, e skutoиnб demokratickб spoloиnos, by sa riadila Voltairovэm vэrokom: „I keп s vami nesъhlasнm, urobнm vetko preto, aby ste vб nбzor mohli vyjadri.“

6) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee vyslovuje poutovanie a zбroveт hlbokй znepokojenie nad stavom slobody a sъkromia v naej vlasti, keп prijatнm novely Trestnйho zбkona v pomyselnom boji proti extrйmizmu, prilo k priamemu ohrozeniu slobody a sъkromia jednotlivcov a skupнn v prospech politickэch machinбciн a v ъmysle zakonzervovania sъиasnej tбtnej moci proti prнpadnej sociбlno-politickej zmene, omnoho radikбlnejej, ne bola tб zo 17. novembra 1989, napriek tomu, e иlбnok 32, tretieho oddielu druhej hlavy Ъstavy Slovenskej republiky vravн: „Obиania majъ prбvo postavi sa na odpor proti kadйmu, kto by odstraтoval demokratickэ poriadok zбkladnэch udskэch prбv a slobфd uvedenэch v tejto ъstave, ak иinnos ъstavnэch orgбnov a ъиinnй pouitie zбkonnэch prostriedkov sъ znemonenй.“[2] Bude teda slovenskб spoloиnos hada Pravdu a Slobodu, alebo opд raz vytiahneme „kladivo na иarodejnice“ ?

7) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee odmieta umelй vytvбranie a posilтovanie pojmovйho umu v definнciбch nacionalizmu, extrйmizmu, terorizmu, antisemitizmu a xenofуbie mйdiami a politickэmi piиkami, pretoe sa domnievame, e definнcie tэchto pojmov sa kontruujъ na politickъ objednбvku a ich skutoиnэm ъиelom je zdiskreditova a trestno-prбvne postihnъ angaovanos politickэch oponentov sъиasnйho reimu. Znepokojujeme sa, e nastъpivнm tempom erуzie zdravйho rozumu bude v budъcnosti i kritika slanosti vфd Иervenйho mora povaovanб za prejav rasovej neznбanlivosti a antisemitizmu[3]...

8) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee sa z toho dфvodu obбva vzniku novэch totalitnэch tбtov v euro-atlantickom civilizaиnom priestore, иomu nasvedиuje personбlne i materiбlne posilтovanie represнvnych zloiek tбtnej moci, investovanie obrovskэch finanиnэch prostriedkov do „policajtov novйho svetovйho poriadku“, ktorн nemajъ u viac „pomбha a chrбni“, ale „poslъcha a brбni“ staronovэch vodcov novйho svetovйho poriadku, tak, ako to popisuje vo svojich dielach naprнklad slovutnэ britsko-poskэ sociolуg Zygmunt Bauman.

9) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee vyslovuje morбlnu podporu ako skъanэm srbskэm rodinбm v uteиeneckэch tбboroch; odmietame a so smъtkom v dui za hanebnй povaujeme podieanie sa Slovenskej republiky poиas vlбdy Mikulбa Dzurindu na bombardovanн Kosova povolenнm preletu smrtiacich „spojeneckэch bombardйrov“ NATO a hanbнme sa preto za podiel Slovenskej republiky na vytvorenн humanitбrnej katastrofy na Balkбne. Odmietame repektova nezбvislos Kosova, ktorб je hrubэm poruenнm medzinбrodnйho prбva a iadame okamitй a bezpodmieneиnй prinavrбtenie ъzemia Kosova Srbsku!

10) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee je odhodlanб pred zhubnэm vplyvom multikulturalizmu chrбni, пalej zachovбva a predбva пalнm generбciбm svoje kultъrno-duchovnй dediиstvo, ktorй je ъzko spдtй nielen s naim slovanskэm pфvodom, ale i s kulnъrno-historickэm vэvojom pecifickйho regiуnu strednej Eurуpy. Odmietame akэkovek kultъrno-duchovnэ nбtlak na zmenu naich slovanskэch a kresanskэch hodnфt – ak sme si ete vфbec nejakй uchovali...

11) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee bude strбi a brбni suverenitu a ъzemnъ celistvos Slovenskej republiky pred akэmikovek neopodstatnenэmi ъzemnэmi autonomistickэmi tendenciami иi zahraniиnэmi vojensko-politickэmi intervenciami podobnэmi tej boevickej z 21. augusta 1968 s nasadenнm vlastnэch ivotov.

12) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee sa odmieta zaиleni do sfйry vplyvu Spojenэch tбtov americkэch a Izraela, a preto podporujeme okamitй vystъpenie z vojenskйho spolku vrahov a okupantov, teda zo spolku Severo-atlantickej aliancie NATO, a v intenciбch tejto vфle stojнme na strane naich иeskэch bratov v ich oprбvnenom boji proti postaveniu americkйho protiraketovйho radaru na suverйnnom ъzemн иeskэch zemн v Brdech.

13) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee odmieta novъ vlnu neokolonializmu reprezentovanъ globalizaиnэmi procesmi a nesъhlasн s krvilaиnэm vojnovэm aenнm kapitalizmu reprezentovanэm naprнklad genocнdou pбchanou Izraelom na palestнnskom nбrode (et alii).

14) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee cнti potrebu pravэm menom pomenova cigбnsku populaиnъ explуziu na Slovensku a miesto zбpasenia o slovниka, иi Cigбn je Rуm a иi Rуm je Cigбn, poadujeme v zбujme naich detн hadanie reбlneho rieenia neprispфsobivosti a asociбlnosti, ku ktorэm tisнce rуmskych matiek vedъ svoje deti svojou nevэchovou. Zбroveт sa vak ako Nerуmovia odmietame nechбva diskriminova tэm, e donekoneиna budeme prispieva zo svojich peтazн na opatrenia pre zvэhodтovanie jednйho etnika, ktorй u esdesiat rokov neprinбajъ iaden akceptovatenэ vэsledok, i za cenu, e sa pбn Duan Иaploviи bude tvбri, e opak je pravdou.

15) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee koneиne potom, ako sa vysporiada s popнsanэmi sociбlnymi, politickэmi a ekonomickэmi absurditami najvyieho rangu veobecnйho idiotizmu, potom sa s vervou pustнme do zachraтovania prнrody a ivotnйho prostredia, ktorй boli prбve tэmto vyie uvedenэm idiotizmom zdevastovanй do takej miery, e sa spolu so slovutnэm moravskэm sociolуgom a ekolуgom Janom Kellerom obбvame, aby u vфbec nebolo neskoro hasi to, иo inн vo svojej chamtivosti, ale v naom mene zapбlili!

16) Ako prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee by sme sa radi doili takйho spoloиensko-ekonomicko-ekologickйho stavu, ktorэ by nбm a naim deom umoтoval dфstojnэ ivot tu, v krajine, ktorъ milujeme, ktorъ neopustнme, a ktorej sa nemienime nikdy vzda!

17) Prvб ponovembrovб generбcia slovenskej mlбdee si uvedomuje, e prichбdza иas, kedy mlиanie sa stбva zradou a cez vyie uvedenй body preto nahlas rozpoznбvame, e dnes tu stojнme nie PO nenej revolъcii, ale PRED SKUTOИNOU revolъciou! – Po dvadsiatich rokoch niи nerobenia je naиase sa hэba vpred!

iadame rektorov vetkэch slovenskэch vysokэch kфl a tъ intelektuбlnu elitu nбho nбroda, ktorej ete zбleн na budъcnosti naej krajiny, aby k svetonбzorovэm vэchodiskбm prvej ponovembrovej generбcie slovenskej mlбdee zaujali svoje stanovisko.

POZNБMKOVЭ APARБT:
[1] HUNTINGTON, S. P. : Political Order in Changing Societies. New Haven : Yale University Press, 1968, s. 264, ISBN
[2] http://www-8.vlada.gov.sk/data/files/1087.rtf
[3] Odvolбvame sa na Normana G. Finkelsteina: Prщmysl holocaustu. Dokoшбn, 2007, 152 str., ISBN 8073630680.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

 • 25 November 201550. Peter S
  I support this petition
 • 22 December 201449. Pavol K
  I support this petition
 • 03 December 201448. Mat S
  I support this petition
 • 21 November 201447. Milan K
  I support this petition
 • 03 July 201446. Zdolezel Stephenson
  I support this petition
 • 08 June 201445. Jaklub N
  I support this petition
 • 27 March 201444. David Blevins
  I support this petition
 • 27 February 201443. Monika J
  I support this petition
 • 16 January 201442. Michaela R
  I support this petition
 • 28 December 201341. Patrik I
  I support this petition
 • 09 December 201340. Andrej Crane
  I support this petition
 • 11 November 201339. Gabriela R
  I support this petition
 • 26 September 201338. Jan J
  I support this petition
 • 05 July 201337. Dvid D
  I support this petition
 • 20 March 201336. Natlia B
  I support this petition
 • 08 March 201335. Jakub M
  I support this petition
 • 26 January 201334. Jn S
  I support this petition
 • 31 December 201233. Daniel I
  I support this petition
 • 10 December 201232. Martin M
  I support this petition
 • 20 October 201231. Jan J
  I support this petition
 • 09 October 201230. Tibor
  I support this petition
 • 01 October 201229. Luk R
  I support this petition
 • 21 June 201228. Miroslav Dorosm
  I support this petition
 • 18 April 201227. Milan B
  I support this petition
 • 14 April 201226. Pelikn M
  I support this petition
 • 14 April 201225. Ludovit F
  I support this petition
 • 17 February 201224. Kristina B
  I support this petition

browse all the signatures

Eric CortezBy:
Politics and GovernmentIn:
Petition target:
Prezident, rektori V, mйdiб a spoloиensko-politickй elity Slovenskej republiky

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets