La cultura vasca bajo amenaza (tambiйn en Argentina) sign now

La cultura vasca bajo amenaza (tambiйn en Argentina)

Estimado amigo de la Cultura:

Queremos pedirte un breve momento de tu importante tiempo para contarte algo sobre Eusketxe, la Casa de la Cultura Vasca de Buenos Aires.

Como quizбs sepas, hace ya diecisйis aсos concluyeron las obras edilicias que permitieron que Eusketxe contara con un local construido especialmente para desarrollar sus actividades en la Avda. Belgrano 1150, en el edificio del Centro Laurak Bat.

Nadie pensу entonces en generar ganancias econуmicas con la iniciativa. Por ello, Eusketxe durante mбs de una dйcada abriу sus puertas sin pagar un alquiler por el local. Iniciу, de esta manera, en la Argentina, su participaciуn en la construcciуn de la cultura vasca.

Sin duda serнa muy extenso contar todas las actividades realizadas en estos 16 aсos de vida pero sн valdrнa la pena mencionar algunas de las mбs habituales para darnos cuenta del valor que ha adquirido esta instituciуn. Asн, podemos mencionar:
- talleres de introducciуn a Euskal Herria, historia, mitologнa, danzas, etc.
- charlas y conferencias, presentaciones de libros
- exposiciones plбsticas
- informaciуn sobre los apellidos y confecciуn de escudos
- consultas de libros, alquiler de videos, mъsica vasca difнcil de hallar en la ciudad, exposiciуn y venta de artesanнas tнpicas vascas de producciуn local.
- permanente informaciуn general a todos los que se acercan a averiguar sobre Euskal Herria y su realidad
- participaciуn en ferias de colectividades
- recepciуn y orientaciуn de vascos que visitan la Argentina
- ediciуn de un boletнn semanal enviado por e-mail a todos los interesados en las actividades de la comunidad

Su ubicaciуn en el local de la Avenida Belgrano, lugar muy transitado y con una importante vidriera a la calle, ha permitido que muchas personas -no sуlo los descendientes de vascos- entren a Eusketxe y йste sea su primer contacto real con elementos de la cultura vasca y, por quй no decirlo, en muchos casos, un encuentro con la historia de sus ancestros.

Eusketxe es, ademбs, el бmbito donde funciona la Editorial Vasca Ekin y el ъnico lugar del mundo donde, de forma permanente, pueden adquirirse las publicaciones de la editorial.

En la actualidad, aъn sin haber sido designado formalmente, Eusketxe se ha convertido en un referente natural de la cultura vasca en nuestro paнs, con proyecciуn hacia el interior y el exterior.
Despuйs de esta larga introducciуn, queremos que conozcas la situaciуn por la que atraviesa la instituciуn.

Hace tres aсos, frente a las dificultades econуmicas que el Centro Laurak Bat argumentaba atravesar y tras largas negociaciones, Eusketxe accediу a la firma de un contrato de locaciуn y al pago de un alquiler por el uso de las instalaciones. En el peor momento de crisis econуmica que recuerde la Argentina, la cifra pactada fue religiosamente abonada con gran esfuerzo por parte de nuestros socios. Esto significу resignar una gran cantidad de proyectos y actividades culturales que no pudieron concretarse.

Hoy, el Centro Laurak Bat ha pedido un aumento del valor del alquiler que casi cuadriplica lo que se paga actualmente, priorizando los aspectos econуmicos y argumentando falazmente tasaciones del mercado. En el caso de no aceptar dicho aumento, ha pedido a Eusketxe la restituciуn del inmueble totalmente desocupado a partir del mes de septiembre. Es decir, nos desalojan de nuestro propio espacio, del que con la cooperaciуn de todos supimos construir.

Vemos en este acto una injusticia y queremos mostrar nuestra disconformidad con que se produzca semejante atropello en pos de un mero hecho econуmico.

No queremos hacer mбs largo este mensaje, tan solo queremos unir tu voz en repudio a esta determinaciуn.

Porque creemos que la cultura vasca no merece ser valuada en metбlico.
Porque no nos parece aceptable que desde una instituciуn vasca se intente cerrar un espacio cultural.
Porque apostamos al futuro de Euskal Herria y del euskera.
Porque somos capaces de defender nuestras ideas.
Porque estamos dispuestos a manifestarlas.
Porque creemos que estamos haciendo lo correcto al no dejar que un espacio de la cultura tan valioso desaparezca de esta ciudad.
Y porque creemos que todavнa hay mucho por hacer, solicitamos tu firma para que, entre todos, la cultura vasca logre una vez mбs salir adelante a pesar de los embates de la actual circunstancia.

Muchas gracias por tu firma.


Euskera

Euskal Kultura mehatxupean (Argentinan ere bai)

Kulturaren lagun hori, agur terdi:

Zure denbora garrantzitsuaren une labur bat eskatu nahi dizugu Eusketxe, Buenos Aireseko Euskal Kulturaren Etxeari buruzko zerbait jakin dezazun.

Jakingo duzunez, orain 16 urte bukatu ziren lanei esker Eusketxek areto bat lortu zuen, bere kultur jarduerak lantzeko bereziki, Laurak Bat Elakartearen etxean bertan, 1150.eko Belgrano Etorbidean.

Orduan inork ez zuen ekimen horretatik etekinik ateratzerik uste. Horregatik, hamarkada luze batez, Eusketxek bere ateak zabaldu zituen, alokairurik ordaintzeke. Horrela, Argentinan euskal kulturgintzan parte hartzen hasi zen.

Zalantzarik gabe, 16 urte hauetan zehar egindako jarduera guztiak zehaztea oso luzea litzateke. Baina ohikoenak aipatzea mereziko luke, erakunde honek lortu duen garrantzia kontutan hartzeko:
- Euskal Herriko mitologia, historia, dantzak, etabarreko hastapen-tailerrak.
- Hitzaldiak, liburu aurkezpenak.
- Margolanen erakustaldiak.
- Abizenei buruzko argibideak eta armargintza.
- Liburuak kontsultatzea, bideoak alokatzea, hirian zailtasunez aurki daiteken euskal musika lortzea, bertoko euskal eskulan berezien erakustaldia eta salmenta.
- Euskal Herriko eta bere errealitateari buruzko etengabeko argibide orokorra, jakitearren hurbiltzen diren guztientzat.
- Elkarteen jaialdietan eskuhartzea.
- Argentinara doazen euskaldunei harrera eta argibideak eskeintzea.
- Elkartearen jardueretan jakin-mina dutenei e-mailen bidez bidalitako asteroko aldizkariaren argitalpena.

Bere kokapenari esker, hau da, Belgrano Etorbidearen aretoan, jende asko ibiltzen den gunean, eta kalera begira dagoen beirate deigarria duen lekuan, bisitari asko Eusketxe hurbildu dira -ez bakarrik euskal ondorengoak-. Horrela hainbatek euskal kultura ezagutzeko izan duten lehenengo urratsak eman dituzte, eta, zergaitik ez, kasu askotan beren arbasoen historiarekin bat egitea lortu dute.

Horrez gain, Ekin euskal argitaletxeak jardun duen esparrua da, eta edozein momentutan horren argitalpenak eros daitezken munduko leku bakarra.

Gaur egun, argi eta garbi izendatua ez izan arren, Eusketxe gure herrialdeko euskal kulturaren berezko erreferentea bihurtu da, barnealde eta kanpoalderanzko oihartzunaz.

Hitzaurrea luzea bada ere, erakundearen gaur egungo egoera ezagutarazi nahi dizugu.

Duela hiru urte, Laurak Bat Elkarteak argudiatutako arazo ekonomikoak zirela eta, negoziaketa luzeen ondoren, Eusketxek ontzat hartu zuen akura-kontratua eta alokairuaren ordainketa lokalen erabileraren truke. Ezagutu den Argentinaren krisi ekonomiko larrienean, gure bazkideen ahalegin handiaz, itundutako diru-kopurua zintzoki ordainduta izan zen. Horren ondorioz, hainbat proeiktu bertan behera gelditu ziren, eta kultur jarduera asko ezin izan ziren gauzatu.

Gaur egun, Laurak Bat Elkarteak orain arte ordaindutakoaren laukoitza izango den alokairuaren igoera eskatzen digu, alde ekonomikoei lehentasuna emanez eta "merkatu tasazioak" gezurrez argudiatuz. Igoera hau onartu ezik, irailetik aurrera "hutsik egon behar diren lokalen itzultzea" eskatu dio Eusketxeri. Hau da, guztion laguntzaz eraiki genuen geure gunetik irtenarazi nahi gaituzte.

Egikera honetan injustizia ikusten dugu eta gure ezadostasuna erakutsi nahi dugu, egoera ekonomikoa argudiatuz halako bidegabekeria eginez.

Ez dugu mezu hau gehiago luzatu nahi, erabaki honen aurka zure ahotsa bil dezazun nahi dugu bakarrik.

Euskal kulturari ezin zaiola dirutan balio eman uste dugulako.
Euskal erakunde batetik kulturgune bat ixten saiatzea ez dela onargarria uste dugulako.
Euskal Herria eta euskeraren etorkizunaren alde egiten dugulako.
Gure ideiak defendatzeko gai garelako.
Ideia horiek adierazteko prest gaudelako.
Hiri honetatik kulturgune garrantzitsu hau desager ez dadin bidezkoa egiten dugula uste dugulako.
Azkenik, gauza asko egin dezakegula uste dugulako, zure sinadura eskatzen dugu, denon artean, gaurko egoeraren erasoaldiak jasan arren, berriro ere euskal kulturak aurrera egin dezan.

Eskerrik asko zure sinaduragatik

Franзaise

La culture basque menacйe (en Argentine aussi)

Cher ami de la Culture,

Nous voudrions te demander un bref instant de ton prйcieux temps pour te raconter quelque chose sur Euskatxe, la Maison de la Culture Basque de Buenos Aires.

Comme tu le sais peut-кtre, cela fait seize ans que se sont achevйs les divers travaux qui permirent а Euskatxe de compter sur un local spйcialement construit pour y dйvelopper ses activitйs, sur lavenue Belgrano 1150, dans lйdifice du centre Laurak Bat.

Personne ne pensait alors а tirer des bйnйfices de cette initiative. Donc, durant plus de dix ans, Eusketxe ouvrit ses portes sans payer de loyer pour le local. De cette faзon commenзa sa participation а la construction de la Culture basque.

Il serait sans doute trop long de raconter toutes les activitйs menйes pendant 16 ans de vie mais, oui, cela vaut la peine de mentionner quelques-unes des plus habituelles pour nous rendre compte de la valeur qua prise cette institution. Nous pouvons donc mentionner :
- ateliers dintroduction а Euskal Herria, histoire, mythologie, danses, etc
- dйbats et confйrences, prйsentations de livres
- expositions plastiques
- information sur les noms et la fabrication des blasons
- consultations de livres, location de vidйos, musique basque difficile а trouver en ville, exposition et vente dobjets artisanaux basques de production locale
- information gйnйrale permanente а tous ceux qui sapprochent pour chercher la vйritй sur Euskal Herria et sa rйalitй
- participation dans les foires des collectivitйs
- rйception et orientation des Basques qui visitent lArgentine
- йdition dun bulletin hebdomadaire envoyй par e-mail а tous les intйressйs par les activitйs de la communautй

Sa situation dans le local de lavenue Belgrano, lieu trиs frйquentй et avec une grande baie vitrйe donnant sur la rue, a fait que beaucoup de personnes pas seulement les descendants de Basques- entrent dans Eusketxe et que celui-ci soit leur premier contact rйel avec des йlйments de la culture basque et pourquoi ne pas le dire, dans de nombreux cas, une rencontre avec lhistoire de leurs ancкtres.

Euskatxe est, en outre, lenvironnement oщ fonctionne la maison dEdition Basque Ekin et lunique lieu au monde oщ lon peut, en permanence, acheter les publications de la maison dйdition.

Actuellement, mкme sans avoir йtй nommйe formellement, Eusketxe est devenue la rйfйrence naturelle de la culture basque dans notre pays, avec projection vers lintйrieur et vers lextйrieur.

Aprиs cette longue introduction, nous voulons te faire connaоtre la situation que subit linstitution.

Il y a trois ans, face aux difficultйs que prйtendait traverser le Centre Laurak Bat et aprиs de longues nйgociations, Eusketxe accepta de signer un contrat de location et de payer un loyer pour lutilisation des installations.

Dans les pires moments de la crise йconomique la plus grave quait connu lArgentine, le montant nйgociй fut religieusement payй grвce а un gros effort dune partie de nos sociйtaires. Cela signifia annuler un grand nombre de projets et dactivitйs culturelles qui ne purent se concrйtiser.

Aujourdhui, le Centre Laurak Bat a demandй une augmentation de loyer qui quadruple presque ce que lon paye actuellement, en donnant la prioritй aux aspects йconomiques et arguant hypocritement dйvaluation du marchй . En cas de refus de cette augmentation, il est demandй а Eusketxe la restitution de limmeuble totalement inoccupй а partir du mois de septembre. C'est-а-dire, quils nous dйlogent de notre propre espace que nous avons su construire grвce а la coopйration de tous.

Nous voyons dans cette action une injustice et nous voulons montrer notre dйsaccord sur la crйation dune pareille violation au lieu dun simple fait йconomique

Nous ne voulons pas allonger davantage ce message, nous voulons que tu joignes ta voix pour rйfuter cette dйcision.

Parce que nous croyons que la culture basque ne mйrite pas dкtre йvaluйe en termes dargent,
Parce quil nous paraоt inacceptable quune institution basque tente de fermer un espace culturel,
Parce que nous parions sur le futur dEuskal Herria et de lEuskara,
Parce que nous sommes capables de dйfendre nos idйes,
Parce que nous sommes prкts а les exprimer,
Parce que nous croyons que nous agissons correctement en nacceptant pas quun espace si prйcieux pour la culture disparaisse de cette ville,
Et parce que nous pensons quil y a encore beaucoup а faire, nous vous demandons votre signature pour quentre tous la culture basque rйussisse encore une fois а sen sortir malgrй les coups de mer des circonstances actuelles
Merci infiniment pour votre signature

English

Basque culture under siege (also in Argentina)

Dear Cultural Diversity Supporter:

We want to take just a little bit of your time to tell you about Eusketxe, the House of the Basque Culture in Buenos Aires.

As you may know it has been sixteen years since the construction works that provided the Eusketxe with a space on Avenida Belgrano were completed. Since then it has been located on the building of the Centro Laurak Bat.

No one ever thought about generating any income or profits from this initiative. It was because of this that for over a decade Eusketxe opened its doors without paying rent for the space. In doing so, Eusketxe initiated its participation in Argentina in behalf of the construction of a Basque cultural life.

It would be time consuming to enumerate all the activities that we hosted in these last sixteen years, but we would like to mention the ones that helped us realize the enormous contribution that this institution to the Basque cultural life. Here is a short list:
- Introductory workshops to Euskal Herria, its history, mythology, dances, etc.
- Talks and lectures, book presentations.
- Art expositions.
- Last name research and emblem design.
- Library, video rental, Basque music (hard to find in Buenos Aires), display and sales of Basque crafts, made locally.
- Source of permanent information to those who address us to find out more about Euskal Herria and its reality.
- The publishing of a weekly newsletter sent via email to all of those interested on the activities within the community.

The location on Avenida Belgrano, a street with heavy traffic to which the Eusketxe presents a big glass window manages to attract a good number of people even those with no Basque background- who come in and experience for the first time the Basque culture and in certain cases, we are proud to say, their first close encounter with the history of their ancestors.

Eusketxe is also home to the Editorial Vasca Ekin, and the only place in the world where copies of the magazine can be acquired.

Eusketxe is today, even without having been formally named, point of reference of our Basque cultural expressions, both internally and externally.
After this long introduction we would like to make you aware of the precarious situation in which this institution is today.

Three years ago, in the face of the economic shortcomings that the Centro Laurak Bat claimed to experience and after lengthy negotiations, Eusketxe agreed to sign a lease for the venue and to pay a rent for the use of the installations. During the worst time of the economic crisis that Argentina can remember, the associates of Eusko Kultur Etxea religiously paid the amount that was established. This in time meant having to cancel projects and activities that we had planned previously.

Today, the Centro Laurak Bat demands a fee that is four times the one we have been paying. They take into consideration only the economic aspects and deceitfully they argue that the rent should be matched to the taxations of the market. In case Eusketxe refused this new fee they have demanded the handing over of the venue. They are expelling us from our own space, the one that we learned how to build with the participation of all of us.

We perceive this act as an injustice and we want to proclaim our opposition to such abuse that would take place in behalf of a blatant commercial goal.

We dont want to go on and on with this message, we are asking from you to join your voice to ours, and with us reject this outcome.

Because we strongly believe that the Basque culture should not be valued in dividends.
Because we do not think that it is acceptable that a Basque institution is bent on depriving everyone of a Basque cultural space.
Because we wan to bet everything we have in the future of both Euskal Herria and Euskera.
Because we are very capable of defending our ideas.
Because we are willing to express them.
Because we believe we are doing the right thing by preventing such an important cultural space to disappear from this city.
And because we believe that there is still a lot that can be done, we ask from you for your signature, so, all of us together can work on making sure that the Basque culture can make it through the present situation.

Thanks for your signature.


Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1000 / 5000

Latest Signatures

browse all the signatures

Diane StricklandBy:
Business and CompaniesIn:
Petition target:
Lehendakari CAV Juan J. Ibarretxe , Presidente CFN Miguel Sanz, Prйfet des Pyrйnйes-Atlantiques Philippe Grйgoire

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets