Kьrdistan Ulusal Sorunun Зцzьm Bildirgesi sign now

Demokratik Cumhuriyetзiliрi,Avrupa nэn bireysel haklar konseptini, Kemalist referans ve зцzьmsьzlьрь baрdaюtэrarak esas almak,ulusumuzun зцzьmь deрildir.Зцzьm; Kьrt ulusunun ьlkesini kurma sьrecindedir.

1880 tarihinde yeryьzьnde 25 devlet bulunmaktayken, son 128 yэllэk tarihte, 181 devlet daha kurulmuю olduрundan, bugьn itibariyle dьnyadaki devlet sayэsэ 206 dэr. Yakэn tarihte kurulan bu devletlerin bьtьnь; sцmьrge, iюgal, manda statьsьnden kurtulan, yada federasyon yapэlanmasэndan ayrэlarak oluюan devletlerdir. Devleti birbirlerine karюэ sцmьrgeci statьko kurma ve sьrdьrmenin mekanizmasэ olarak kullanmadan, devletlerini birlikte kurarak, iktidarэ eюit юekilde bцlьюen federal yapэdaki devletler dahi ayrэюtэ, ayrэюma sьrecindedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliрi nden 20 den fazla devlet зэkarken,Yugoslavya Federal Cumhuriyeti yapэsэnda ise, 7 ayrэ devlet зэktэ.Эspanya da en zengin federal bцlge olan Katalonya, ek federal haklara raрmen ayrэlma mьcadelesine devam ederken, bu ьlke deki diрer bцlgelere nazaran daha az gelire sahip Federal bцlge Bask da ayrэlma sьrecindedir. Federal bir devlet olan Belзika’da, Valonlar ve Filamanlar ayrэlma sьrecindedir. Kanada da, цzerk bцlge olan Qobeз, anayasal olarak Kanada devleti iзinde baрэmsэz devlet statьsьne yeni kavuюmuю olmakla birlikte, tьmden baрэmsэzlaюma sьreзleri devam etmektedir. Yugoslavya federasyonundan yeni ayrэlan Karadaр Cumhuriyeti, Kэbrэs Rum Devleti, Lьksembourg, Malta ile adэnэ burada sayamayacaрэmэz pek зok devletin nьfuslarэ, bir зok Kьrdistan юehir veya ilзelerinin nьfusundan dahi azdэr.. Diрer bir deрiюle; Birleюik Arap Emirlikleri, Karayip Ada Devletleri veya federal yapэyэ kabul etmeyerek baрэmsэz devlet ilan eden Kuzey Kэbrэs Tьrk devleti denilen yapэ, birзok Kьrt ilзesinin nьfusundan veya bir ildeki herhangi bir mahallesinin barэndэrdэрэ nьfustan daha azdэr. Tьrkiye nin egemenliрi altэndaki topraklarda 30 milyon, Irak эn egemenliрi altэndaki topraklarda 6 milyon, Suriye’nin egemenliрi altэndaki topraklarda 3 milyon, Эran nэn egemenliрi altэndaki topraklarda da 15 milyon civarэnda Kьrt nьfusu bulunduрundan, toplam 54 milyon nьfuslu Kьrt ulusunun, dьnyada devletsiz olan en bьyьk nьfus olduрu tartэюmasэzdэr. Buna karюэn, Araplarэn 22 devleti varken, Tьrk etnik kцkenine tabi 7 devlet bulunmaktadэr.

Kьrdistan, yaklaюэk bin yэldэr sцmьrge statьsьne alэnan,iзerisine alэndэрэ statьko toplu imha,red ve inkarla sьrdьrьlen, bцlьnen, parзalanan,paylaюэlan dэю ekonomilere artэ deрer saрlamada kullanэlan,ulusal varlэрэ, ьlkesi, kendi kendini baрэmsэzca yцnetme hakkэ, kьltьrь, dili yok sayэlan, sonuз itibariyle de klasik bir sцmьrgede var olan haklara dahi sahip olmayan sцmьrge bir ьlkedir. Kьrdistan, sцmьrgeci devletler aзэsэndan, mallarэnэ pazarlayacaklarэ yan bir pazar olduрu gibi, geniю ve verimli tarэm alanlarэndaki ьretimi, yer altэ yer ьstь zenginlikleri, petrol ve petrol kadar цnem kazanmakta olan su kaynaklarэyla sцmьrgeci devletlerin ekonomilerine art deрer transferinde kullandэklarэ bir ьlkedir. Ayrэca, sцmьrgeci devletler, metropollerinde Kьrt emekзilerinin emeрini en ucuza kullanarak,ekonomilerine artэ deрer transferi saрlamэю olmaktadэr. Kьrdistan nэn kuzeyine hьkьm eden Kemalist ideolojili Tьrkiye devleti, batэsэna hьkьm eden Basзэ ideolojili Suriye Arap devleti, ve doрusuna hьkьm eden fundamantalist Эran devleti ile yakэn zamana kadar gьneyine hьkьm eden Basзэ-Saddamcэ Irak devleti en katэ totaliter sistemlerin ve эrkзэ ideolojilerin sahibidir. Gerek Kьrdistan da ve gerekse ьlkemizi sцmьrgeleюtiren sцz konusu ьlkelerde var olan bьtьn gericilik ile sorunlar; vatanэmэzэn sцmьrge statьsьnde tutulmasэnэn ve de totaliter-эrkзэ sistemlerinin bьnyesinden doрmaktadэr.Kьrdistan эn kuruluюu, siyasi, ekonomik, sosyal, kьltьrel, demokratik geliюme ile istikrarэ saрlarken, Ortadoрu da gerзek kardeюleюme kьltьrьnьn ortaya зэkmasэna yol aзar.

Her halkэn ulusal sorunu gibi, Kьrt ulusal sorunu da; ьlkesi Kьrdistan’эn topraklarэna, ulusuna ve iktidarэnэ kurumsallaюtэrma mekanizmasэ olan baрэmsэz devlet kurma ьзlьsьne baрlэdэr. Verdiрimiz istatistiki verilerden de anlaюэlacaрэ gibi, istisnasэz olarak ulusal sorunu yaюamэю ve yaюamakta olan her ulus, kцktenci, devrimci ve gerзek зцzьmь, kendi baрэmsэz devletini kurmada bulmuюtur. Kьrt ulusu, dьnyadaki diрer uluslardan farklэ taleplerle ulusal mьcadele yьrьten,цzlemleri ve hedefleri diрer uluslarla tьrdeю olmayan, kategori dэюэ, kendine цzgь bir halk olmadэрэ gibi, dьnyanэn en kadim ve en temel kьltьrlerinden birinin yaratэcэsэ ve temsilcisi olarak, diрer bьtьn uluslarэn sahip olduрu haklarэn sahibi olmaya layэktэr. Sцmьrgeciliрin her alandaki tahribatlarэnэ ve izlerini yok edecek, uluslararasэ alan ve kurumlarda цzne olmayэ saрlayacak, цzgьn kurumlaюmasэnэ en цzgьr юekilde gerзekleюtirme imkanэ verecek, ьlke zenginliрini kendi iзini kullanma olanaрэ yaratacak, ulusal ve ьlkesel birliрe gцtьrecek, kadim ulusal kьltьrьnь цzgьrce kurumsallaюtэrma ve dьnyanэn evrensel kьltьrьne katkэ saрlamaya imkan sunacak tek зцzьm; baрэmsэzlэktэr. Kadэ Muhammed цnderliрindeki Doрu Kьrdistan halkэnэn, olanak bulur bulmaz 1946 da Mehabad Kьrt Cumhuriyetinin baрэmsэzlэрэnэ ilan ettiрi, Gьney Kьrdistan halkэnэn 2003 yэlэnda Saddam Hьseyin iktidarэnэn devrilmesi ve federal yapэya geзilmesinden hemen sonra, baрэmsэz Kьrdistan’эn kuruluюu iзin 2 milyon imza toplayarak Birleюmiю Milletlere vermiю olduklarэ, Bedirxan Bey, Юeyh Ubeydullah, Юeyh Mahmud Berzenci ve 1925 ayaklanmalarэnэn hedeflerinin kendi hьkьmet ve devletini kurmaya dцnьk olduрu, Azadi цrgьtьnьn resmi adэnэn Kьrdistan Эstiklal Цrgьtь olduрu bilinmektedir. Resmi ideolojinin yazarlarэ da, Kьrt ulusal ayaklanmalarэnэn baрэmsэzlэkзэ olduрunu eserlerinde ortaya koymaktadэr. 1975 ten itibaren Kuzey Kьrdistan da kurulan Kьrt siyasal цrgьtlerinin, baрэmsэz birleюik Kьrdistan programэyla halkэ mьcadeleye зaрэrdэklarэ ve halkэmэzэn bu зizgi temelinde emek ve bedel sьrecine katэldэрэ sэr olmadэрэ gibi, kesin kopuю зizgisinin esas alэndэрэ her sьreзte; Kьrt ulusal mьcadelesinin siyasal, sosyal, kьltьrel, ideolojik, politik ve ekonomik aзэdan gьзlendiрi, buna karюэn baрэmsэzlэk зizgisinin terk edildiрi her dцnemde ise; daralma, yozlaюma, ideolojik politik biзimsizleюme ve tasfiyeyi yaюama noktasэna geldiрi tartэюmasэzdэr. Bu olgularda, Kьrdistan Ulusal Mьcadelesinin geliюimindeki temel kavюak, referans, deрer, hedef, talep ile aрэr bedelleri цdeme nedenlerinin ne olduрunu olgusal olarak ortaya koymaktadэr. Kьrt ulusunun talebinin ne olduрu konusunda bir tartэюma veya muрlaklэk yokken, muрlaklэрэ, biзimsizliрi (konformizmi), ilkesizliрi tarih ve toplum ile dьnyadan kopukluрu yaюayanlarэn, sцmьrgeci devletlerin kabul ve referanslarэnэ esas almaktan kurtulamayan bazэ Kьrt eрilim ve kiюilikler olduрu gцrьlmektedir. Эюaret ettiрimiz olgular temelinde, sorunun: tarihsel, toplumsal bilimsel ve devrimci temelde ele alэnarak; Kьrt sorunu olarak deрil, Kьrdistan sorunu юeklinde ortaya konulmasэ ve bu зerзevede зцzьm aranmasэ zorunludur. Kьrdistan Ulusal Mьcadelesi, devrimci baрэmsэzlэkзэ ve Kьrdistani olmak zorundadэr.Kьrt ulusal sorunu doрru tanэmlanmadan, doрru ve devrimci tanэmlanmasэna gцre talepleri sэralanmadan, doрru ve kesin bir зцzьme gцtьrьlmesi olanaklэ deрildir. Kьrdistan ulusal sorunu; topraрa, baрэmsэz siyasal iktidara ve ulusuna baрlэ olarak tanэmlandэktan sonra, nihai hedef olan baрэmsэz devlet kuruluюundan vazgeзmemek koюulu ile, ara taleplerin gьnceleюtirilmesi ve federasyon gibi bir ara aюamanэn konjцktьrel olarak geзirilmesi de mьmkьndьr.

Kьrdistan Sorunu, Ortadoрu bцlgesinin en bьyьk, temel ve gьncel sorunu olduрu gibi, dьnyanэn da temel sorunlarэ arasэna yerleюen uluslararasэlaюan bir sorundur. Kьrdistan sorunu, topraрa ve siyasal iktidara ve ulusumuzun kolektif haklarэ temelindeki зцzьmьne saygэlэ olan her devletin katkэsэ ile arabuluculuрuna aзэktэr. Avrupa nэn ve Kemalist Tьrkiye Devletinin bireysel haklarla зцzme konseptine dayanan ve sadece Avrupa mьdahalesi ile Avrupalэ bazэ siyasetзilerin arabuluculuрuna dayanan зaрrэnэn gerзek зцzьmь ve talepleri saptэracaрэ ve oluюan uygun uluslararausunun зцzьmь deрildir, red ediyoruz.. Kьrdistan ulusal sorunun зцzьmьnь bu bildiride ortaya koyan bizler, aynэ anlayэю ve duruюu paylaюan bьtьn yurtsever devrimci ve Kьrdistani gьзler ile eрilim, kurum, aydэn ve siyasetзi юahsiyetleri, bu зцzьm зaрrэmэzэ destekleyip imzalamaya davet ederken, зцzьm bildirgemizi Kьrdistan ve dьnya kamuoyuna saygэlarэmэzla arz ediyoruz.

20 05 2008

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
72 / 100

Latest Signatures

browse all the signatures

Adriana WoodardBy:
SportIn:
Petition target:
All Internatioanl Institutions

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets