Kogo broni obroсcy Oriany Fallaci sign now

Potкpiamy Kapituік Nagrody Orіуw Jana Karskiego za haniebne uhonorowanie wіoskiej dziennikarki Oriany Fallaci, znanej z ohydnego i wulgarnego rasizmu.
Nagrodzono osobк, ktуra gіosi, їe muzuіmaсscy imigranci na Zachodzie mnoї siк jak szczury i їe w domyle biaіa kobieta o dobrym gucie nie pуjdzie do іуїka z Arabem, bezczelnie іїe o wielomilionowych demonstracjach we wszystkich krajach muzuіmaсskich ku czci Osamy ben Ladena po zamachach z 11 wrzenia 2001 r. i podїega do pogromуw piszc: Nie chcк widzieж tego meczetu, to bardzo blisko mojego domu w Toskanii. Nie chcк widzieж minaretu wysokoci 24 metrуw w miejscowoci Giotta, skoro ja w krajach muzuіmaсskich nie mogк nosiж krzyїyka ani mieж Biblii. Jeli bкdк dalej їyж, pojadк do przyjaciуі w Carrarze, miecie marmurуw. Tam jest wielu anarchistуw: razem z nimi wezmк materiaіy wybuchowe i wysadzк ten meczet w powietrze.
Oto przejawy niezіomnej pasji i odwagi mуwienia prawdy o czasach, ktуrym daje wiadectwo Fallaci i za ktуre j nagrodzono! Oto przejawy misji sumienia, podobnej w ich oczach do wojennej misji Jana Karskiego! Ci, ktуrzy j nagrodzili, podobnie jak Adam Michnik, ktуry w jej imieniu odebraі nagrodк, nie mog udawaж, їe nie znaj rasistowskich pogldуw i podїegajcych apeli Fallaci. Obiegіy one wiat i w wielu punktach wywoіaіy oburzenie. Jedno z dwojga albo sami je podzielaj, albo co najmniej uwaїaj je za prawowite elementy swojej cywilizacji chrzecijaсsko-rуdziemnomorskiej.
W sondaїu CBOS opublikowanym w grudniu 2005 r. 70\% ankietowanych Polakуw przyznaіo, їe odczuwa niechкж do Arabуw. Wspуіodpowiedzialne za to s osoby i rodowiska, ktуre ostatnio podpisaіy siк pod listem w obronie rzeczniczki teorii spiskowych, nie ustкpujcych swoj plugawoci Protokoіom Mкdrcуw Syjonu.
S wrуd nich byіy premier, byli ministrowie, byli czoіowi dziaіacze Solidarnoci, ceniony jкzykoznawca, ksidz-intelektualista, wybitny historyk literatury, gwiazdy najpopularniejszych polskich mediуw i inne osoby wywierajce olbrzymi wpіyw na ksztaіtowanie postaw spoіeczeсstwa polskiego.
Obіudnie zastrzegajc siк, їe zdaj sobie sprawк z kontrowersyjnoci gіoszonych przez ni obecnie pogldуw, protestuj w zwizku z wytoczonym jej we Wіoszech procesem, ktуry jak twierdz narusza wolnoж sіowa.
Obrona Oriany Fallaci to obrona swobody podїegania do nienawici i przemocy na tle narodowym, rasowym i religijnym.

Paweі Michaі Bartolik, Zbigniew Marcin Kowalewski

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Imogene LeblancBy:
Entertainment and MediaIn:
Petition target:
Sygnatariusze polskiego apelu solidarnoci z Orian Fallaci, Kapituіa Nagrody Orіуw Jana Karskiego

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets