Istrian Emigrants for fair treatment of Istria sign now

(Croatian-Italian-English)


Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić
Premijer Republike Hrvatske - Ivo Sanader
Predsjednik Hrvatskog Sabora Luka Bebić
upan Istarske upanije Ivan Jakovčić

Potovana gospodo,
Mi istarski emigranti raspreni diljem svijeta sa velikim interesom pratimo zbivanja u Hrvatskoj preko hrvatskih i svjetskih medija. Ponosni smo kad je Hrvatska prikazana u pozitivnom svijetlu, ali alosni smo kad čitamo kako Hrvatska ne prednjači kad su u pitanju gospodarstvo, pravosuđe i ljudska prava. Reforme su samo deklarativne, a percepcija korupcije je visoka. Ti drutveno/gospodarski elementi su neophodni za formiranje jedne moderne prosperitetne demokratske drave. Reforme koje EU-a trai od Hrvatske za ulazak u tu evropsku zajednicu su bitne za hrvatsko drutvo dali ona postane članicom ili ne.

Međutim mi smatramo da je neophodno da Hrvatska postane članicom Evropske Unije kako bi osigurala svoju budućnost među napredim demokratskim dravama zapadne Evrope. Naalost gledamo kako zemlje koje su bile pod čizmom Sovjetskog Saveza, pa prema tome manje razvijene i siromanije od Hrvatske, postaju članice EU-e prije Hrvatske koja je bila jedna od najnaprednijih republika bive drave i prema tome trebala je biti spremnija za tu tranziciju. Razlozi tog odgađanja su isto tako diskutirani u hrvatskim i svijetskim medijima. Pitamo se da li Hrvatska vlada u stvari eli usvojiti vrijednosti Evropske zajednice i članstvo u EU-i? Reforme koje Hrvatska mora provesti kao prerekvizite za ulazak u EU-u provode se puevim koracima pa se pitamo da li će te reforme ikad biti sprovedene.

U zadnje vrijeme hrvatski mediji su u procesu discusije ovogodinjeg dravnog proračuna. I te priče glasno govore o nudi za reformama u Hrvatskoj. Kao istarski emigranti, zainteresirali smo se za raspodijelu proračuna i za razvitak Istarske regije. Neshvatljivo je svima nama koji ivimo u demokratskim pravnim dravama svijeta da bi Istri koja je doprinjela proračunu 10 milijardi kuna vraćeno samo 71 milijun kuna kao proračun za 2008-u godinu, to je 0,7\% istarskog doprinosa i samo 0,06\% dravnog proračuna. Kako moe Istra suzdrati svoju poziciju u svijetskom turističkom gospodarstvu i unaprediti svoju infrastrukturu, kako bi postala jo veći izvor doprinosa dravnom proračunu, bez adekvatnih sretstava. Na primjer, godinama gledamo cestu Pula-Rijeka i ostale lokalne ceste koje su potpuno zaputene i vijerojatno nikad nisu bile u loijem stanju. Iako je Istra nominirana od Vlade kao druga Toscana za turističke svrhe, Vlada je potpuno spremna da dozvoli stranoj i domaćoj zagađivčkoj industriji, poput Rockwool-a i energetskih sistema poput Plomina II/III na ugljen, da upropasti njezinu čistoću i prirodnu ljepotu. Kad bi Hrvatska provela reforme koje trai EU-a, onda bi i ulaganje stranog, pa i kapitala istarskih emigranata, gledalo na tu zemlju mnogo povoljnije. Ovako Hrvatska privlači samo straini kapital koji kupuje najvrijedniju hrvatsku industrijsku, bankarsku i turističku infrastrukturu. Kad su u pitanju green field investicije stranog kapitala, samo zagađivačka strana industrija je zainteresirana za poslovanje u Hrvatskoj i to radi toga to je ta industrija nepoeljna u zemljama članicama EU-e, a gradi se u Istri zato to je nepoeljna i u ostalim djelovima Hrvatske.

Potovana gospodo, osobito smo zabrinuti Vladinom privatizacijom Liburnije Hotela u Opatiji, Uljanika u Puli, a da i ne spominjemo neka druga veća poduzeća u Istri. Smatrano neprihvatljivim da se ti Istarski dragulji oduzimaju Istri bez ikakvih skrupula. Čovjek bi pomislio da Hrvatska Vlada tretira Istru kao jednu daleku koloniju a ne kao integralni dio drave.

Upravo čitamo kako Vlada planira izgradnju termoelektrane Plomin III na ugljen, iako je do sada Prostorni plan imao u vidu upotrebu plina kao pogonsko gorivo. Plomin pa i cijeli istočni dio Istre i njezini građani postali su rtveno janje Hrvatske Vlade koja nekorektno tretira to područje. Umjesto da se LNG terminal gradi u Plominu i sklopi u sveopći energetski sistem Istre pa time upotrebi plin kao pogonsko gorivo za Plomin III, Vlada razmatra opcije izgradnje tog LNG terminala u zonama strateki i ekoloki neprihvatljivim, ali koja su sigurno politički motivirana. Izgradnja LNG terminale u Istri omogućio bi sinergetsku egzistencju proirenog energetskog izvora za Istru pa i cijelu dravu sa sačuvanjem ekoloke ravnotee u Istri i Kvarnerskom zaljevu a da i ne govorimo o zdravstvenim konsekvencama stanovnitva tog dijela drave.

alosni primjeri tretiranja Istre i njezinih stanovnika i znanstvenika očituje se i u odlukama Ministarstva Obrazovanja, Znanosti i porta, koje odobrava novčana sredstva iz međunarodnih fondova za znanstveni i tehnoloki razvitak Hrvatske i koje nije nalo shodnim da dodijeli ikakva sredstva znanstenim institucijama ili individualnim znanstvenicima Istre. Zabrinjavajuće je i to da Istrani moraju i danas naputati taj prekrasan poluotok zbog politike koja se vodi u toj dravi, da mladi odlaze zbog boljeg obrazovanja i zaposlenja, da stariji odlaze zbog boljeg standarda ivota, i da oni koji ostaju strepe o svojoj budućnosti i budućnosti svoje djece u strahu od trovanja kao rezultata proliferacije zagađivačke industrije.

Hrvatski narod zasluuje bolje i zato sve su oči uprte u Vas gospodo sa nadom da će Hrvatska drava promijeniti kurs, početi uvaavati miljenja Istarskog naroda, i započeti reforme kako bi postala punomoćna članica EU-e i osigurala sebi kolosijek koji će je voditi u budućnost u pravom smijeru rame uz rame sa ostalim demokratskim i pravnim dravama Evrope i svijeta.

Sa potovanjem,
Članovi istarskih emigranata diljem svijeta.

______________________________________________________________________________Al Presidente della Repubblica di Croazia Stjepan Mesić
Al Premier della Repubblica di Croazia Ivo Sanader
Al presidente del Parlamento Croato Luka Bebić
Al Governatore della Regione Istria Ivan Jakovčić

Onorevoli signori,
Noi emigranti istriani, sparsi in tutto il mondo, seguiamo con molto interesse, attraverso i media nazionali ed esteri, la situazione in Croazia. Siamo orgogliosi, quando la Croazia viene messa in buona luce e tristi, quando leggiamo che la Croazia non sta facendo bene per quanto riguarda leconomia, il sistema legale e il rispetto dei diritti umani. Siamo consapevoli delle riforme per migliorare la situazione, tuttavia la percezione di una corruzione rampante continua. Limplementazione di questi elementi socio-economici и essenziale per formare un paese moderno, prospero e democratico e le riforme richieste per entrare a far parte dellUnione Europea sono vitali per la societа croata, sia che la Croazia ne diventi membro o no.

Tuttavia, noi crediamo sia essenziale che la Croazia entri a far parte dellUnione Europea per assicurare il proprio futuro tra i paesi democratici ad alto sviluppo dellEuropa Occidentale. Sfortunatamente, si sta verificando che paesi in precedenza sotto il dominio dellUnione Sovietica e, pertanto, piщ poveri e meno sviluppati della Croazia, diventano membri dellUnione Europea prima della Croazia, nonostante che la Croazia sia stata una delle repubbliche piщ sviluppate dello stato jugoslavo e, pertanto, piщ preparata per questa transizione. Le ragioni di questo ritardo vengono pure discusse dai media croati ed esteri e noi ci siamo spesso chiesti se il Governo croato desideri effettivamente accettare i valori delle democrazie occidentali e lammissione allUnione Europea. Le riforme che la Croazia deve completare, come prerequisito per laccettazione nellUnione Europea, vengono implementate a passo di lumaca e noi ci chiediamo se verranno mai portate a termine.

Recentemente abbiamo seguito sui media croati, la discussione relativa alla distribuzione del budget statale per lanno in corso. Gli articoli che ne parlano evidenziano fortemente la necessitа di riforme in Croazia. Noi, emigranti istriani, siamo fortemente interessati ai criteri di distribuzione del budget statale e al trattamento riservato alla regione istriana. Per noi, che viviamo in paesi democratici, rispettosi della legge, и incomprensibile come allIstria, che ha contribuito al budget statale con 10 miliardi di Kune, vengano assegnati per lanno 2008 solo 71 milioni di Kune, cioи un mero 0,7\% della propria contribuzione e lo 0,06\% del budget totale dello stato. Come puт lIstria mantenere la sua posizione nellindustria turistica mondiale e rinnovare le proprie strutture, per diventare un contribuente ancora piщ grande per lerario, senza strutture adeguate? Per fare un esempio, per anni abbiamo visto lautostrada Pola-Fiume e altre strade locali completamente trascurate e nelle peggiori condizioni. Per attirare il turismo, lIstria viene paragonata alla Toscana ma, ciononostante, il Governo croato permette a industrie inquinanti nazionali ed estere, come la Rockwool e i sistemi termoelettrici Plomin II/III, che usano carbone, di distruggere la sua incontaminata bellezza naturale. Se la Croazia completerа le riforme richieste dallUnione Europea, gli investitori esteri e gli emigranti considereranno la Croazia un mercato sicuro e favorevole per i loro investimenti. Viceversa, attualmente la Croazia attrae capitale straniero solamente per lacquisto delle piщ lucrative infrastrutture industriali, bancarie e turistiche . Quando si tratta di investimenti green field di capitali esteri, solo le industrie inquinanti sono interessate a concludere affari con la Croazia e questo perchй tali industrie non sono accettate nei paesi membri dellUnione Europea. E queste installazioni vengono fatte in Istria perchй, similarmente, non sono accettate nemmeno in altre zone della Croazia.

Onorevoli signori, noi siamo preoccupati in modo particolare per le privatizzazioni dellHotel Liburnia di Abbazia, dellUljanik di Pola e di altre grosse societа in Istria. Consideriamo inaccettabile che il controllo di questi tesori istriani venga senza alcuno scrupolo sottratto allIstria. Si potrebbe facilmente concludere che il Governo croato tratta lIstria come una colonia.

Leggiamo pure che il Governo intende dar corso alla costruzione dellimpianto termoelettrico Plomin III, alimentato a carbone, nonostante che il piano ambientale preveda luso di gas naturale. Plomin e lintera parte orientale dellIstria, come pure i suoi cittadini stanno diventando lagnello sacrificale del Governo croato, che tratta questa regione in modo totalmente inappropriato. Invece di costruire il terminale LNG nella baia di Plomin, includendolo nel sistema generale energetico istriano e poter cosм usare il gas naturale come combustibile per limpianto di Plomin III, il Governo sta prendendo in considerazione opzioni diverse che prevedono la costruzione del terminale LNG in varie zone, economicamente e ambientalmente inaccettabili ma che, indubbiamente, sono motivate politicamente. La costruzione del terminale LNG in Istria consentirebbe sinergie tra espansione e fonti energetiche (Plomin III) per lIstria e il resto del paese e fornirebbe una buona protezione per lequilibrio ecologico in Istria e nel Golfo del Quarnaro. Inoltre, si eviterebbero conseguenze pregiudizievoli per la salute degli abitanti di questa parte dello stato.

Un altro triste esempio и il trattamento che viene riservato allIstria e ai suoi abitanti, come pure alla sua comunitа scientifica, dal Ministero dell Educazione, della Scienza e dello Sport, che и responsabile della distribuzione delle risorse monetarie donate dai fondi internazionali per lo sviluppo tecnologico e scientifico della Croazia. Questo ente non ha considerato alcuna istituzione istriana o singolo scienziato meritevoli di ricevere parte di questi fondi. Disturba molto il fatto che, ancora oggi, gli istriani devono lasciare questa bella penisola per le cattive condizioni causate dalla politica del Governo. I giovani se ne vanno per trovare una migliore educazione e un impiego, i piщ anziani per trovare un migliore standard di vita e quelli che rimangono sono preoccupati per il loro futuro e il futuro dei loro figli, a causa delle cattive condizioni ambientali conseguenti alla proliferazione delle industrie che inquinano questarea.

Il popolo croato merita un trattamento migliore e, per tale motivo, tutti gli occhi sono puntati su di Voi che ne siete alla guida. Cи speranza ed ottimismo che il Governo cambi questa sua impostazione e inizi a recepire quelli che sono le necessitа e le opinioni della popolazione istriana, dia corso alle riforme che permettano alla Croazia di diventare a pieno titolo membro dellUnione Europea e procedere verso il futuro spalla a spalla con gli stati democratici rispettosi della legge in Europa e nel mondo.

Rispettosamente,
I membri della comunitа di emigrati istriani nel mondo.

______________________________________________________________________________


President of the Croatian Republic Stjepan Mesić
Premier of the Croatian Republic Ivo Sanader
President of the Croatian Assembly Luka Bebić
Governor of the Province of Istria Ivan Jakovčić

Respected officials,
Through the channels of domestic and foreign media, we Istrian йmigrйs who are scattered all over the world are following the situation in Croatia with great interest. We are proud when Croatia is mentioned in a good light and sad when we read that Croatia is not doing well when it comes to the handling of her economy, her legal system, and her show of respect for human rights. The reforms to improve this situation are being acknowledged, but the perception of rampant corruption remains. Implementation of these socio-economic components is essential to the formation of a modern prosperous democratic country. The reforms that the EU is asking Croatia to perform to join the EU are vital elements of Croatia's society whether or not she becomes a member.

However, we believe that it is essential that Croatia become a member of the EU to secure her future among the developed democratic countries of Western Europe. Unfortunately, we are watching the countries that were previously under the iron fist of the Soviet Union therefore poorer and less developed than Croatia becoming members of the EU before Croatia, even though Croatia was one of the most developed republics of the previous state and thus should have been more prepared for this transition. The reasons for this delay are also discussed in the Croatian and foreign media. We have been asking ourselves: 'Does the Croatian government genuinely want to accept the values of the western democracies and membership in the EU?' The reforms that Croatia must complete as prerequisites for acceptance into the EU are being implemented at a snails pace and so we wonder if they will ever be completed.

Recently we have been following the Croatian media that is discussing this years state budget distribution. These articles also speak loudly about the need for reforms in Croatia. We as Istrian йmigrйs have been keenly aware of the distribution of the states budget and the treatment of the Istrian region. It is incomprehensible to all of us who live in democratic and law abiding countries of the world that Istria, which contributed 10 billion kuna to the state budget, would receive back only 71 million kuna towards the Istrian budget for 2008, which is a mere 0.7\% of its contribution, and 0.06\% of the total state budget. How can Istria retain her position in the worlds tourist industry and upgrade her infrastructure, thus become even a greater contributor to the states revenue, without adequate resources? For example, for years we have been looking at the Pula Rijeka highway and other local roads which are completely neglected, and are probably now in their worst condition ever.

Even though Istria is touted by the Croatian government as "the new Tuscany" for the purpose of tourism, the government does not hesitate to allow foreign and domestic polluting industries such as Rockwool, and thermoelectric systems like Plomin II/III that use coal, to destroy her pristine and natural beauty. If Croatia were to complete the reforms that are requested by the EU, the investments of foreign capital and the capital of Istrian йmigrйs would consider Croatia a safe and favorable investment market. Instead, Croatia now attracts foreign capital that is buying the most lucrative Croatian industrial, banking and tourism infrastructures. When it comes to green field investments of foreign capital, only the polluting foreign industry is interested in doing business with Croatia. That is because such industry is not desirable in the EU member countries. However, it is being placed in Istria because it is likewise not welcomed in other parts of Croatia.

Dear officials, we are especially concerned by the privatization that is going on such as the Liburnia Hotel in Opatija, Uljanik in Pula, not to mention other larger companies in Istria. We find it unacceptable that the control of these Istrian treasures are being unscrupulously taken away from Istria. Thus, one could easily conclude that the Croatian government treats Istria as if it were a distant colony rather than an integral region.

We are also reading that the Government is planning construction of the thermoelectric plant Plomin III to be powered by coal even though the Environmental Plan had designated the use of natural gas. The town of Plomin and the entire eastern part of Istria and her citizens are becoming the sacrificial lambs of the Croatian government which is treating this region totally inappropriately. Instead of constructing the LNG terminal in Plomin Bay and including it as part of the general Istrian energy system and then using natural gas as the fuel for Plomin III plant, the Government is considering other options to build the LNG terminal in various zones which are economically and environmentally unacceptable but which, undoubtedly, are politically motivated. Construction of the LNG terminal in Istria would enable synergy between expansion of the energy sources (Plomin III) for Istria and rest of the country and provide protection of the ecological balance in Istria and Kvarner bay, not to mention the dire consequences of such decisions to the health of the inhabitants of this part of the state.

A sad example of the treatment being shown to Istria and her inhabitants, as well as her scientific community are the decisions of the Ministry of Education, Science and Sport which is in charge of distributing monetary resources donated by the international funds for the scientific and technological development of Croatia. That body did not see fit to select a single Istrian educational institution or individual scientist to receive any of these funds. It is very disturbing that even today Istrians must leave this beautiful peninsula because of conditions created by governmental politics and policies - where the young leave to get a better education and employment, the older leave to find a better standard of living, and those who remain are fearful about their future and the future of their children due to poisonous living conditions resulting from the proliferation of commercial industry that is polluting this area.

The Croatian people deserve better treatment and because of that all eyes are on you, the country's officials. There is great hope and optimism that the Croatian government will change its direction and start listening to the needs and opinions of the Istrian people, begin the reforms that are necessary to become a full-fledged member of the EU, and thereby lead her into the future in a direction that is shoulder-to-shoulder with the democratic and law-abiding countries of Europe and the world.

Respectfully,
Members of the community of Istrian йmigrйs around the world.

______________________________________________________________________________


Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Patsy SheaBy:
AnimalsIn:
Petition target:
President of the Croatian Republic Stjepan Mesić, Premier of the Croatian Republic Ivo Sanader, President of the Croatian Assembly Luka Bebić, Governor of the Province of Istria Ivan Jakovčić

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets