Hanteren leeftijdsgrenzen bij interlandelijke adoptie! sign now

LAAT JE HOREN!!

Op 28 februari 2006 heeft Kim Verhaaf een brief geschreven aan minister Donner in verband met de lobby vanuit de adoptieouderverenigingen en de politieke partijen voor een wijziging van de wet om de leeftijdsgrenzen te laten vervallen of te verhogen.
Inmiddels heeft minister Donner gereageerd en voorgesteld om wel leeftijdgrenzen te blijven hanteren, maar die nog steeds bijzonder ruim zijn ten gunste van aspirant-adoptieouders.
Opvallend is natuurlijk dat er nog nooit een politicus of onderzoeker is geweest in Nederland die ons als volwassen geadopteerden heeft gevraagd of wij hierover een mening op basis van onze persoonlijke ervaringen.
Slechts de stem van aspirant-adoptieouders wordt gehoord; er wordt vaak geschermd dat alles omtrent adoptie het in het belang van het kind is, want ach, dat kindje is hier altijd beter af dan daar en dat dit dan toevallig heel handig uitkomt voor de betreffende aspirant-adoptieouders is mooi meegenomen; oftewel, een echte win-win situatie. Maar in deze win-win situatie is er een partij die niet alleen wint maar gelijktijdig even veel of misschien wel meer verliest.

Lees hier:
- de brief van Kim Verhaaf
- reactie wetsvoorstel + memorie van minister Donner van juli 2006 via http://www.rodedraad.com/p2_1_2.html#item19
- de reactie van Kim Verhaaf op het wetsvoorstel via het Adoptietijdschrift van juni 2006


Alle reacties worden verzameld en opnieuw aangeboden aan minister Donner en de leden van de Vaste Kamer Commissie van Justitie etc.

Het bestuur van Arierang
10.08.2006
________________________

Aan Zijne Excellentie
De Minister van Justitie
Mr. J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH Den Haag


Utrecht, 28 februari 2006Excellentie,

Hierbij wil ik graag als volwassen geadopteerde vrouw van 27 jaar en als lid van Arierang mijn visie geven op het aangekondigde initiatief wetsvoorstel van een aantal Kamerleden met betrekking tot interlandelijke adoptie en uw eigen voornemens voor een wetswijziging op dit terrein.

De uitgangspunten van het Verdrag voor de Rechten van het Kind en het Haags Adoptieverdrag vormen de basis voor interlandelijke adoptie. Beide verdragen stellen het belang van het kind voorop waarbij interlandelijke adoptie slechts wenselijk is wanneer er geen geschikte familie in het land van herkomst kan worden gevonden.
De lidstaten van het Haags Adoptieverdrag zijn juridisch gebonden door de doelstellingen en bepalingen van het verdrag en zijn dus gehouden het belang van het kind voorop te stellen. Nederland heeft zijn verdragsverplichtingen geпmplementeerd in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

Leeftijdsgrens
De huidige tweeledige bepaling betreffende leeftijdsgrenzen, dat de oudste adoptieouder niet ouder mag zijn dan 46 jaar en dat het leeftijdsverschil tussen de adoptieouder(s) en het adoptiekind maximaal 40 jaar mag bedragen, verkleint het risico van het overlijden van de ouder(s) voordat de geadopteerde de volwassen leeftijd heeft bereikt. Een kind dat beschikbaar wordt gesteld voor adoptie is in het land van herkomst op zeer jonge leeftijd al een keer gescheiden van zijn of haar biologische ouders en de natuurlijke omgeving. Deze scheiding heeft bij vele geadopteerden een levenslange impact. Omdat het belang van het kind voorop staat, moet het uitgangspunt zijn, dat het land van ontvangst de voorwaarden creлert die optimale stabiliteit voor het adoptiekind bieden. Momenteel verkleinen de huidige leeftijdsgrenzen het risico dat een adoptiekind voor een tweede keer een van zijn of haar ouders of zelfs beiden vroegtijdig zou verliezen, zelfs rekening houdend met de hogere gemiddelde verwachte levensduur van zowel mannen als vrouwen in Nederland.
Het argument voor verruiming van de leeftijdsgrenzen dat vrouwen vanwege de gewenste arbeidsparticipatie pas op latere leeftijd ontdekken dat er sprake is van ongewenste kinderloosheid erken ik ook als vrouw. Niettemin zullen onder andere sociale en economische factoren van groter belang zijn om deze situatie tegen te gaan. Ik denk hierbij aan het scheppen van een klimaat binnen het bedrijfsleven waarin jonge mannen en vrouwen flexibeler om kunnen gaan met ouderschap, zoals nu gebeurt met de introductie van de mogelijkheid van de levensloopregeling, zonder dat dit veel invloed heeft op hun loopbaan. Ik ben ook van mening dat er bij een te groot leeftijdsverschil geen sprake meer is van een natuurlijke ouder-kind relatie qua leeftijdsverhouding. In ieder geval is leeftijdsverruiming voor interlandelijke adoptie geen wezenlijke oplossing.
Tevens weerspreek ik hierbij het argument dat iedereen in staat zou moeten worden gesteld c.q. het recht heeft om een kind te kunnen adopteren (zonder leeftijdsgrens) aangezien het uitgangspunt is dat een kind recht heeft op ouders en niet andersom.
Ik ben blij met uw voornemen om vast te houden aan een maximum leeftijdsverschil van 40 jaar tussen ouder en eerste adoptie kind maar vraag u met klem om die leeftijdsgrens ook op te nemen voor de partner van degene die adopteert. Dat is in de huidige wetgeving namelijk nog niet het geval, terwijl een partner ook een ouder-kind relatie aangaat met het adoptiekind.

Adoptiecapaciteit
Met betrekking tot de vraag voor het vergroten van de adoptiecapaciteit (als het aantal adopties dat de Nederlandse vergunninghouders kunnen en willen uitvoeren) ben ik geschrokken van de lobby die plaatsvindt en heeft plaatsgevonden vanuit het AdoptieOudersOverleg. In onder andere de brief d.d. 8 december 2003 beargumenteert Dr. Pierce van de International Association of Voluntary Adoption Agencies and NGOs waarom de adoptiecapaciteit in Nederland vergroot zou moeten worden. De argumentatie luidt dat er zуveel kinderen in aanmerking (zouden) komen voor adoptie op basis van het Haags Adoptieverdrag dat het onbegrijpelijk is waarom er een wachtlijst voor aspirant-adoptieouders bestaat in Nederland, aangezien er klaarblijkelijk geen sprake is van een tekort in het aanbod. Het AdoptieOudersOverleg spreekt dan ook niet van een beperkt aanbod aan adoptiekinderen, maar van een te beperkt aanbod van gezonde adoptiekinderen.

Het AOO en Dr. Pierce gebruiken het argument van het Haags Adoptieverdrag dat interlandelijke adoptie gewenst is in het belang van het kind. Omdat er ook gekeken wordt naar de mogelijkheden in het eigen land vormt dat een garantie dat indien er wordt overgegaan op interlandelijke adoptie, het automatisch in het belang van het kind is.
Mijns inziens wordt aan het stimuleren en ondersteunen van het verkennen van de mogelijkheden in het eigen land weinig tot geen aandacht gegeven vanuit het AOO, terwijl juist ook de uitvoering en toetsing hiervan in het belang van het kind is en minder het belang van een aspirant-adoptieouder.

Verder ben ik geschokt van het verslag door onze afvaardiging voor de International Korean Adoptee Associations van de Conferentie van de Speciale Commissie over de praktische uitvoering van het Haags Adoptieverdrag, die plaatsvond van 17 tot 25 september 2005. Tijdens deze bijeenkomst hebben juist de zendende staten aangegeven niet te willen c.q. kunnen voldoen aan de vraag naar het aantal beschikbare adoptiekinderen op basis van het Haags Adoptieverdrag. Gezien de voorwaarden die gesteld zijn in het Haags Adoptieverdrag zijn zowel de zendende als ontvangende staten verplicht om in eerste instantie de mogelijkheden voor een bestaan in het land van geboorte c.q. herkomst te onderzoeken, te toetsen en te creлren. Hier blijkt een economisch marktmechanisme van vraag en aanbod werkzaam te zijn inclusief bijbehorende quota en andere diplomatieke belangen. De grote vraag blijft natuurlijk of de noodzaak voor interlandelijke adoptie niet juist in stand wordt gehouden vanwege de toenemende vraag vanuit onder andere Nederland; tenslotte geldt ook hier dat waar vraag is, aanbod volgt.

Deelbemiddeling
Ten aanzien van het standpunt dat deelbemiddeling mogelijk moet zijn, pleit ik voor een verbod hierop, aangezien ik van mening ben dat de controle en toetsing hiervan niet voldoende mogelijk zijn. Voor vergunninghouders is het al moeilijk genoeg om de controle en toetsing rondom de adoptie volledig te kunnen controleren en zeker gezien de vraag- en aanbodverhouding is volledige controle en bijbehorende verantwoordelijkheid absoluut noodzakelijk.
Persoonlijk ken ik genoeg geadopteerden wier adoptiepapieren in het land van herkomst opzettelijk zijn aangepast naar de West-Europese wetgeving zodat interlandelijke adoptie kon plaatsvinden; dit is ook gebeurd met mijn eigen adoptiepapieren. Deze adoptiepapieren hebben voor het grootste gedeelte van mijn leven mijn herkomst en identiteit bepaald, totdat ik erachter ben gekomen dat er onwaarheden in staan. Dit is absoluut onacceptabel en dient derhalve voorkomen te worden door onder meer de focus op de toetsing te leggen en juist niet de mogelijkheden te verruimen door deelbemiddeling.

Adoptie door paren van gelijk geslacht
In 1997 heeft Arierang, hier reeds een debat over georganiseerd waarbij onder andere Boris Dittrich (D66) en Henk Krol (Gaykrant) aanwezig waren. Vreemd genoeg heeft de Tweede Kamer verder nooit geпnformeerd naar het standpunt van geadopteerden. Uitgangspunt voor de Tweede Kamer is het gelijke recht voor homoparen geweest waarbij het belang van het kind hierin helaas amper gekend is. Reeds eerder genoemde argumenten over voorgaande punten in combinatie met discriminatie (van adoptiekinderen, afgezien van homoparen) en uitzonderingsposities zijn niet eens ter sprake gekomen. Verwijzend naar genoemde internationale verdragen, die het belang van het kind voorop stellen, lijkt het mij niet meer dan voor de hand liggend om het standpunt van de geadopteerden zelf in de wetgeving hieromtrent te betrekken.

Post adoption services
Als laatste wil ik als geadopteerde graag nog meegeven dat het leven van een interlandelijke geadopteerde in Nederland niet altijd even vlekkeloos verloopt als u in alle verschenen onderzoeken rondom adoptiekinderen gelezen heeft. Het merendeel van deze onderzoeken gaat over adoptiekinderen en niet over volwassen geadopteerden. Tevens is hier sprake van een gekleurd beeld vanwege de onderzoeksmethodes vanuit het perspectief van de adoptieouder. Helaas worden de conclusies uit deze onderzoeken aangehaald als algemeen geldend voor interlandelijke volwassen geadopteerden binnen het debat over interlandelijke adoptie in Nederland.
Volgens het Haags Adoptieverdrag dient Nederland als ontvangende staat tevens zorg te dragen voor de ontwikkeling van adoptiehulpverlening en nazorg aan zowel de geadopteerden als adoptieouders (de zgn. post-adoption services). Op dit gebied dient er nog zoveel geпnitieerd en verbeterd te worden, aangezien momenteel de meeste hulpverlening en nazorg alleen aan en op verzoek van adoptieouders toekomen. Meer specifiek denk ik eraan dat geadopteerden in Nederland momenteel geen mogelijkheden ter beschikking staan hun naam te wijzigen in de oorspronkelijke familienaam, de adoptie te herroepen en om zich daadwerkelijk te beroepen op het recht tot inzage in het dossier in het land van herkomst.
Derhalve pleit ik er voor om in ieder geval eerst deze post-adoption services ten behoeve van interlandelijk geadopteerden te waarborgen.

Als Koreaans geadopteerde volwassen vrouw van 27 jaar verzoek ik u dringend om niet over te gaan tot het uitbreiden van de adoptiecapaciteit, de verruiming c.q. het loslaten van leeftijdsgrenzen en het uitbreiden c.q. in stand houden van deelbemiddeling, maar het belang van alle interlandelijke geadopteerden als zijnde adoptiekinderen voorop te stellen. Ik verzoek u daarom met klem om eerst een dialoog met interlandelijk geadopteerden te starten alvorens nieuwe besluiten te nemen.

Wellicht ten overvloede wil ik toevoegen dat ik deze brief op persoonlijke titel heb geschreven vanuit mijn ervaringsdeskundigheid als interlandelijke geadopteerde en bestuurslid Internationale Zaken van Arierang (Arierang maakt deel uit van International Korean Adoptee Associations ).

Ik vertrouw erop dat u mijn mening als interlandelijke geadopteerde meeneemt in uw visie op het Nederlandse beleid met betrekking tot interlandelijke adoptie en het belang van het kind voorop stelt.

Met vriendelijke groet,
Kim Sung Ok Verhaaf,
geboren 10 december 1978 te Seoul, Zuid-Korea


CC: Leden Vaste Kamercommissie voor Justitie
Centrale Autoriteit Interlandelijke Adoptie, mevrouw L. Scheij
DG Preventie, Jeugd en Sancties, mw. drs. E.J. Mulock Houwer

1. Vereniging voor Koreaans Geadopteerden in Nederland
2. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 unaniem door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. In Nederland werd het Verdrag op 8 maart 1995 van kracht.
3. Verdrag inzake de Bescherming van Kinderen en Samenwerking met betrekking tot Interlandelijke Adoptie, 29 mei 1993, van kracht sinds 1 mei 1995
4. LAVA (Landelijke Vereniging Adoptieouders), BZA (Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie), AVRD (Adoptie Vereniging De Rode Draad) en AdGG (Adoptievereniging der Gereformeerde Gezindte).
5. Haags Adoptieverdrag, Artikel 9(c)


Reactie Kim Verhaaf (samengevat):
Ik ben erg blij met het voornemen van de minister om minimaal leeftijdsgrenzen te blijven hanteren vanuit de gedachte dat hiermee het risico wordt verkleind dat de geadopteerde een of beide ouders zal verliezen nog tijdens de minderjarigheid. De gedachte van een maximumleeftijd van 56 van de oudste ouder met een maximum leeftijdsverschil van 44 jaar met de jongste ouder, vind ik echter onacceptabel. Het is zowel biologisch als maatschappelijk niet 'normaal' om een vader of moeder van 74 jaar oud te hebben als je 18 wordt.
Mocht er sprake zijn van een idee om een maximumleeftijd te hanteren van 56 jaar dan zou ik als aanvulling op het gezinsonderzoek een uitgebreide medische keuring van harte aanbevelen.
Ik vind het zorgwekkend dat ouders schermen met het argument dat het beter is voor een kind om door oudere ouders geadopteerd te worden dan in het land van herkomst te moeten blijven. Het is schandalig hoe het belang van het kind te pas en te onpas wordt aangevoerd, terwijl in feite vanuit het belang van de adoptieouders wordt gesproken. Het belang van het kind wordt zo ingevuld dat het het belang van de adoptieouders wordt. Ik bestrijd het argument dat iedereen het recht heeft om een kind te kunnen adopteren. Alvorens de Nederlandse adoptiewetgeving te wijzigne dient er eerst gedegen onderzoek plaats te vinden, ook ten aanzien van de leeftijdgrenzen. Bovendien zijn er in Nederland voldoende aspirant-adoptieouders beschikbaar. Dan mag je zeker een selectie maken. Ik vrees dat mensen die willen adopteren niet altijd in staat zullen zijn om hun eigen grens te bewaken, vooral wanneer er sprake is van ongewenste kinderloosheid. Het risico bestaat dat op zo'n momment hun eigen belang om een kind te krijgen een hogere prioriteit krijgt dan het belang van het kind.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
186 / 1000

Latest Signatures

 • 27 December 2015186. Cival J
  I support this petition
 • 21 December 2015185. Anne B
  I support this petition
 • 13 December 2015184. Mirjam B
  I support this petition
 • 04 December 2015183. Jennie D
  I support this petition
 • 04 December 2015182. F Vanl
  I support this petition
 • 28 November 2015181. Monique B
  I support this petition
 • 21 November 2015180. Annelies Deb
  I support this petition
 • 11 October 2015179. K Vandenb
  I support this petition
 • 11 October 2015178. A Vana
  I support this petition
 • 07 October 2015177. Claudia R
  I support this petition
 • 02 September 2015176. Anne R
  I support this petition
 • 27 August 2015175. Harry M
  I support this petition
 • 17 August 2015174. Jesper Joongl
  I support this petition
 • 28 July 2015173. Sg F
  I support this petition
 • 26 July 2015172. Mei Lib
  I support this petition
 • 18 July 2015171. Sun Hyek
  I support this petition
 • 14 June 2015170. Josee Vano
  I support this petition
 • 05 June 2015169. Milan Yongwoonv
  I support this petition
 • 22 April 2015168. Sue Flores
  I support this petition
 • 17 March 2015167. Irene Verhaafvane
  I support this petition
 • 29 January 2015166. Jan Vang
  I support this petition
 • 27 January 2015165. Dmjp M
  I support this petition
 • 25 December 2014164. Milou Vanu
  I support this petition
 • 22 December 2014163. Sangkeun A
  I support this petition
 • 19 December 2014162. Hmae Vano
  I support this petition
 • 24 November 2014161. M Vano
  I support this petition
 • 14 November 2014160. Martijn Sangm
  I support this petition

browse all the signatures

Cecelia BullockBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Tweede Kamer

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets