Felhнvбs a Mohammed-karikatъrбk ьgyйben sign now

1.Felhнvбs
Az eurуpai politikusokhoz, sajtуhoz, йs Eurуpa jуйrzйsы lakуihoz

Felhнvбsunk nem kнvбn tiltakozni, tьntetni, fenyegetni, csupбn arra kйr, hogy gondolkodjunk. Gondoljuk vйgig az elmъlt napok esemйnyeit, йs ebben sajбt vйlemйnyьnket йs szerepьnket.
Azt mondjuk, fontos a sajtуszabadsбg, йs fontos a vйlemйnyszabadsбg. Йs igazunk van. Azt is mondjuk, hogy a karikatъrбk kapcsбn adott vбlaszreakciуk kцzцtt sok eltъlzott, elfogadhatatlan, szйlsхsйges, йs egyenesen gusztustalan. Йs igazunk van. Azt is mondjuk, hogy a felhergelt tiltakozуk egy rйsze pusztбn ьrьgyet talбl arra, hogy gyыlцletйt kifejezze. Йs ebben is igazunk van.
De ez nem ment fel bennьnket attуl, hogy elgondolkozzunk sajбt felelхssйgьnkцn. Mert mivйgre is a tiltakozбs? Azt mondjuk vallбsos йrzйkenysйg, йs azt mondjuk, kulturбlis kьlцnbsйgek. Azt mondjuk, buta rajzok. Meglehet.
De nem csukhatjuk be a szemьnket. Nem tehetьnk ъgy, mintha ezek a rajzok pusztбn a mыvйszi цnkifejezйs egy sajбtos йppensйggel buta megnyilvбnulбsai lennйnek. Ezeknek a rajzoknak egйszen kйzzelfoghatу ьzenetьk van. Ьzenetьk, amely az eurуpai tцbbsйg felй нgy szуl: Ilyenek a muszlimok, fйljetek tхlьk, йs a muszlimok felй pedig нgy szуl; ti bыnцzхk vagytok, ti az ellensйgeink vagytok, йs Eurуpбban ti vagytok a kisebbsйg, fйljetek hбt.
Ezt az ьzenetet nem йszrevenni, цnkйnt vбllalt vaksбg, vagy mйg rosszabb, sunyi цsszekacsintбs a szйlsхsйgesekkel.
Ezйrt kйrjьk a kйpeket a sajtуszabadsбg vйdelmйben kцzlх ъjsбgokat, mйdiumokat, - elismerve, a sajtу йs a vйlemйny szabadsбgбnak йrtйkйt - gondolkozzanak el; tйnyleg ez lenne a sajtуszabadsбg vйdelme? Tйnyleg az a legjobb eszkцz a sajtуszabadsбg vйdelmйre, ha egy fenyegetх, rasszista kйpet kцzlьnk? Tйnyleg szentesнti a cйl az eszkцzt? Tйnyleg olyan hхsies szabadsбgharc egy kisebbsйg tagjai ellen uszнtу karikatъrбt kцzцlni? Mikцzben egyik йrtйkьnket vйdjьk, nem tiprunk sбrba olyan йrtйkeket, amiket szintйn fontosnak tartunk? Йs valуban felmentйsьl szolgбlhat, az az йrv, hogy de nйzzьk meg a mбsik oldalt, хk mйg rosszabbak? Valуban felmentйsьl szolgбlhat a bйkйs tiltakozбs, йs a szйlsхsйges, elfogadhatatlan megnyilvбnulбsok egybemosбsa? Nem a tцrvйny, vagy a muszlimok йrtйkrendje vagy йrzйkenysйge elхtt. Sajбt magunk, sajбt йrtйkeink elхtt.
Йs kйrjьk az eurуpai politikusokat gondolkozzanak el; a sajtуszabadsбg azt is jelenti, hogy az orszбg vezetхi, politikai elitje nem nyilvбnнthat hatбrozott vйlemйnyt egy tбrsadalmi kйrdйsben? Az, hogy a jog lehetхvй teszi, bбrmilyen rasszista uszнtбs kцzlйsйt, jelenti-e azt, hogy a kцzйletnek nem kцtelessйge elhatбrolуdni az ilyen vйlemйnyektхl? A kцzvйlemйnynek nem kцtelessйge-e az ilyen megnyilvбnulбsokat a tбrsadalom perifйriбira szбmыzni? Nem erхvel, hanem a megvetйs йs az elutasнtбs eszkцzeivel.
Dцntenьnk kell, elfogadjuk-e a karikatъrбkat kйszнtх uszнtуk, йs a kцzel-keleten tombolу szйlsхsйgesek бltal sugallt kйpet.
Eurуpa йs az iszlбm vilбg tragйdiбja lenne, ha hinnйnk nekik. Mert hazudnak, йs bбr egymбsra mutogatnak, ugyanazt akarjбk. A gyыlцletkeltх, uszнtу szйlsхsйg, amely mindenhol a vilбgon sajбt kultъrбjбra, vallбsбra hivatkozva, de йppen sajбt kultъrбjбnak йs vallбsбnak йrtйkeit megsemmisнtve fenyeget mбsokat. Ezek a csoportok, bбr egymбssal fenyegetnek, йs lбtszуlag kьzdenek egymбs ellen, a valуsбgban csak alapot, йs ideolуgiбt biztosнtanak egymбsnak. Йs el akarnak taposni minket, bйkйre tцrekvхket.
Az esemйnyek mбr tъllйptek azon a ponton, ahol csak a karikatъrбkrуl beszйlhetьnk. Most a kцzцs cselekvйsnek van itt az ideje, ahol mi, jу йrzйsы emberek megmutathatjuk, nem fogadjuk el szйlsхsйgeseink бltal nyъjtott vilбgkйpet, nem fogadjuk el a kultъrбk harcбt, йs tъllйpve sajбt йrzйkenysйgьnkцn, йs elхнtйleteinken egyьttmыkцdьnk mindazokkal bбrmilyen vallбsъ, nemzetisйgы legyen is akik a megbйkйlйsre tцrekszenek.
2. Felhнvбs
Az iszlбm vilбg politikusaihoz, a sajtу kйpviselхihez, йs jуйrzйsы muszlim testvйreinkhez.

Bismillahi Rahmani rahim
Az Irgalmas йs Megkцnyцrьlх Isten nevйvel

Felhнvбsunk nem kнvбn tiltakozni, tьntetni, fenyegetni, csupбn arra kйr, hogy gondolkodjunk. Gondoljuk vйgig az elmъlt napok esemйnyeit, йs ebben sajбt vйlemйnyьnket йs szerepьnket.
Azt mondjuk hogy Eurуpбban egy rasszista, йs gyыlцlkцdх csoport megsйrtette az iszlбmot, a Prуfйtбt, (bйke legyen vele) йs fenyeget minket. Igazunk van. Azt is mondjuk, hogy az eurуpai sajtу egy jelentхs rйsze, йs az eurуpai politikusok egy rйsze butasбgbуl, vagy йppen sunyin цsszekacsintva az uszнtуkkal, tбmogatta, vagy йppen nem hatбrolуdott el ettхl a fenyegetйstхl. Йs szintйn igazunk van.
De gondolkozzunk el azon, kit is vйdьnk. Istent? Neki nincs szьksйge rбnk, hogy megvйdje magбt. Mohammedet (bйke legyen vele)? Хt nem a buta uszнtуk нtйlik meg, hanem Isten. Mohammed sem lesz kevesebb attуl, amit nйhбny ostoba firkбl rуla. Kit vйdьnk tehбt?
Magunkat vйdjьk. Magunkat vйdjьk azokkal, akik ezekkel a rajzokkal fenyegetnek. Mert mit is jelentenek ezek a rajzok? Ezek a rajzok nem Mohammedet gъnyoljбk. Mit йrdekli egy nem muszlim dбn firkбszt, hogy ki is volt Mohammed?
Nem! Ezek az uszнtуk nem Mohammedet akarjбk gъnyolni, hanem fenyegetni akartak. Fenyegetni az eurуpai lakossбgot. Fйljetek, mert a muszlimok ilyenek. Йs fenyegetni minket: Ti bыnцzхk vagytok, ti az ellensйgeink vagytok. Йs legalбbbis Eurуpбban - kisebbsйg vagytok. Mi vagyunk az erхsebbek, йs elыzhetьnk, benneteket.
De kйrьnk titeket, hogy gondolkozzatok el. Ha Eurуpбban vannak ilyen szйlsхsйgesek, nбlunk muszlimoknбl nincsenek? Mit jelentenek akkor az elйgetett dбn, йs egyйb eurуpai zбszlуk? Mi jelentenek az ocsmбny, emberek halбlбbуl gъnyt ыzх karikatъrбk? Mit jelentenek az elrabolt turistбk, vagy megkйselt papok? Mit jelentenek az eskьvхkцn, buszokon mecsetekben йs templomokban robbantуk?
Ki hбt az ellensйg? A dбnok, az eurуpaiak, mert megengedik, hogy szйlsхsйgeseik mыkцdjenek, йs egyes politikusok mйg tбmogatjбk is хket? Ez a gondolkodбs a szйlsхsйgesekй. Hiszen az eurуpai szйlsхsйgesek is нgy gondolkoznak. Хk azt mondjбk, hogy a muszlimok az ellensйg, mert engedik, hogy szйlsхsйgeseik mыkцdjenek, йs egyes politikusok mйg tбmogatjбk is хket.
Eurуpa йs az iszlбm tragйdiбja lenne, ha hinnйnk nekik. Mert hazudnak, йs bбr egymбsra mutogatnak, ugyanazt akarjбk. A gyыlцletkeltх, uszнtу szйlsхsйg, amely mindenhol a vilбgon sajбt kultъrбjбra, vallбsбra hivatkozva, de йppen sajбt kultъrбjбnak йs vallбsбnak йrtйkeit tiporva fenyeget mбsokat. Ezek a csoportok, bбr egymбssal fenyegetnek, йs lбtszуlag kьzdenek egymбs ellen, a valуsбgban csak alapot, йs ideolуgiбt biztosнtanak egymбsnak. Йs el akarnak taposni minket, bйkйre tцrekvхket.
Ezйrt megkйrjьk azokat, - elismerve jogukat йs igazukat - akik az elmъlt napokban tьntettek, felszуlaltak a karikatъrбk, йs az eurуpai szйlsхsйgesek fenyegetйse ellen, hogy vigyбzzanak, mert a gyыlцletkeltхk minden oldalon felhasznбljбk хket, sajбt cйljaikhoz.
Йs megkйrjьk azokat, akik dбn, vagy mбs бrъk bojkottjбra szуlнtottak fel elismerve, hogy joguk йs szabadsбguk van vйlemйnyьk ilyen kifejezйsйhez gondoljбk vйgig, valуban ez a helyes mуdszer? Valуban ez szolgбlja leginkбbb az iszlбm vйdelmйt? Valуban ez az a megoldбs, ami a legйsszerыbb, йs leghelyesebb, йs leginkбbb iszlбm szerint valу?
Azt mondjuk, felelхsek egyes eurуpai politikusok, az eurуpai sajtу egyes kйpviselхi. Igazunk van. De a bojkott хket bьnteti-e, vagy inkбbb az egyszerы dбn, vagy mбs eurуpai dolgozуt (meglehet йppen muszlimot) aki azt lбtja, hogy elveszнti az бllбsбt. Йs gondolkoztatok e azon, vajon ezek utбn mi lesz a vйlemйnye rуlunk muszlimokrуl. Segнti e ez a lйpйs egymбs megйrtйsйt, az iszlбm elfogadtatбsбt, vagy йppen ellenkezхleg? Ellensйges indulatot szьl, йs ъjabb viszбlyok magvбt hinti el?
Az esemйnyek mбr tъllйptek azon a ponton, ahol csak a karikatъrбkrуl beszйlhetьnk. Most a kцzцs cselekvйsnek van itt az ideje, ahol mi, jу йrzйsы muszlimok megmutathatjuk, nem fogadjuk el szйlsхsйgeseink бltal nyъjtott vilбgkйpet, nem fogadjuk el a kultъrбk harcбt, йs tъllйpve sajбt йrzйkenysйgьnkцn йs elхнtйleteinken egyьttmыkцdьnk mindazokkal bбrmilyen vallбsъ, nemzetisйgы legyen is akik a megbйkйlйsre tцrekszenek.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Patrick ShepherdBy:
MusicIn:
Petition target:
Eurуpa йs a muszlim vilбg polgбraihoz

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets