DAK-э daрэlma təhlьkəsindən qoruyaq!!! sign now

DAK-э daрэlma təhlьkəsindən qoruyaq!!!Hцrmətli vətəndaюlar, dəyərli Azərbaycanlэlar!

Bu gьn yganə diyaspora təюkilatэmэz olan DAK зox aрэr, зətin və dəhюətli gьnlərini yaюamaqdadэr. 11 il bundan əvvəl Amerikada təməli qoyulan və gьnьmьzə qədər ayaqda durmaрэ bacaran DAK artэq daрэlma təhlьkəsilə qarюэ-qarюэyadэr.

Belə bir mьrəkkəb vəziyyəti gцrən DAK Avropa Bцlməsi Kцln qurultayэndan 3-4 ay sonra, Эdare Heyətinə unvanladэрэ bəyaniyyədə təюkilatda baю alэb gedən цzbaюэnalэq və təюkilat qaydalarэnэn gobudcasэna pozulmasэnэ vurqulayaraq, DAK-эn iflic bir duruma gəlməsi və daрэlma təhlьkəsilə ьzbəьz olmasэnэ bildirmiюdi. O zaman bizləri, separatзэ, birlik əleyhinə olanlar və цz зэxarlarэnэ dьюьnənlər adlandэrsalar da, bu gьn artэq bizləri suзlayanlar цzləri iki deyiюik qurultayэn keзirilməsi qənaətinə gəlmiюlər.

Bir tərəfdən Səbri bəy təbrizli Azərbaycan bцlməsi və Rusiya bцlməsinin bir-iki ьzvьnь yanэna alaraq, 2003-cь ildə DAK-dan ayrэlэb geden və цzlərini DDAK adlandэran qurumla danэюэqlar apararaq, dildə birlik qurultayэna зaрэrэr.

Ikinci bir tərəfdən isə Sabir bəy Rьstəmxanlэ baюda olmaqla Əjdər Taрizadə ve bir neзə nəfəri ətrafэna toplayaraq DAK-э Azərbaycanda bir yerli təюkilat halэna gətirməklə onu цz ana hədəflərindən diyaspora vəzifələrindən uzaqlaюdэrэb və May ayэnda qurultay qərarэnэ da alэblar.

Biz, DAK Эdarə Heyətinin bəzi ьzvləri, DAK цlkə nьmayəndəlikləri və bir sэra DAK-in feal ьzvləri olaraq, hər iki tərəfin qurultay зaрэrmalarэnэ təюkilatэmэzэn Nizamnaməsinə zidd olduрunu bəyan etməkdəyik. Эstər Səbri Təbrizlinin, istərsə də Sabir Rustəmxanlэnэn keзirmək istədikləri qurultay Nizamnaməmizə gцrə legitim ola bilməz.

DAK sэralarэnda illərcə fəaliyyət gцstərən dostlar kimi, sizlərə səslənirik: Gəlin qurultay idealarэndan istər Almaniyada, istərsə də Belcikada vaz keзin. Əgər Gьneydə цz milli amallarэ ьзьn canlarэnэ və mallarэnэ fəda edənləri dьюьnьrьksə, Qarabaрэmэzэn azadlэрэnэ və ana Vətənimizin bьtцvlьyьnə inanэrэqsa, bir azcэq olsa da birliyimiz naminə bu qurultay sevdasэndan əl зəkin. Gəlin, DAK-эn dьnya səviyyəsində yenidən gьclь bir təюkilat olmasэ ьзьn зiyin-зiyinə əl birliyi ilə зalэюэb və diyasporamэzэn gerзək anlamda birləюməsi uрrunda birlik qurultayэna getmənin yollarэnэ axtaraq.

Dəyərli Azərbaycanlэlar, Azərbaycan diyasporasэ!
Biz, hər iki tərəfi masa arxasэna зaрэrэb və Nizamnaməmizə uyрun birgə qurultaya getmənin tərəfindəyik. Eks təqdirdə bu bəyaniyyəni imzalayan DAK məsullarэ, цlkə nьmayəndələri və DAK-эn fəal ьzvləri olaraq, зaрrэrэlan hər iki qurultaya qatэlmayэb və yaxэn bir zamanda Avropada ьmumi bir konfrans təюkil edərək, bьtьn DAK məsullarэ, fəallarэ və diyaspora nьmayəndələrini dəvət edib DAK-эn ana prinsiplərini rəhbər tutaraq, dьzgьn metodlarla yeni rəhbərlik seзэb və diyaspora fəaliyyətlərmizə davam etdirəcəyik.

Məmməd Azər
Rəhmət Nəcəfpur
Dr. Cavad Derəxti
Rəhim Юahbazi
Səyavuю Yusifli
Cabbar Səttaroрlu
Ədalət Quliyev
Xəzər Əmin
Afzal Mohammadi
Niyaməddin Musayev
Haci Əlikram
Bariю Noori
Amir Seyfəddini
Sцhrab Tahir
Havva Məmmədova
Эlhamma Quliyeva

Not: Qalan imza edenlerin isimlerini hemin burda gorduyunuz "IMZA TOPLUMUNDA" mushahide ede bilersiniz.

===================================================

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
300 / 1000

Latest Signatures

 • 04 December 2015300. Mansour A
  I support this petition
 • 24 November 2015299. Ahmad Q
  I support this petition
 • 18 October 2015298. Tanzilya R
  I support this petition
 • 12 October 2015297. Mehpare G
  I support this petition
 • 10 October 2015296. Tural O
  I support this petition
 • 09 October 2015295. Atila P
  I support this petition
 • 29 September 2015294. Talat Rahimoqlum
  I support this petition
 • 06 September 2015293. Hasan T
  I support this petition
 • 02 September 2015292. Aghdas K
  I support this petition
 • 16 July 2015291. Mehriban A
  I support this petition
 • 10 July 2015290. Real C
  I support this petition
 • 22 June 2015289. Abdulla O
  I support this petition
 • 14 June 2015288. Rahim N
  I support this petition
 • 08 June 2015287. Azer Mcdowell
  I support this petition
 • 30 May 2015286. Vuqar E
  I support this petition
 • 21 May 2015285. Nasir T
  I support this petition
 • 19 May 2015284. Ark Vaughn
  I support this petition
 • 02 May 2015283. Jasim R
  I support this petition
 • 28 April 2015282. Fidel C
  I support this petition
 • 12 April 2015281. Aybeniz Cooley
  I support this petition
 • 16 March 2015280. Zaur A
  I support this petition
 • 25 February 2015279. Taghi A
  I support this petition
 • 03 February 2015278. Safer Alig
  I support this petition
 • 29 January 2015277. Osama Binl
  I support this petition
 • 26 January 2015276. Amir H
  I support this petition
 • 08 January 2015275. Turan V
  I support this petition
 • 04 January 2015274. Turan M
  I support this petition

browse all the signatures

Hugh WyattBy:
Nature and EnvironmentIn:
Petition target:
Azerbaycan Turk Milleti, Azerbaycan Diaspora Teshkilatlari, DAK-IH Uzvleri, DAK-Olke Numayendeleri ve DAK-Feallari

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets