CЭNSEL ЮЭDDETLE MЬCADELE BAЮKANLIРI KURULMASI HAKKINDA KANUN ЦNERЭSЭNЭN TBMM’NE SUNULMASINA ЭLЭЮKЭN ЭMZA KAMPANYASI sign now


Cinsel Юiddete Karюэ Kadэn Platformu, kadэnlara yцnelik cinsel юiddetle mьcadele etmek amacэyla, Tьrkiye’nin her bцlgesinden kadэn цrgьtleri ile sivil toplum ve sendikal mьcadelede yer alan kadэnlar ile baрэmsэz kadэnlarэn birleюmesiyle, 2008 yэlэnda kurulmuю bir platformdur. Platform bugьne kadar toplumda cinsel юiddete yцnelik farkэndalэk yaratmak ve bu konu ile ilgili kamuoyu yaratmak iзin forumlar, eylemler ve Tьrkiye’nin farklэ bцlgelerinden gelen platforma ьye kadэn цrgьtleri ile cinsel юiddetin tartэюэldэрэ atцlye зalэюmasэ gibi зalэюmalar yapmэюtэr.
Cinsel юiddet gerзekte, hemen her kadэnэn bir юekilde maruz kaldэрэ, kadэnlara yцnelik юiddetin bir tьrьdьr. Kadэna yцnelik юiddet; kadэnlara yцneltilmiю en ciddi ayrэmcэlэk biзimidir. Cinsel юiddet ise kadэna yцnelik юiddet biзimlerinden yalnэzca birisidir.
Feminist hareket Tьrkiye pratiрinde ilk yэllarэndan beri cinsel юiddetle mьcadele etmektedir. Bu mьcadele sonucu pek зok kazanэm da elde edilmiюtir. Ancak, meydana gelen olumlu deрiюiklikler yeterli olmaktan uzaktэr. Hala cinsel saldэrэya uрrayan bir зok kadэn toplum ve aile tarafэndan cezalandэrэlma, dэюlanma, цn yargэ ile karюэlaюma korkusuyla юikayetзi olamamaktadэr. Bu zorluklarэ gцze alэp юikayetзi olanlar ise зoрunlukla baюvurduklarэ saрlэk kurumlarэ ve resmi makamlarda, saldэrэnэn sebebi kendileri imiю gibi цnyargэlara maruz kalmaktadэr.
Bu nedenle, Cinsel Юiddete Karюэ Kadэn Platformu, cinsel юiddet suзlarэ ile mьcadele etmek ьzere TBMM’ne sunulacak “Cinsel Юiddetle Mьcadele Baюkanlэрэ Kurulmasэ hakkэnda Kanun” цnerisi hazэrlamэюtэr.
Cinsel Юiddetle Mьcadele Kriz Merkezleri, uluslar arasэ literatьrde Tecavьz Kriz Merkezleri olarak geзmekte ve Avrupa, Amerika ve Uzak Doрu’da uygulanmaktadэr. Bu merkezlerin amacэ; cinsel saldэrэya uрrayan kadэnэn her tьrlь tedavi ve юikayet sьrecinin, cinsel юiddet konusunda farkэndalэk eрitimi almэю saрlэk, psikoloji ve hukuk зalэюanlarэ aracэlэрэ ile tek bir merkezde toplanmasэ, bцylece cinsel saldэrэya uрrayan kadэnэn muayene ve юikayet sьrecinde, yaюadэрэ travmanэn ardэndan oradan oraya sьrьklenerek ve kendisine цnyargэ ile yaklaюacak gцrevlilerle muhatap olarak deрil, kadэnэn travmasэnэ en aюaрэ dьzeye зekecek юekilde sonuзlanmasэnэn saрlanmasэdэr.
Sцz konusu kanun цnerisi ile ilgili olarak, Devlet Bakanэ Egemen Baрэю, Kadэndan sorumlu Devlet Bakanэ Selma Aliye Kavaf, TBMM Kadэn-Erkek Fэrsat Eюitliрi komisyonu Baюkanэ Gьldal Akюit ile цn gцrьюmeler yapэlmэюtэr. Ayrэca milletvekilleri Gaye Erbatur, Alev Dedegil, Cevdet Erdцl, Aюkэn Asan, Edibe Sцzen, Gьltan Kэюanak, Sevahir Bayэndэr, Ayla Ata Akat, Sebahat Tuncel ve Fatma Kurtalan ile de цn gцrьюmeler yapэlarak destekleri alэnmэюtэr.
Platformun kanun цnerisi ayrэca 28 Ocak 2010’da TBMM Kadэn Erkek Fэrsat Eюitliрi komisyonuna sunuldu. Gerзekleюtirilen sunum, komisyonda yapэlan ilk sivil toplum kuruluюu sunumudur ve komisyon ьyelerinin tamamэ desteklerini bildirmiюlerdir.
Hazэrlanan kanun цnerisi aюaрэdaki юekildedir. Kanunun bir an цnce hayata geзirilmesi iзin kurumsal veya kiюisel olarak imza verip bu mьcadeleye destek olabilirsiniz.

ЭMZA KAMPANYASI YALNIZCA KADINLARIN, KADIN ЦRGЬTLERЭNЭN, SЭVЭL TOPLUM KURULUЮLARININ KADIN ЗALIЮMALARI YAPAN KADIN KOLLARININ VE TOPLUMSAL CЭNSЭYET ALANINDA MЬCADELE VEREN LGBTT ЦRGЬTLERЭN ЭMZASINA AЗIKTIR.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Ricky MossBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
TBMM

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets