AzЙrbaycan RespublikasДnДn NЙqliyyat Naziri Ziya MЙmmЙdova aГДq mЙktub sign now

AzЙrbaycan RespublikasДnДn NЙqliyyat Naziri
Ziya MЙmmЙdova aГДq mЙktub

Salam, cЙnab Nazir.
Bir vЙtЙndaЕ kimi AzЙrbaycan nЙqliyyatДndan SizЙ ЕikayЙt, tЙnqid vЙ tЙkliflЙrdЙ bulunmaq istЙyirЙm. GГman edirЙm ki, baЕГДlДq etdiyiniz nЙqliyyat sistemindЙn gГn ЙrzindЙ istifadЙ edЙn sДravi vЙtЙndaЕДn fikirlЙrini qЙribГiliyЙ salmayacaqsДnДz.
BaЕlayaq taksilЙrdЙn.
CЙnab nazir, GГrcГstanda benzinin qiymЙti bizdЙn iki dЙfЙdЙn dЙ artДq olmasДna baxmayaraq, taksidЙ gediЕ haqqД bizdЙn Йn az iki dЙfЙ ucuzdur. BЙli, orada da taksometr yayДlmayДb, amma xalq bir-birinЙ, hЙtta xaricilЙrЙ qarЕД daha insaflДdДr. NeГЙ illЙr ГncЙ bizdЙ dЙ taksometr sisteminЙ keГid barЙdЙ mГЙyyЙn addДmlar atДlmaДa baЕlamДЕdД, amma eЕitdiyimЙ gГrЙ o zaman xalqДn vЙziyyЙti o qЙdЙr dЙ ГrЙkaГan olmadДДД ГГГn qЙrara alДndД ki, hЙlЙlik bundan istifadЙ olunmasДn vЙ xalqa bir-birini dolandДrmaq ГГГn ЕЙrait yaradДldД. CЙnab nazir, artДq xalq bir-birini dolandДrmaqdansa, dolamaДa baЕlayДb. TЙsЙvvГr edin ki, dЙniz vaДzalДnДn yanДndan KeЕlЙ qЙsЙbЙsinЙ bir taksi 10 manat deyir, digЙri 5, ГГГncГsГ 15, tamam baЕqasД isЙ 3! Halbuki o yol cЙmi 6-7 kilometrdir. Bir neГЙ gГn bundan ЙvvЙl bir taksi sГrГcГsГ NeftГilЙr prospektindЙn ЖlЙt qЙsЙbЙsinЙ gedЙn vЙtЙndaЕdan dГz 50 manat pul tЙlЙb edib... Bu soyДunГuluq deyilsЙ, nЙdir? XalqДn bir-birinЙ qarЕД insafД yoxdursa, heГ olmasa dГvlЙtin insafД gЙlsin... Onsuz da bunlarД baЕlД-baЕДna buraqsan bir-birlЙrinin Йtini yeyib, qanДnД iГib sГmГklЙrindЙn tЙsbeh dГzЙldЙrlЙr. RespublikamДz artДq (pis-yaxЕД, bu ayrД sГhbЙtin mГvzusudur) bЙlli bir sistemЙ oturuЕmaДa baЕlayДb, taksidЙ isЙ xaos hГkm sГrГr, sistemsizlik ucbatДndan vЙtЙndaЕlarДn ЙsЙblЙri xarab olur... HЙlЙ mЙn taksi sГrГcГlЙrinin, ГmumiyyЙtlЙ, vЙtЙndaЕlarДn ictimai nЙqliyyatda ГzГnГ aparmaДДndan danДЕmДram, bilirЙm ki, bu sahЙyЙ Siz yox, baЕqalarД cavabdehdir!
DigЙr problem: ЕЙhЙrdaxili ictimai sЙrniЕin daЕДma nЙqliyyatД.
CЙnab nazir, bГtГn mini avtobuslarda sГrГcГlЙr maqnitofona, disk oxuducusuna vЙ ya radioya elЙ gГclГ sЙs verirlЙr ki, avtobusun iГindЙ bir vЙtЙndaЕДn halД pis olsa, bir Еey (mЙsЙlЙn, su) xahiЕ etsЙ hЙtta onun yanДnda oturan belЙ sЙs eЕitmЙyЙcЙk... Mini avtobuslarda vЙtЙndaЕlara qarЕД psixoloji terror hЙyata keГirilir, sГrГcГnГn estetik zГvqГ sadЙ vЙtЙndaЕlara diktЙ edilir. Дrad bildirЙn vЙtЙndaЕa isЙ sГrГcГ tЙrЙfindЙn вxoЕuna gЙlmirsЙ, dГЕ, baЕqa avtobusa minв ЕЙklindЙ hЙqarЙt olunur. MЙn son 10-15 ildЙ cЙmi iki dЙfЙ sЙrniЕinlЙ gГlЙrГzlЙ danДЕan, вbЙliв, вbuyurunв sГzlЙrindЙn istifadЙ edЙn sГrГcГ gГrmГЕЙm. MЙlumat ГГГn deyim ki, gГn ЙrzindЙ Йn azД 6-8 dЙfЙ ictimai nЙqliyyatdan istifadД edirЙm...
ГГГncГ problem в dЙmir yolu.
RespublikamДzДn 3-cГ Prezidenti mЙrhum HeydЙr Жliyev вMЙn indi AzЙrbaycan DЙmir Yolunda inkiЕafД hiss etdimв deyibsЙ, bu hЙlЙ hЙr Еeyin qaydasДnda olmasД anlamДna gЙlmir. MЙrhum Prezident вMЙn indi AzЙrbaycan DЙmir Yolunda problem olmadДДДnД hiss etdimв demЙyib! HЙlЙ bir sГrГ problemlЙr var.
CЙnab nazir, tutaq ki, bir vЙtЙndaЕ qatara minib gedir ЕЙkiyЙ, ya da HoradizЙ. NiyЙ vЙtЙndaЕ bir dЙ ЙziyyЙt ГЙkib oradakД kassada nГvbЙdЙ durmalД, kassirЙ вhГrmЙtв elЙmЙli, rayondakД hГrmЙtli bir ЕЙxsЙ aДДz aГДb ondan kassirЙ zЙng vurmaДД xahiЕ etmЙli, ya da o hГrmЙtli ЕЙxsin adДnД ГЙkmЙlidir? Дnformasiya-Kommunikasiya TexnologiyalarДnДn bu qЙdЙr inkiЕaf etdiyi bir dГvrdЙ necЙ olur ki, AzЙrbaycan DЙmir Yolunda o baЕ-bu baЕa bilet almaq olmur? CЙnab nazir, tЙsЙvvГr edin ki, mЙnim telefonumun yaddaЕДnda Йn azД 4-5 rayon kassirinin telefon nГmrЙsi var. Ona gГrЙ yox ki, onlarla ЕЙxsi tanДЕlДДДm, dostluДum var, ya da onlarДn sЙsini eЕitmЙyЙndЙ darЙxЙram... SadЙcЙ, hЙr dЙfЙ ЙyalЙtЙ gedib-gЙlЙndЙ mЙcbur oluram ki, iЕ baЕДnda olmayan kassirlЙri tapДm, onlarla ГЙnЙ dГyГm. DГnyanДn bГtГn normal ГlkЙlЙrindЙ heГ kassaya da yaxДnlaЕmaq lazДm olmur. Biletsatan avtomatlar quraЕdДrДlДb, yaxДnlaЕДb pulu salДrsan, bir neГЙ saniyЙ ЙrzindЙ istЙdiyin istiqamЙtdЙ gediЕ-gЙliЕ biletinЙ maliksЙn в bu qЙdЙr bЙsit!
Avtomat quraЕdДrmaq tЙbii ki, hЙlЙ tezdir, anlayДram в ЙksЙr vЙtЙndaЕlarДmДz o aparatlarla bir balaca kobud rЙftar edЙ bilЙrlЙr... Amma bГtГn kassalardakД kompГterlЙri birlЙЕdirmЙyЙ nЙ var? ZimbabvedЙki, Barbados adasДndakД kompГterlЙ istЙnilЙn Nigeriya vЙtЙndaЕД kompГter ЙlaqЙsinЙ girЙ bilirsЙ, GЙncЙdЙki kassa ilЙ KГrdЙmirdЙki niyЙ ЙlaqЙyЙ girЙ bilmir ki? MaraqlДdДr, niyЙ mЙrkЙzlЙЕdirilmiЕ bilet satДЕД sistemi hЙyata keГirilmir? Bunu damД yazaq вvЙtЙndaЕlarДn bir-birlЙrini dolandДrmaДДnaв? Burda da dolandДrmДrlar, cЙnab Nazir, bir-birlЙrinin qanДnД iГirlЙr! Bunun ГГГn dЙmi Prezidentin xГsusi sЙrЙncamД, gГstЙriЕi, fЙrmanД olmalДdДr? AxД ЙyalЙtdЙn paytaxta bilet almaq demЙk olar ki, mГmkГnsГzdГr... MГM-KГN-SГZ-DГR!!!
Bir mГddЙt ГncЙ gГzГmГn qabaДДnda qatar bЙlЙdГisi bir vЙtЙndaЕДn verdiyi rГЕvЙtdЙn imtina etdi в artДq xeyli mГddЙtdir ki, biletsiz sЙrniЕin daЕДmadДqlarДnД dedi. GГzЙl. Bu hЙqiqЙtЙn uДurdur! DЙstЙklЙyirЙm, sevinirЙm! Amma qatarlarДn iГindЙki, xГsusilЙ tualetlЙrdЙki antisanitariya dГzГlmЙzdir. HЙtta ГzbЙkistanda mindiyim qatarlar belЙ bizimkilЙrdЙn dЙfЙlЙrlЙ, on dЙfЙlЙrlЙ tЙmizdir! TЙsЙvvГr edin, biz в bu qЙdЙr bГdcЙyЙ, sЙrvЙtЙ malik ГlkЙ qatardakД sЙliqЙ-sЙhmana gГrЙ nЙinki ГzbЙkistandan, hЙtta GГrcГstandan belЙ geridЙyik! Bunu Tbilisi-Batumi qatarДnda gГzlЙri dГrd olmuЕ AzЙrbaycan vЙtЙndaЕlarДnДn hamДsД tЙsdiqlЙyЙ bilЙr.

HГrmЙtlЙ,
Firudin Allahverdi
AzЙrbaycan RespublikasДnДn vЙtЙndaЕД
BakД ЕЙhЙri
27 Avqust, 2008-ci il

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Daphne FernandezBy:
Technology and the InternetIn:
Petition target:
AzЙrbaycan RespublikasДnДn NЙqliyyat Naziri Ziya MЙmmЙdova

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets