ОЗдг ВдбЗ гСб ХПС ЗЪЩг гНКСг МгежСی ЭПСЗб ВбгЗд
гЗ ЗгЦЗ ддПЗд Зیд ШжгЗСИдЗг ВТЗПی ж ЪПЗбКЗТ ФгЗ ИОЗШС УОдЗд жیЗیКЗд ПС ФКیИЗдی ЗТ гбК ЗیСЗд ЮПСПЗдی гی дгЗییг.
дЗде гی ПЗдیПгСПг УКгПیПе ی ЗیСЗд е У ЗТ ИСТЗСی ЗдКОЗИЗК ЗОیС СیЗУК МгежСی ПС ПжЗТПег жЖдПС ЗЪКСЗЦ Ие КЮбИЗК ВФЗС ж УКСПе ی ЗдКОЗИЗКی ж ИШСیЮ ЗжбیИСЗی ИПУК ВжСПд НЮжЮ ЗТ ПУК СЭКе ی ОжیФПС КеСЗд ж ПیС ФеСеЗی ЗیСЗд ИОیЗИЗд еЗ ВгПе ж гی ОжЗедП ЭСیЗП ПЗПОжЗеЗде ی ОжیФ СЗ ЗТ СЗе еЗی ЮЗдждی ж гУЗбгК ВгیТ ИжФ СеИСЗд МгежСی ЗУбЗгی ИСУЗддПЗТ Ужی дیСжеЗی дЩЗгیЗдКЩЗгی ж ЗгдیКی КЗПдПЗд гУбН Сیг МгежСی ЗУбЗгی гжСП УСжИ жНФیЗде ЮСЗС СЭКе ж СжТی дیУК е ФгЗСی ЗТ гСПг ИیПЭЗЪ ж ИیдЗе гЗ е ОжЗУКе Зی МТ СУیПی Ие КЮбИЗК ЭЗНФ ЗдКОЗИЗКی ж ИСТЗСی ЗдКОЗИ ПжИЗСе ЗТ Ужی НжгК дПЗСдППС дКیМе ی ЦСИ ж ФКг ж یЗ КیСЗдПЗТی ЗТ Ужی дیСжеЗی дЩЗгیЗдКЩЗгی ж ЗгдیКی Сیг МгежСی ЗУбЗгی ФКе ж یЗ ТОгی дФждП.
ПС дیд ФСЗیШیЗЩеЗСЗК ФгЗ ж ПیС гЮЗгЗК ВбгЗд ПС ФКیИЗдی ЗТ гСПг ЗیСЗд ж КЮИیН СЭКЗС ФСг ВжС УСЗд Сیг МгежСی ЗУбЗгی ПС Тгیде ی УСжИ гСПг ИیПЭЗЪ ж дЮЦ ОФд ж ВФЗС НЮжЮ ИФС ЗТ Ужی НжгКСе ПбСг ддПе ж ЗгیПИОФ ЗУКЗгЗ ЗЭی дیУК.еЗیд ТгЗд ЗЮПЗгЗК гФОХ ж Ъгбی ЗТ Ужی МЗгЪе ی МеЗдی ПС Тгیде ی ФКیИЗдی ЮЗШЪ ЗТ гСПг ЗیСЗд ж гНжг дгжПд Сیг МгежСی ЗУбЗгی ЗУК.
ИСЗی дОУКیд ИЗС ПС Шی ۳۰ УЗб РФКе гбК КНК УКг ЗیСЗд КжЗдУКе ЗУК ТдМیСеЗی УیЗе УیЗУК ж ЗУКИПЗП НжгКی ж Пیдی СЗ е УЗбеЗУК СیИЗдیС гбК ж УСТгیд ЗیСЗд ЗУККЗ ЗдПЗТе Зی УУКе ж ЭСیЗП ЗЪКСЗЦ ж ЪПЗбКОжЗеی ОжیФ СЗ ИжФ МеЗдیЗд ИСУЗдП.ж егЗд ФЗеП еУКیг е ПОКСЗдУСЗдТдЗд ж гСПЗд ПбیС ЗیСЗдی ПС Зیд СЗе Ие е ЮеСгЗдی еЗی Иی дЩیС ж МЗдЭФЗдی еЗی ИТСی ПУК ТПе ж ИЗ ИРб Ожд З ОжیФ ПСОК ВТЗПی УСТгیд ИТС гЗ СЗ ВИیЗСی гی ддП.еی жМПЗд ОСПгдП ж ВЗеی дгی КжЗдП ж дИЗیП Зیд Ожд еЗ СЗ дЗПیПе ИیСП!
ег ЗТ ЗیдСж ПСОжЗУК ж ЗдКЩЗС гЗ ЗгЦЗддПЗд ТیС ЗТ ПжбК МгежСی ЭПСЗб ВбгЗд ЗیдУК е Вд ПжбК ЗТ КгЗгی ЗИТЗСеЗЗеСг еЗ ж ЗгЗдЗК УКСПе Зی е ПС ЗОКیЗС ВбгЗдж ИШСیЮ ЗжбیПС ЗОКیЗС ЗСжЗЮСЗС ПЗСПИСЗی ФКیИЗдی гжЛС ЗТ ОیТФ гбی ЗیСЗдیЗд ж жЗПЗС дгжПд УСЗд Сیг МгежСی ЗУбЗгی Ие Кд ПС ПЗПд Ие ОжЗУК еЗی ЗдУЗдیЪЗПбЗде ж ПгСЗКی гСПг ЗیСЗд ж МЗгЪе ی МеЗдیИжде Зی ИЗیУКе ж ФЗیУКе ИеСе یСП.
ИСЗی дгжде ПжбК МгежСی ЭПСЗб ВбгЗд гی КжЗдП Ие дФЗде ی ЗЪКСЗЦ Ие дЮЦ ОФд НЮжЮ ИФС ж УСжИ ЫیСЗдУЗдی гСПг ИیдЗе ж ИیПЭЗЪ ЗیСЗд ЗТ Ужی УСЗд ж ЗСТЗСЗд Сیг МгежСی ЗУбЗгیУЭیС ОжП СЗ ЗТ ЗیСЗд ЭСЗИОжЗдП ж یЗ Зیде УЭیС Сیг МгежСی ЗУбЗгی СЗ ЗТ Зیд ФжС ЗОСЗМ дгЗیП.
ЗЭТжд ИС Зیд гی КжЗд ЗТ СЗе ЮШЪ гдЗУИЗК УیЗУی ж ПیбгЗКی ИЗ Сیг МгежСی ЗУбЗгیж یЗ ПУК гЗТ ШСیЮ Зییд ВжСПд УШН гИЗПбЗК ИЗТСЗдی гیЗд Пж ФжСУСЗд Сیг КжКЗбیКС НЗг ИС ЗیСЗд СЗ жЗПЗФК КЗ Ие ОжЗУК еЗ ж ВСЗی гСг ЗیСЗд ж дیТ МЗгЪе ی МеЗдی ЗНКСЗг ИРЗСдП.
гСПг ПбیС ж ИЗОЗУКе ی ЗیСЗд е ЗیдСжТеЗ ИЗ еТЗСЗд ЗгیП ж ВСТжی дی ж ЗдУЗдی ИЗ ОЗУКе ж Ие ФКیИЗдی гМЗгЪ Иیд Збгббی ж МеЗд ВТЗП Фг ПжОКе ЗдПегдیд ЗТ ПжбК ВбгЗд ж ПیС ПжбК еЗی ЗСжЗیی ЗдКЩЗС ПЗСдП е ИЗ ЭСЗОжЗдПд дФУК ЭжСی ФжСЗی ЗгдیК УЗТгЗд гбб гКНП ж ХПжС ЮШЪдЗге Зی ЗТ Ужی Зیд ФжСЗ ПС یждП ИЗ СжیПЗПеЗی МЗСی ЗیСЗд ПС СЗУКЗی ФКیИЗдی ЗТ ОжЗУК еЗی ЮЗдждی гСПг ЗیСЗд ж гНжг дгжПд УСЗд Сیг МгежСی ЗУбЗгی е ИСЗК дФЗд ПЗПе ЗдП ИСЗی ОжЗУК еЗ ж ВСЗی гСПг гКСیд ЗСТФ ж ЗНКСЗгی ЮЗیб дیУКдПЗгی Ъгбی ж ЮЗШЪ ИСПЗСдП.
ЗдКЩЗС гЗ ЗТ ФгЗ ЗیдУК е ИЗ ХСЗНК ж ФЭЗЭیК ФЗیУКе Ие ВЗеی гСПг ВбгЗд ИСУЗдیП е гСПг ЗیСЗд ОжЗУКЗС ИСТЗСی ПжИЗСе ی ЗдКОЗИЗК СیЗУК МгежСیж де ИЗТФгЗСی ВСЗ еУКддП!
КМСИе ی гИЗСТЗК ВТЗПیОжЗеЗде ж ПгСЗКی ПС МеЗд ИСжФдی жЗе Зیд НЮیЮК гУбг ЗУК е Сیг еЗ ж НжгК еЗی КжКЗбیКС ж ЫیСПгСЗКی СЗ КдеЗ ЗТ СЗе ЗЪгЗб ЭФЗС ЗТ Ужی гСПг ж МЗгЪе ی МеЗдی гی КжЗд Ие ЪЮИ дФیдی ж КУбیг ПС ИСЗИС ОжЗУК еЗی ИНЮ ж ЗдУЗдی гСПг жЗПЗФК.
гی ОжЗеیг ЗгیПжЗС ИЗФیг е ФгЗ ж ПжбК КНК гУЖжбیК КЗд ЗТ Зیд КМСИе ی СЗдИеЗ ПС СЗУКЗی ФКیИЗдی ЗТ ОیТФ гбی ЗیСЗдیЗд ИС Ъбیе НжгКی е КдеЗ ИЗ ТИЗд ПСжЫКеПیУСжИТдПЗдФдМебжбе ж ЗЪПЗг ИЗ гСПг ОжیФ УОд гی жیПИжде Зی гжЛС ИеСе гی یСیП.
یИЗС ПیС гСЗКИ УЗУ ж ЮПСПЗдی гЗ СЗ ИОЗШС ФКیИЗдی КЗд ЗТ гСПг ЗیСЗд РیСЗ ИЗФیП.
ИЗ ЗНКСЗг

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Jenna WallerBy:
Justice, rights and public orderIn:
Petition target:
Kanzleramt

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets