Ba dad e mazlumaane Hinduwan wa Sikh haje Afghanistan beraseed Unterschreibe jetzt

به داد مظلومان هندوباور و سیکهـ های افغانستان باید رسید
به گونه‌ی که هموطنان شریف از نشرات رسانه های گروهی و انترنیت آگاه هستند، جامعهء هندوباوران و سیکهـ های افغانستان در پهلوی بسا مشکلات اجتماعی، به دو دشواری حیاتی دست‌وگیربان اند.
۱- محل آتشسپاری میت هندوان و سیکهـ های کابل و دیگر ولایات افغانستان از سوی زورمندان به بهانه‌های غیرموجه و به گونه غیرقانونی به تصروف آمده اند که به گونه دایمی آتشگاه‌ی میت در کابل و دیگر ولایات‌ی‌که شهروندان هندو و سیکهـ در آنها زیست دارند، وجود ندارد و پریشانی عمده و جانکا را باعث گردیده است. در حالیکه اسناد شرعی این محلات هم در دسترس مردم هندوباور افغانستان است حتی دفاتر بلدیه ها نیز از ثبوت این ادعا پر از اوراق و مدارک است تعدادی از زورمندان متعصب نمی گذارند که حق به حقدار رسد.
٢- کودکان هندوباور و سیکهـ های کابل و دیگر ولایات افغانستان، به بهانه عدم توانمندی ارگان امنیتی در رابطه با تامین امنیت ایشان از چند سال به اینسو مکتب نمی‌روند و از نعمت حیاتی سواد بی‌بهره مانده اند.

راه های حل این مشکل توانند چندین تا بود و از امکان هم هرگز به دور نیستند. دولت اسلامی افغانستان بایست از طریق ارگان های امنیتی محلات آتشسپاری را دوباره به صاحبان اصلی شان که جامعهء هندوباوران و سیکهـ های افغانستان هست، با اسناد کلن قانونی واپس گرداند و امنیت مراسم آتشسپاری میت را تامین کند.

کودکان هندو و سیکهـ نباید از نعمت سواد دور بمانند تا در آینده مصدر خدمات نیک برای خانواده و جامعه شوند. درست نیست که برای شان مکتب جداگانه تاسیس گردد. ایشان باید همگام با کودکان سایر شهروندان افغانستان درس و تعلیم یابند و با حق مساوی در زندگانی اجتماعی سهم بگیرند.

یکی از راه های حل هر دو مشکل به گونه پیشنهادی چنین می‌تواند باشد

الف – به منظور انجام دادن مراسم آتشسپاری میت، دولت افغانستان باید در مرکز شهر کابل و دیگر ولایات یک قطعه زمین دولتی را با مدارک قانونی آن به اختیار جامعه هندوباور و سیکهـ افغانستان قرار دهد و یک یک پایه ماشین آتشسپاری میت را از کشور هاییکه دولت افغانستان با آنها روابط همکاری دارد وارد نماید و مصارف آبادانی محل، خرید و راه اندازی ماشین یادشده را متقبل شود.
محلاتی به تصرف در آمده را از چنگ زورمندان رها ساخته و آنها را منحیث دارایی عامه و بنا های تاریخی در قید دفاتر محاکم و شاروالی ها گردند.

ب- کودکان هندوباور و سیکهـ افغانستان به گونهء دسته جمعی در یکی از مکاتب دولتی نزدیک محل زیست خانواده های این کودکان باید شامل گردند تا اهمیت ایشان آسانتر تامین شده بتواند. کودکان هندوباور و سیکهـ های افغانستان در این مکاتیب در پهلوی دیگر مضامین نصاب تعلیمی، لسان هندی و پنجابی و علوم دینی را مطابق تقسیم اوقات اداره‌ی مکتب در ساعات علوم مذهبی اسلامی، آموختانده شوند.

ج- دولت افغانستان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را وظیفه بدهد که از طریق رسانه های گروهی گوناگون، صمیمیت و برادری و همزیستی باهمی را تبلیغ کند و ذهنیت های نادرست را که در مورد بازمانده‌گان همباوران دیروز شان به وجود آمده برطرف گرداند.

اهالی کابل ناتهـ با توجه به نکات ومطالبات بالا،از همه نهادهای مدنی ، مدافعین حقوق بشری، ازشخصیت ها، نویسنده گان، شاعران ، هنرمندان ، رسانه های گروهی، تلویزون ها، رادیوها،و سایت های انترنیستی وهمه آنانی که به وظایف دفاع از حقوق حقۀ انسانی می اندیشند، آرزو می برد که در پخش این فراخوان همیاری نموده وبا ابراز موافقت خویش در پای فراخوان نام خود را بنویسند.

این پیشنهادها به هیچ وجه در مغایرت قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیستند.

اهالی کابل ناتهـ

Unterschreibe Die Petition

ODER

Solltest Du schon über einen Account verfügen, dann logge Dich ein . Andernfalls fahre mit der Registrierung fort, unterschreibe und fülle die unteren Felder aus.
Email und Passwort werden Deine Account-Daten sein. Du kannst nach dem Einloggen weitere Petitionen unterschreiben.

Privatsphäre in den Suchmaschinen? Sie können einen Spitznamen:

Achtung: Um Deine Unterschrift bestätigen zu können muss Deine Email gültig sein, andernfalss wird sie gestrichen.

Ich bestätige die Registrierung und ich stimme zu Verwendung und Einschränkungen von Dienstleistungen

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe

Ich stimme der Personal Data Processing zu

Liste Der Kommentare

Wer diese Petition unterzeichnet hat, hat auch folgende Aktionen gesehen:

Unterschreibe Die Petition

ODER

Solltest Du schon über einen Account verfügen, dann logge Dich ein

Kommentar

Ich bestätige die Registrierung und ich stimme zu Verwendung und Einschränkungen von Dienstleistungen

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe

Ich stimme der Personal Data Processing zu

Ziel der Unterschriften
90 / 1000

Letzte Unterschriften

 • 08 March 201290. Afzali Be ReeYaa
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 04 January 201289. zohra yusufi (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 04 January 201288. arifa baharat (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 04 January 201287. baharat saber (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 01 January 201286. kazem nazhat
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 29 December 201185. Mir enayatullah Sadat (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 16 December 201184. yama yakmanesh
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 05 December 201183. Narinder Rahi
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 30 November 201182. Azim Shahbal Nawabi
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 27 November 201181. shiwa ram kapoor (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 20 November 201180. Mohammad Seddiq Mossasdeq
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 20 November 201179. tekchand Kapoor (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 20 November 201178. Gulzarilal Chadda (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 20 November 201177. ahmad jagana (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 20 November 201176. prof.dr.hadi m.nader (nicht überprüft)
  i am agree
 • 19 November 201175. Dr. Kishan Lal Munjal
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 19 November 201174. Jagmohan
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 17 November 201173. sanju mehra
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 17 November 201172. Krish
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 17 November 201171. nevin kakkar (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 17 November 201170. Kaschi-ram Patidja (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 17 November 201169. Sovin Sethi (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 17 November 201168. shitma nangpal
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 17 November 201167. Gardezi
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 16 November 201166. Santosh-Kumar Nangpal (nicht überprüft)
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 16 November 201165. Saleha
  Ich unterschreibe diese Petition
 • 15 November 201164. Ashwany Sharma
  Ich unterschreibe gerne diese Petition

Alle Unterschriften

Tags

afghanistan, hindus, sikhs

Teilen

Lade Freunde aus Deiner Rubrik ein

Kodes Zur Integrierung

direkter Link

Link für Html

Forum Link ohne Titel

Forum Link mit Titel

Widgets